HH7ED ELINGENO ICIELEME DEDELING ENOFFICIE FMFDFI IMC Officiële mededelingen 2 PROCURATIE BEVOEGDHEID Hierdoor delen wij mede, dat uitbreiding van procuratie is verleend aan de heer ir J. A. Schaap, Hoofd Afdeling Algemene Werktuigbouw van de samenwerkende Machine fabrieken WF/RDM door zijn benoeming tot pro curatiehouder A. Tevens is procuratie B toe gekend aan de heren ir W. den Duik, Hoofd Produktie Algemene Werktuigbouw en H. H. Schurink, Hoofd Verkoop Algemene Werktuigbouw. Aan bovengenoemde heren is een gelijke procuratie ver leend door De Rotterdamse Droogdok Maatschappij B.V. Wilton-Fijenoord - Nieuwe Waterweg B.V. Dok- en Werf-Maatschappij Wilton-Fijenoord B.V. De Directies. WF RDM ALGEMENE WERKTUIGBOUW De "heroriëntatie", die nodig was nadat er enige afdelin gen per 1 januari 1974 zijn overgegaan naar de turbine afdeling van RDM en naar Rotterdam Nuclear B.V., heeft nu geleid tot de vol gende organisatievorm: 1.WF RDM Algemene Werktuigbouw zal bestaan uit twee afdelingen, nl. Produktie en Verkoop. Hoofd Produktie: Ir. W. den Duik Hoofd Verkoop: H. H. Schurink In voorkomende gevallen zullen beide heren eikaars plaatsvervanger zijn. 2. Binnen de afdeling produk tie worden de volgende af delingen onderscheiden: a) Machinefabriek WF b) Machinefabriek RDM c) Apparatenbouw WF d) Gieterij RDM e) Koperslagerij RDM f) Outillage WF RDM g) Opdrachtbegeleiding en Afwikkeling WF RDM h) Produktiekoördinatie WF RDM De formering van boven genoemde afdeling heeft tot de volgende benoemin gen geleid: - de heer J. Loendersloot is benoemd tot chef Op drachtbegeleiding- en Afwikkeling WF RDM; - de heren D. Griese, J. van Noppen en C. J. Odijk zijn benoemd tot bedrijfsleider van resp. de Machinefabriek WF, de Apparatenbouw WF en de Machinefabriek RDM; - de heer C. J. v. d. Toorn is benoemd tot chef Produktiekoördinatie WF RDM; - Ir. E. Boon is benoemd tot chef Outillage WF RDM. 3. Binnen de afdeling ver koop worden de volgende afdelingen onderscheiden: a) Verkoop AM 1 (Maritiem) b) Verkoop AM 2 (niet-Maritiem) c) Verkoop AP (Militair) d) Projekten e) Administratie In verband met de forme ring van de afdeling Pro jekten is Ir. G. J. van de Vlies tot chef van deze af deling benoemd. 4. Zowel voor de Produktie als voor de Verkoop geldt, dat de formele datum van ingang van bovengenoem de benoemingen wordt ge steld op 1 september 1974. De praktische uitvoering van deze mutaties zal ge- ëffektueerd worden gedu rende de maanden sep tember en oktober 1974. 5. Ter verduidelijking van de organisatie volgt als bij lage het betreffende orga nisatieschema. 6. De ten gevolge van boven genoemde organisatievorm noodzakelijke mutaties zul len in vervolg op deze mededeling afzonderlijk bekend gemaakt worden. De Rotterdamsche Droogdok Maatschappij B.V. Dok- en Werf-Maatschappij Wilton-Fijenoord B.V. Ter verduidelijking werd in het bedrijf ook het betrok ken organisatie-schema ver spreid. De Directies Verkiezing Ondernemingsraad. Op woensdag 11 en donder dag 12 december a.s. zullen verkiezingen worden gehou den voor een nieuwe Onder nemingsraad. Deze verkiezingen vinden plaats op basis van een ge wijzigd reglement O.R. zoals dit in de nieuwe Wet op de Ondernemingsraden van 1971 is voorgeschreven. Krachtens artikel 20 van dit reglement (dat voor belang stellenden ter inzage ligt op het secretariaat van de O.R. en bij de Personeelsdienst) vindt candidaatstelling plaats door het indienen van lijsten per kiesgroep door hetzij vakverenigingen (hiertoe zijn inmiddels en kele schriftelijke uitnodi gingen verstuurd); hetzij 1/3 van de kiesge rechtigde werknemers, die geen lid zijn van een vakvereniging welke een kandidatenlijst heeft inge diend. Te zijner tijd volgen hierover nadere mededelingen. Artikel 19 deelt de werkne mers in twee kiesgroepen, te weten a. personeel vallend onder de C.A.O. deze kiezen 21 leden; b. personeel niet vallend onder de C.A.O. deze kiezen 1 lid. Krachtens artikel 18 van het reglement zijn kiesgerech tigd en verkiesbaar, die werknemers die op de dag van de verkiezing tenminste 1 jaar onafgebroken bij de onderneming in dienst zijn. Een lijst met namen van deze werknemers ligt even eens ter inzage bij de Per soneelsdienst en het secre tariaat van de O.R. Eventuele bezwaren tegen deze lijst dienen vier dagen na de publicatie van deze bekendmaking te worden in gediend. In de salarisenveloppe die u op zaterdag 7 december 1974 ontvangt, zult u een oproe- pingskaart voor deze verkie zing aantreffen waarop de tijd en de plaats vermeld staan waar u uw stem kunt uitbrengen. Gezien de belangrijke plaats die de O.R. krachtens de nieuwe wet in het bedrijfs- gebeuren inneemt, roepen wij u op om allen aan deze verkiezingen deel te nemen om zodoende tot een O.R. te komen die zo veel mogelijk representatief is voor alle groeperingen en afdelingen in ons bedrijf. De Directie.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 4