10 R.S.V. op de vakbeurs Elektrotechniek '74 0.R.-verkiezing Nieuws van de partners Voor de op 11 en 12 decem ber a.s. te houden verkiezin gen voor de Ondernemings raad, zijn door de Vakvereni gingen de volgende candida- ten gesteld: Kiesgroep I C.A.O.-personeel Industriebond C.N.V. 1. T. Kuypers 2. P. Meulendijk 3. A. Sprong 4. H. de Hoog 5. G. Huisman 6. W. Westerhoff 7. L. Noordzij 8. M. v. d. Bie 9. J. Baljeu 10. C. Vroom 11. K. L. Voorbach 12. T. A. Grobbe 13. P. Jagt 14. L. J. Roos 15. P. Prins 16. J. van Toor 17. C. van Zijl Industriebond N.K.V. 1. G. J. Vermeulen 2. A. Heiwig 3. P. Kop 4. P. Burger 5. J. Ooms 6. E. A. Bonefaas 7. P. M. Elshof Industriebond N.V.V. 1. B. Blommers 2. J. Eijkenboom 3. W. J. v. Schellebeek 4. A. J. Etman 5. H. de Koning 6. G. H. Gort 7. A. de Jong 8. M. A. van Leeuwen 9. H. Nab 10. D. Vermaas 11. C. Stam 12. A. J. Paardekooper 13. J. v. d. Meeberg 14. P. van Tiel 15. H. L. Verweel 16. J. Vermeulen Unie B.L.H.P. 1. D. J. Brouwer 2. G. v. d. Werff Kiesgroep II Niet C.A.O. per soneel Ver. Hoger Pers. van R.S.V. 1. P. Ploeg 2. P. J. Bekius De R.S.V. produktengroep Elektrotechniek presenteerde zich met een stand van on geveer 120 m- op de vak beurs Elektrotechniek '74, die gehouden is in de Jaar beurs te Utrecht van 24 tot en met 31 oktober 1974. De R.S.V.-bedrijven Verolme Elektra B.V., Electron Breda B.V., I.E.O. Transformatoren- fabriek B.V., Electrotechni- sche Industrie van der Veer B.V. en Electron Friesland B.V. hadden een bijzonder fraaie stand ingericht. Het was de eerste maal, dat deze bedrijven zich in R.S.V.- verband gezamenlijk op een beurs presenteerden, het geen geresulteerd heeft in een aantal belangrijke nieu we kontakten. Verolme Elektra B.V. expo seerde o.a. een imposant alarmpaneel voor melding van storingen op schepen. Een nieuwe ontwikkeling van Electron Breda B.V. voor de automatisering van benzine verkoop trok bijzonder veel belangstelling, evenals het fraaie werkstuk, voorstellend een aluminium doorverbin- dingsbrug toegepast in een 380 kV onderstation. U ziet deze doorverbindings- brug op de foto met daar achter de heer J. A. M. Mol- kenboer, Direkteur-Generaal van Industrie van het Minis terie van Economische Za ken, die zich met veel be langstelling laat voorlichten door de heren Ir. J. Bout, lid van de Raad van Bestuur, W. Verhoef Sr., direkteur van Verolme Elektra B.V. en Ir. E. C. S. de Kam, direkteur van Elektron Breda B.V. De I.E.O. Transformatorenfa- briek B.V. was vertegenwoor digd met een bandgewikkel- de laagspanningsspoel voor transformatoren. Electrotechnische Industrie van der Veer B.V. trok veel belangstelling, met name met een zonweringspaneel, waar op op vernuftige wijze duide lijk werd gemaakt, hoe deze zonwering automatisch rea geert op zon en wind. De stand was verfraaid met prachtige kleurendias. Samenvattend kan gezegd worden, dat de presentatie van R.S.V. Elektrotechniek goed is ontvangen bij de vele bezoekers en dat deze zeker heeft bijgedragen tot een grotere bekendheid van deze produktengroep. De heer Molkenboer (midden op de foto met bril) bezoekt de R. Elektrotechniekstand

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 12