Nieuwe vrachtwagen en mobiele kraan voor het transport Nieuws van de partners R.SV.-cursus voor kraan rijbewijs van start 7 Het aantal inzendingen wordt wel minder. Waar ligt dat aan Er bestaat een zeker gebrek aan initiatief. Tegenwoordig zijn de mensen door de tele visie en andere nieuwsmedia veel wijzer dan vroeger, maar ook passiever. Een stroom van ontspanning en informa tie komt in de huiskamer „vanzelf" over ons heen. De eerste stap tot zelfontplooi ing is eigenlijk het ontwikke len van het initiatief om de knop om te durven draaien en bewust of selectief te kijken, waardoor weer tijd beschikbaar komt om zelf iets te ondernemen of te doen. Dat is belangrijk en brengt variatie. Ook bij WF hebben wij een enorm ge varieerd pakket van produc ten en diensten en werk van bijzondere geaardheid. Variatie is gewoon identiek aan het werk op een scheepswerf. In zo'n sfeer, waarin ruim vierduizend mensen werken, moeten vol gens mij vele latente ideeën sluimeren. Onze campagne is een gelegenheid om deze ideeën „boven water" te la ten komen. En tot slot nog een opmer king Als iets „leeft", zijn en ko men er ideeën. Wanneer iets dood is niet. En WF leeft. Dat merk je ook bij de open bare lessen van de Bedrijfs- school. Dan komen ook vele belangstellende familieleden een kijkje nemen op onze werf en dan merk je wat een „goodwill" er leeft. In deze tijd van de emancipatie der vrouw is de vrouw zich on voldoende bewust van de in vloed, die zij kan uitoefenen. Laten zij niet passief toezien, doch doon hun belangstelling de WF-medewerkers inspire ren. Het is een goede zaak. Nu de zomer voorbij is en de winter ons dwingt tot ac tiviteiten meer binnenshuis, wil ik alle WF-medewerkers uitdagen hun ideeën te spui en. Ook kunnen alle familie leden hiertoe hun steentje bijdragen. In tijden van ver deeldheid is deze Ideeënbus campagne een gemeen schappelijke zaak. Ik wens U veel succes De afdeling Transport is sinds kort in het bezit van een nieuwe DAF-vracht- wagen. De nieuwe aanwinst voldoet met het oog op het vervoer van gevaarlijke stoffen aan de zwaarste voorschriften in zijn klasse, t.w. V.L.G.-klasse III Al. De afkorting V.L.G. staat voor Vervoer Land Gevaar lijke Stoffen. Het voertuig is tevens vooruitlopend op Begin oktober is in het Club gebouw op de werf van Wil- ton-Fijenoord de experimen- de nieuwe E.E.G.-bepalingen toegerust met een tacho graaf, een zelf registrerend instrument, dat aangeeft de gereden afstand, tijd en snel heid. Het nuttig laadvermo gen, wanneer de huif niet wordt gebruikt, is 5980 kg. De laadruimte binnenwerks bedraagt 6,66x2,19 meter, terwijl de totale lengte 8,36 meter meet. De krachtbron is een 81 kW (110 PK) diesel motor. tele R.S.V.-cursus kraanrij den gestart voor twee paral lelklassen. Hieraan nemen een aantal kraanrijders deel van de R.S.V. scheepswerven, t.w. RDM, WF, VDSM, NDSM, KMS. Tijdens genoemde bijeen komsten maakten de deelne mers kennis met de commis sie „ad hoe", gevormd uit functionarissen van genoem de- ondernemingen met als voorzitter de heer G. W. Graper. De laatste gaf met de heer W. G. E. Valk een globaal overzicht van wat er te ge beuren staat, waarna de he ren A. C. Cheret (hoofdcon sulent van de Stichting Be- metel), A. F. A. Smeets en P. van den Hoek nader op de 10 ton Behalve de nieuwe vracht wagen stelde betrokken af deling onlangs ook in bedrijf een nieuwe 10 tons mobiele kraan. Het is een product van De Weger Machinefabrieken uit Gouda. Het rijden, hijsen en zovoort gebeurt hydraulisch. De krachtbron is een 51 PK Ford Major dieselmotor. De hijsinstallatie is uitgevoerd als zwenkkraan. De „mast" heeft een inschuifbaar ge deelte. Hierdoor kan een to tale lengte van acht meter worden bereikt. Deze een heid is voorzien van hijs ogen, zodat deze aan boord van een schip of in een dok kan worden geplaatst om daar haar diensten te ver richten. Capaciteit De capaciteit is niet gering Deze is 10.000 kg bij een uit lading van 1,80 meter uit het hart der draaikrans, met een hijshoogte onder het blok van 7 meter. En 2400 kg bij de maximale uitlading van 6,60 meter uit het hart van de draaikrans, waarbij de mast in de laagste stand is afgestopt. 1500 kg bij een maximale uitlading met uit geschoven mast van 8,80 me ter uit het hart van de draai krans. materie ingingen. Een en an der aangevuld met opmer kingen van de overige func tionarissen. Eerst iets over de achter gronden. In de industrie en met name in de bouw wor den in Europa veel kranen gebruikt. Vanuit de E.E.G. kwam de wens naar voren, dat in verband met de onge lukken met kranen in de bouwwereld, een wettelijke regeling tot stand zou moe ten komen, die de opleiding van kraandrijvers in de E.E.G.-landen regelt. Examens Sinds drie jaar worden er derhalve in Nederland al examens afgenomen. Deze zijn niet experimenteel. Dat

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 9