Heidebad 1975 Vereniging Naam 26 September. Vergrotings- avond. Onze nieuwe donkere kamer apparatuur in gebruik genomen. Onze bedrijfsfoto- graaf, de heer Kienhuis, gaf weer instructies hoe het wel en hoe het niet moet met foto's uitvergroten. Al met al weer een prettige avond. Op komst van de leden was nog redelijk gezien de weersom standigheden die avond. Het bestuur. Fotoclub WF Het begint zo langzamerhand een traditie te worden. Weer was op 14 september jl. een groot aantal amateurfotogra fen te gast bij onze fotoclub. Alom werd onze clubruimte bewonderd, die voor ons wel een geweldige vooruitgang is. Na het openingswoord van de voorzitter en een lek ker kopje koffie ging men om 10 uur van start. Er waren dit jaar voldoende on derwerpen, want én de dok ken én de haven lagen vol schepen. Eerst werd tot 12 uur de Oostzijde van de werf gefotografeerd. Na de lunch gingen wij per opstapauto naar de Westzijde. Daar werden vooral foto's ge maakt van het enorme gat in de voorsteven van een in reparatie liggend schip. On geveer 3 uur was het inpak ken geblazen. Dat wij weer een geslaagde dag hadden mag wel blijken uit de vele bedankjes die wij kregen en, of ze volgend jaar weer van de partij mochten zijn. Eén van de hierbij afgedrukte fo to's laat zien, dat er niet alleen schepen zijn te foto graferen op onze werfEen oude trap in het water onder aan de kleine helling vol met bloeiende planten. En zoals een bekende radiospreker al tijd zegt„Dat alles wat bloeit, ons altijd weer boeit", is hier wel zeer van toepas sing. 28 September stond een dagtocht op het programma naar het openluchtmuseum te Arnhem. Door de zeer slechte weersomstandig heden is deze tocht afgelast. In het WF-nieuws van deze maand vindt u weer het aan vraag formulier voor ons Vakantie-Centrum. Deze formulieren moeten voor 30 november a.s. wor den ingeleverd. We zullen dan trachten u uiterlijk 12 januari 1975 mede te delen of uw aanvraag is goedgekeurd, dan wel of u naar een andere mogelijk heid moet omzien. Wij willen de inschrijvers zonder kinderen echter ver zoeken hun vakantie niet op te nemen tijdens de school vakantie. Heeft men het afgelopen sei zoen gedurende de school vakantieperiode een huisje toegewezen gekregen, dan komt men ditmaal niet in aanmerking voor deze perio de, tenzij er huisjes overblij ven. In Heidebad bestaat ook de mogelijkheid tot in pension gaan, waarvoor men ook ge bruik kan maken van het for mulier als men duidelijk laat blijken, dat het om pension te doen is. Er is in Heidebad ook een camping, waarop men een plaats voor het hele seizoen, of voor de vakantie, kan be spreken. Was- en toiletgele genheid is in voldoende mate aanwezig. Plaats bespreken kan recht streeks bij de administratie van Heidebad of via onze Personeelsdienst: echter niet door middel van het formu lier. Verdere inlichtingen worden gaarne verstrekt door onze heer Jonk (tel. 3092). Prijzen kunnen wij helaas nog niet bekend maken, doch deze zullen ongetwij feld weer enigszins moeten worden verhoogd. Hierop zullen wij later echter terug komen. Speciaal voor onze oud-werknemers Evenals dit jaar bestaat weer de mogelijkheid een huisje te huren voor de helft van de vóórseizoen prijs. Het tijdvak 26 april tot 24 mei 1975 is hiervoor gereser veerd. Ook voor pension is weer 'n reductie ingesteld en wel van 25% van de pensionprijs gedurende het tijdvak 3 mei tot 24 mei 1975. Inschrijving kan geschieden door het invullen van bij gaand formulier. Personeelsdienst. Ondergetekende wenst in aanmerking te komen voor een zomerhuisje Adm.nummer Adres Plaats Hij heeft voorkeur voor het huisje Hij gaat met personen. Duur 1 of 2 weken. Hij wenst te gaan in het tijdvak (ten hoogste 2 weken opgeven en datum vermelden) Handtekening Inleveren vóór 30 november 1974 bij de Personeelsdienst de heer Jonk.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 19