J<< Personalia aan: Dankbetuigingen beschermingsmiddelen die nodig zijn. Het onderwerp is uitgebreid, te uitgebreid om hier te wor den behandeld. Alleen een opsomming van de meest voorkomende artikelen geeft al een behoorlijk lange lijst. Veiligheidshelmen of pet ten tegen vallende voor werpen en om het hoofd te beschermen tegen sto ten; Haarnetjes, voor vrouwen en langharige mannen; Veiligheidsbrillen in ver schillende uitvoeringen, tegen stof, rondvliegende deeltjes, spatten, hitte en andere straling; Oordopjes, oorwatjes en oorkappen tegen voor het gehoor schadelijk lawaai; Stofmaskers tegen inade ming van stof; Halfmaskers tegen stof en bepaalde chemicaliën; Gasmaskers tegen agres sieve gassen en chemica liën; PM Verseluchtkappen tegen stof en giftige dampen; Staalstraalhelmen tegen staalgrit en het bij het staalstralen vrijkomend stof; Tegen zuren bestand zijn de overalls; Voorschoten, tegen me chanische beschadigin gen en spatten; Lasmouwen, tegen hete vonken en spatten; Werkhandschoenen, tegen scherpe of ruwe materia len; Handschoenen, bestand tegen olie, loog en zuur, bestand tegen hitte; Kniebeschermers, voor mensen die veel knielend werk doen, zoals strate- makers; Beenkappen en gietkap- pen, tegen hete spatten; Veiligheidslaarzen en -schoenen, licht van ge wicht en voorzien van stalen neuzen, eventueel ook van stalen tussen- zolen; Huidbeschermende zal ven, tegen de inwerking van chemicaliën, voorna melijk op de handen en voor een grondige reini ging bij zeer vuile arbeid. Wij herhalen hetis eenmaal het besluit genomen in een bepaalde sector de ongeval len aan te pakken, dan die nen we de persoonlijke be schermingsmiddelen pas in de tweede plaats aan te wenden, namelijk als een 10 technische oplossing onmo gelijk of niet afdoende is. Maar daarna komt vaak het moeilijkste probleem hoe brengen we de werkers er toe, de juiste bescherming wanneer dat nodig is ook daadwerkelijk te gebruiken Wat in het ene bedrijf van zelf spreekt, stuit in het an dere bedrijf vaak op grote moeilijkheden. Deze moeilijk heden te overwinnen is een belangrijk deel van de taak van baas en veiligheidsman. Een deel dat eigenlijk een speciaal soort kennis ver eist kennis ten aanzien van gedragsbeïnvloeding, van motivatie. Gelukkig wordt in de laatste jaren ook aan deze kant van de zaak meer en meer aan dacht besteed in de vak literatuur. Het bijhouden daarvan vormt dus ook een wezenlijk deel van de veilig heidstaak. Veiligheid op het bedrijf is zekerheid voor het gezin. A.P. In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is op onderstaande data eervol ontslag verleend I. Kap bankwerker transporteur 30-9-194 J. H. Pannekoek Technisch administrateur 9-10-1974 A. Crielaard beveiliging 14-10-1974 D. v. d. Hoeven chauffeur 20-10-1974 J. Luyten bankwerker 25-10-1974 N. A. de Groot dokbankwerker 25-10-1974 W. T. G. M. v. d. Valk scheepsbeschieter 25-10-1974 J. C. van Gerven Assistent projectbaas 26-10-1974 A. Reints brander 9-11-1974 W. de Bruyn dokverhaler 9-11-1974 W. K. Dullaart transporteur 22-11-1974 A. Flach bankwerker 22-11-1974 J. H. v. d. Graaf ketelmaker 22-11-1974 J. Putters loodgieter 22-11-1974 Hierbij danken wij een ieder voor de blijken van belang stelling tijdens de ziekte en na het overlijden van onze echtgenoot en vader. Familie Van der Poel Mede namens de kinderer breng ik hierbij mijn dank aan allen die belangstelling hebben getoond tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man. C. Alblas-Broer

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 12