Wij en ons milieu Bevolking 11 1965 1975 2000 Huidige toestand: De ver snelde bevolkingsgroei belast elk facet van het milieu. Oplossing. De opinie van velen is, dat de groei sterk afgeremd dient te worden. Bent u bezorgd over schone lucht, zuiver water, voedsel en de natuur Zo ja, dan zal uw bezorgheid wellicht toe nemen met iedere tik van de geboorteklok. De bevolkingsexplosie heeft zijn invloed op ieder facet van ons leven. Wat men nu ook wil scho nere lucht, helder water, voortbestaan van de wild stand, meer voedsel of een hogere levensstandaard de oplossing zal steeds lig gen in het bewonersaantal van onze aarde. Spreekt men over een crisis op welk ge bied dan ook, dan zal het steeds een 'mensencrisis' zijn. Hoe ernstig de problemen werkelijk zijn en hoe deze eventueel opgelost kunnen worden is het onderwerp ge weest van menig heetgeba kerd debat. Hierbij dienden voor velen achtergronden als traditie, religie en andere zeer gevarieerde opvattingen. Het is zo gemakkelijk in een welvarend land het bevol kingsaantal te bepalen, waar bij de welvaart behouden kan worden. Maar de rege ringen van minder welvaren de naties hebben te kampen met geheel andere proble men, zoals Hoe komen wij aan genoeg voedsel voor een steeds uitbreidende bevol king Het is bijvoorbeeld een kwa lijke zaak de Brazilianen te verwijten, dat ze hun bossen omkappen. Ze kunnen daar op terecht vragen of men dat in de Verenigde Staten, in Joego-Slavië en tal van andere landen ook niet toe vallig heeft gedaan. Terwijl de dialogen voort gaan over dergelijke kwes ties, gaat de trek naar de steden voort. Steden verer geren het milieuprobleem, omdat stadsbewoners meer middelen per hoofd nodig hebben dan plattelandsbe woners. Mede als gevolg van deze grote vraag worden de meeste grote steden ge plaagd door slechte lucht, vervuild water en krotwo ningen. Wie kent bijvoor beeld de beelden niet van tentenkampen rond de grote steden in de ontwikkelings landen. Men lijdt daar de bit terste armoede in veelal mensonwaardige omstandig heden. De steden in armere landen groeien sneller dan die in geïndustrialiseerde landen. De helft van de 174 steden in de gehele wereld met meer dan een miljoen inwoners ligt in de ontwikke lingslanden. Onderzoekingen hebben aan getoond, dat de aarde slechts beperkte middelen heeft voor de mens. Zo be perkt, dat de aarde niet meer dan een half miljard mensen van al het nodige kan voor zien op het peil van de be woners van de Verenigde Staten. Met andere woorden, als deze toestand inderdaad door een half miljard mensen bereikt zou worden, zou voor de andere 3 miljard mensen geen plaats meer onder de zon zijn. Voorwaarde is dan nog, dat die half miljard moet blijven en niet in aantal moet toenemen. Een nogal schokkende voor stelling van zaken. Er zijn ook andere opvattingen. Als meer mensen graan zouden eten in plaats van vlees, zou den willen lopen in plaats van zich te verplaatsen met een automobiel, zouden wil len teruggaan naar een lager levenspeil of op z'n minst op het huidige peil zouden wil len blijven staan, zou de wereld nog wel enige miljar den mensen meer kunnen torsen. Jammer is, dat de verwachtingen van de mens hoger gespannen zijn dan denken aan een stationaire toestand of teruggaan in levenspeil. De mens is een onverbeter lijke optimist. Hij denkt, als de moderne technologie een man op de maan kan zetten en hem terug brengen, moet het zeker mogelijk zijn pro blemen zoals milieuproble men op te lossen. Natuurlijk schuilt er iets waars in dit optimisme. Als de mens zich met hetzelfde fanatisme, met dezelfde of nog betere organisatie, maar dan op wereldniveau, zich aan het oplossen van het milieuprobleem zou zetten, zou hij nog veel kunnen red den, noodzakelijk om te voorkomen dat we op een bepaald ogenblik een catas trofe tegemoet gaan. Ons ruimteschip, de aarde heeft een snel, te snel, groei ende bevolking. De hulp bronnen kunnen beter en zuiniger gebruikt worden als wij ons inspannen om betere methoden, betere levenswij zen, betere enz., vinden, of de hulpbronnen kunnen ver spild worden als we op de zelfde voet verder gaan, een crisis zal dan niet uitblijven. De sleutel van het vraagstuk is ook Hoeveel mensen kan onze aarde herbergen en wat willen we eigenlijk We kun nen kiezen uit twee mogelijk heden meer mensen met minder welvaart, minder mensen met meer welvaart. Het antwoord zal snel moe ten komen. Het zwaartepunt zal hierbij liggen in de onderontwikkel de gebieden, want daar is de bevolkingsgroei het grootst. Onderstaand staatje geeft ons de cijfers (in mil joenen inwoners, volgens economische gebieden, ver wachting, Verenigde Naties 1966). Afrika 306 393 768 Azië (excl. Japan) 1730 2126 3336 Midden-Amerika en Antillen 78 105 216 Totaal onderontwikkelde zone 2281 2847 4742 Japan 98 106 122 Sovjet-Unie 231 261 353 Europa (exclusief Sovjet-Unie 440 467 527 Noord- Amerika 213 243 354 Oceanië 17 20 32 Totaal ontwikkelde zone 999 1097 1388 Wereldtotaal 3280 3944 6130

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 13