Beste idee wordt beloond met reisje of t.v.-toestel "De jeugd kan een belangrijk element vormen voor de Ideeënbus" In het kader van de serie gesprekken met leden van de Ideeënbus Commisie ter gelegenheid van het tien-jarig bestaan van de "Ideeënbus Nieuwe Stijl" hadden wij een interview met de heer P. JJanssen. Als bekend wordt in verband met het jubileum een prijsvraag uitgeschreven, waardoor ook een stoot wordt gegeven tot herleving van de interesse voor deze instelling. Het beste idee, dat wordt ingezon den in het tijdvak 1 januari 1974 tot 31 maart 1975 zal worden beloond met een televisie-toestel of een reisje. Deze prijs wordt tijdens een feestelijke dag uitgereikt in onder andere het bijzijn van een aantal andere prijswinnaars met hun echtgenotes. De heer Janssen betrekt in zijn visie onder meer de jeugd in het bedrijfsgebeuren rond de Ideeënbus. Het vraaggesprek drukken wij hierbij af. 12 P. J. Janssen Flinke opleving Ideeënbus I Stereotype vraag zijn er al reacties Het valt niet te merken of de mensen deze prijsvraag leuk vinden. In de afdelingen heb ik er niet over gehoord. Maar wat je wel merkt en daar gaat het om is, dat de interesse stijgt. Er ko men meer ideeën binnen. Over de kwaliteit ervan is nog niets te zeggen. De be langstelling is duidelijk toe genomen. Dat is belangrijk. Vorig jaar ontvingen we in totaal vijftien ideeën. En nu in oktober al zeven. Dat is bijna de helft van het totale aantal van vorig jaar. Vol gens mij is dat het bewijs, dat de prijsvraag aanslaat. Natuurlijk moest een en an der na het verschijnen van de eerste opwekkingsartike len op gang komen. Een idee is niet zo maar ineens ge boren. Dat heeft allemaal zijn tijd nodig. Wat is de waarde van inge zonden ideeën Die vraag kan iedereen in vullen. Bekeken uit het oog punt van het bedrijf wil een goed idee meestal zeggen een duidelijke besparing. Dat is een goede zaak vooral in verband met de efficiëntie. Ook komt een goed idee soms het gemak van betrok ken man zelf ten goede. Dat betekent meestal een indi recte besparing.' Ik ben het met de stelling van de heer Hoogvorst uit het vorige Ideeënbusartikel eens als er geen ideeën komen, is er geen interesse en is een be drijf dood. Daarvoor moet men waken. Gaat dat voor honderd procent op Natuurlijk moet je een en ander niet al te zwart-wit be zien. Je moet er bij WF bij in ogenschouw nemen,-dat de gemiddelde leeftijd van de medewerkers vrij hoog ligt. Dat is een goede zaak voor wat betreft de routine, de know-how en de bedrijfs- sfeer. Maar aan de andere kant kan dat wel eens een vorm van bedrijfsblindheid in de hand werken. „Nieuw bloed" in een bedrijf heeft een verhelderende functie. En oplossen van problemen vraagt om een zekere crea tiviteit, die bij de mens bij het klimmen der jaren nu eenmaal afneemt. Daar zul len wij geen van allen aan ontkomen, veronderstel ik. Dit verschijnsel zou dus het aan tal ideeën kunnen beïnvloe den. Ik opper dit als een mogelijkheid. Dus met de no dige reserve. Hoe kan men tot een idee komen Een idee wil eigenlijk zeg gen het onderkennen van een probleem en er ook de oplossing van vinden. Het op lossen van problemen is eigenlijk niet ieders werk. Je hebt er kennis en initiatief voor nodig. Naar mijn smaak zou je moeten komen tot de volgende constructie de mensen zouden in het werk de problemen moeten signa leren en ze kort en bondig tot de ware proporties, tot de werkelijke omvang moeten terugbrengen. Ze in het juis te perspectief moeten zetten. Zijn de problemen eenmaal onderkend, dan zou een speciale commissie met be hulp van de betrokken afde lingen voor de oplossing kun nen zorgdragen. Zou die op lossing worden gevonden, dan kan degene die het pro bleem opwierp worden be loond. Betrokken commissie zou als een antenne de problemen moeten opvangen Ja, in die trant. Maar ik weet niet of deze stelling haal baar is. Je weet uiteraard niet, wat je er mee losmaakt. Waarschijnlijk een lawine van problemen, want wij Hollan ders hebben nogal veel kri tiek en mopperen graag. Ik wil de problemen, die opge worpen zouden worden in dat geval uiteraard beperken tot louter technische en geen sociale. Op technisch gebied zullen er nog genoeg zaken op het bedrijf zijn, die kun nen worden verbeterd. Het moet voor de man, die er mee zit ook een verademing zijn zo'n probleem kwijt te kunnen. Hij zou er met zijn collega's over kunnen praten om het probleem in een zo duidelijk mogelijk perspectief te kunnen zetten. Voor degene die graag aan deze ideeënbuswedstrijd wil len meedoen geldt in feite het bovenstaande eveneens het goed onderkennen en formuleren van een probleem is dikwijls al de halve weg tot het vinden van een op lossing en het krijgen van een goed idee. En nog een slotopmerking Wij moeten komen tot opti male productiemethoden. De scheepsbouw is sterk afhan kelijk van de concurrentie op de wereldmarkt. Wij staan als Nederland ook in deze niet onafhankelijk of zelf standig. Wij maken deel uit van het grote geheel. Ter wille van de continuïteit van het bedrijf, van ons partijtje meeblazen in de wereld moe ten wij zoeken naar een steeds betere aanpak. In dat licht bezien, past de Ideeën bus ook uitstekend en vooral wil ik daarin het economi sche gebeuren van vandaag- de-dag betrekken; dat be paald niet al te florissant is. WILLY WILTON FONDS Ontvangen per kas en ge boekt t.g.v. Willy Wilton fonds 843,50, verkoop oud mate riaal over de maand oktober 1974.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 14