Vorming en opleiding 13 trum kan bieden voor om- of bijscholing. Vandaar de uitnodiging aan een ieder, die zich op de hoogte zou willen stellen van de te bieden mogelijk heden, teneinde deze erva ring door te geven aan vrien den of bekenden. U bent van harte welkom op elke werkdag tussen 12.00 uur en 12.45 uur. Uitnodiging Deze laatste weken staat het Opleidingscentrum extra in de belangstelling. Niet alleen op de werf zelf maar vooral van diverse be langstellenden van buiten ons bedrijf, die willen worden geschoold of omgeschoold voor een beroep in de scheepsbouw. Nog lang niet iedereen op de werf kent het bestaan van het Opleidingscentrum en de mogelijkheden die dit cen- Diploma-uitreiking. Op 25 oktober heeft de di ploma-uitreiking plaats ge vonden van de afgestudeer de Bedrijfsschoolleerlingen. In het volgend nummer van het WF-Nieuws zal van deze belangrijke avond voor ons bedrijf en voor deze jongelui een verslag worden opgeno men. Wij volstaan nu met het noe men van de lijst van geslaag den en wel per afgelegd exa men. Valk. Namen van de gediplomeerden De gediplomeerden zijn gerang schikt naar het beroep. Verklaring van de afkortingen: 3 in kolom A: geslaagd voor BEMETEL-A; P in kolom A: geslaagd voor PRAKTIJKGETUIGSCHRIFT BEMETEL; 2 in kolom U: geslaagd voor UITGEBREID BEMETEL; 1 in kolom WF: geslaagd voor UITGEBREID WILTON-FIJENOORD. Plaat- en constructiewerken WF U A 2 3 H. Jansen 3 A. W. Nettenbreijer 2 3 P. K. Verhagen 2 J. H. J. Rijvers 1 P A. v. d. Windt 1 3 A. van Angelen 1 3 H. Grobbe 1 3 P. A. J. Vermeulen 1 3 E. W. Wijker Scheepsmetaalbewerken 2 3 W. F. v. d. Berg 2 3 M. Dural 3 G. M. Scholte 3 W. C. Vreugdenhil 3 J. Vuyk 3 J. de L'Ecluse 1 3 A. J. Versluis 1 3 J. C. G. de Vetten 3 M. H. J. van Zwol Pijpenbewerken 2 3 J. H. Fleischhauer 2 3 R. F. Groeneveld 3 P. B. Klaasen 2 3 A. Th. Nipius 2 3 L. J. Ruijsbroek 3 J. Ch. M. Schilder 2 3 A. Schwagermann 2 3 R. A. Wattimena 2 3 M. van Willigen 2 J. P. Jansen 2 P. van Os 2 B. Verhagen 3 C. W. Foort 3 S. Hoogendam 1 3 A. R. de Jong 3 C. Kerkhof 3 J. W. Kleinwold 1 3 W. Verschoor Draaien 3 E. R. Fernandes 3 H. J. Krikken 2 3 J. H. M. Reedijk 2 3 F. Smit 3 F. Steeg 1 3 F. Blok 1 3 J. Pouwe 1 3 D. C. Spruit Kotteren 3 D. de Haan Machine Bankwerken 3 G. Admiraal 2 3 D. den Boer 3 A. R. M. van Dorst 2 3 L. de Groot 3 H.W.J.M. Koevermans 2 3 R. Kroesbeek 2 3 A. J. Kuivenhoven 2 3 T. Poort 2 3 D. Prook 2 3 P. van Toor 2 3 M. A. Wervers 2 A. C. Lopes 2 J. M. ter Stege 3 M. van Delden 3 A. J. van den Engh 3 J. J. van Koeveringe 3 A. Overduin J. Stolk 3 G. W. van Dalen 3 R. A. Daamen Scheepsbeschieten 3 J. Breederveld 3 J. Kuiper 2 3 H. M. Verboon 2 H. Meeuw 2 J. A. de Rooy 2 J. E. Spierings 3 W. R. Koene 3 J. F. de Schrijver Booglassen 2 3 E. J. G. H. de Kluis 3 J. H. de Koning 3 P. v. d. Leeden 3 G. van Leeuwen 1 3 Th. Niemantsverdriet 1 3 S. Speelman 1 3 M. P. J. Suylekom P G. Verhoeckx P G. M. Abdoelsaboer 3 A. Oosterwaal Sectiebouw en afschrijven in de Scheepsbouw M. A. van Aalten M. Kramer 1 3 J. H. v. d. Linden M. Meulstee 1 G. Struik 2 3 A. M. Voshol J. Stad Uitgebreid uitslaan en afschrijven in de Scheepsbouw O. van Lent M. D. C. van Dalen C. Meerman K. de Jong H. L. N. M. Althuizen VOORTGEZETTE BEROEPS OPLEIDING: Apparatenbouw en Fijnplaatwerken J. Faasse Machinaal verspanen A. van Toor Bankwerken en Montage M. A. Stolk J. C. Greeven Bij deze tweejarige vervolgoplei dingen vindt een verruiming en een verdieping van de vakken nis en het vakmanschap plaats, zowel praktisch als theoretisch. Voorwaarde tot deelname is het bezit van de diploma's BEME TEL A en UITGEBREID BEME TEL. De deelnemers zijn inmiddels werkzaam in een productie-afde ling, waar zij bij hun voortgezet te beroepsopleiding door een functionaris van deze afdeling, de mentor, worden begeleid. Bovendien wordt theoretisch on derwijs aan de parttime school gevolgd in de Tamboerstraat. V.E.V. Elektrotechnisch Installeren (LEI) - 2e monteur 1 Th. A. Koevermans 1 J. A. Hagman De V.E.V. - Vereniging tot Be vordering van Electrotechnisch Vakonderwijs in Nederland - kent de opleidingen: Het Electrotechnisch installe ren Een tweejarige opleiding tot tweede monteur, waarvoor bo vendien theoretisch onderwijs en practicum aan de parttime school wordt gevolgd in de Moerkerkestraat te Rotter dam. Het examen omvat theo retische en praktische onder delen, die zowel schriftelijk als mondeling worden afgeno men.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 15