WF nam deel aan afscheidsdefïlé burgemeester Thomassen Dankbetuigingen Personalia 20-12-1974 20-12-1974 In Rotterdam werd aan bur gemeester W. Thomassen ter gelegenheid van zijn afscheid in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd een afscheidsdefilé aangeboden. De organisato ren verzochten WF ook deel te nemen. Vandaar dat onze afdeling Transport was ver tegenwoordigd door rijdend materieel uit ons wagenpark. Uiteraard een kleine repre sentatie uit ons totale be stand aan rijdend materieel. Hierbij betuig ik mijn harte lijke dank, ook namens de kinderen, voor de belangstel ling betoond tijdens de ziek te en na het overlijden van mijn man. Mevr. H. Andriesse-Roedoe Diep getroffen door het grote medeleven tijdens de ziekte en de belangstelling bij de crematie van mijn echtge noot en onze vader betuig ik u hierbij mede namens de kinderen mijn oprechte dank. Mevr. A. M. Henzel-Beukers Ook mede namens de kinde ren breng ik hierbij mijn dank over aan Directie en colle ga's voor het medeleven be toond tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn echt genoot. Mevr. M. Prenger-Uitenbroek Dankbetuigingen werden ont vangen i.v.m. 40-jarig jubi leum van: W. Bakker A. J. van Duivenbode C. H. Harreman A. Mes 25-jarig jubileum van: P. van Heest B. A. Nelis M. Noordijk M. C. Oranje J. F. Smol EP In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is op onderstaande data eervol ontslag verleend aan: J. H. Pannekoek Techn. adm. 9-10-1974 J. C. van Gerven Ass. Proj. Baas 26-10-1974 J. H. de Haan bankwerker J. v. d. Zouwen kraanrijder

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 15