Album bij 50 jaar M.A.N. licentiecontract a3S»ts; 1 -'"fcïïü? 1 v' 5 Negen meter Nog een factor van belang is, dat de damwand die over een paar maanden wel is geslagen, het mogelijk maakt om de ligplaats tot grotere diepte uit te baggeren. Hier voor kon men niet direct langs de wal baggeren, om dat de oeververdediging in 't water zou zakken. Iets ver derop in het water waren ducdalven aangebracht, waarlangs de gemeerde schepen tot officieel 41/2 meter konden steken. In de praktijk was dit echter al zeven meter geworden. De kade zal over vele maanden klaar zijn, wanneer ook de verankering is aangebracht. Ankerjuk De gewenste diepte is ech ter slechts haalbaar, wan neer men vóór het uitbagge- Het is dit jaar vijftig jaar ge leden, dat ons bedrijf een li centiecontract sloot met M.A.N., althans met de toen malige Maschinenfabrik Rau- schenbach A.G. Sindsdien hebben wij een ren de geslagen damwand met massieve staven veran kert aan een ankerjuk, dat over de gehele lengte paral lel aan de oever zal lopen, midden onder de straat in de lengterichting. In de toe komst zou dit juk ook ge bruikt kunnen worden als fundatie van de te verbreden kraanbaan. Er zou in dat ge val een kraan kunnen worden geïnstalleerd met een groter lastmoment. Dat houdt in dat daarmee zwaardere las ten boven bredere schepen verwerkt worden. De nieuwe damwand wordt geslagen over een lengte van onge veer 350 strekkende meter. De steiger wordt met ca. 40 meter verlengd. Er zijn twee heibokken voor dit karwei ingezet. Dit om de ligplaats niet langer buiten gebruik te stellen, dan voor de uitvoe ring van het karwei nodig is. zeer groot aantal M.A.N.-mo toren gebouwd en op beken de en minder bekende sche pen geïnstalleerd. De "geboortedag" van deze licentie-overeenkomst is niet onopgemerkt voorbij gegaan. De directie WF liet een fraai alburn met lederen omslag vervaardigen aan de hand waarvan duidelijk een beeld van de afgelopen vijftig jaar wordt gegeven. Gecalligrafeerd Het album is op indrukwek kende manier gecalligra feerd. Pagina 1 geeft daarvan al onmiddellijk een voor beeld. Dit geldt niet alleen de letters, die gebruikt zijn in het herinneringstekstgedeel te, maar ook de wapens van de steden Schiedam en Augsburg, waar in laatstge noemde stad M.A.N. zetelt. Decoratief is één en ander een staaltje van de eerste orde. Natuurlijk treft men in dit album ook een afschrift aan van de betrokken licen tie-overeenkomst en voorts een enorme hoeveelheid fo to's van M.A.N.-motoren door ons gebouwd, dan wel van de schepen waarvoor wij de mo toren vervaardigden. Teksten De teksten bij de foto's zijn eveneens gecalligrafeerd. Ontbreken doet evenmin een in dezelfde fraaie stijl gete kende lijst met alle motoren, die wij bouwden en de na men van de rederijen voor wie wij dat deden, alsmede het vermogen van de moto ren en het type. De nieuwste opdracht voor de 50.000 dwt bulkcarrier, die ook een M.A.N.-motor krijgt, is niet vergeten. Men hoeft zich nauwelijks af te vragen of de M.A.N.-direc tie verheugd zal zijn met dit geschenk, dat binnenkort zal worden aangeboden door de heren Wilton en Zipp. to *l4t" ,"F,r -Ay V >y'' ;0 - \t...

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 7