Leven vanuit een achtergrond met spanningsveld 14 Vorming en opleiding „Het gaat niet alleen om wat je aan kennis op school hebt vergaard. In belangrijke mate draait het in het leven om de wetenschap, die je op school opdoet, hoe je iets met el kaar doet. Op samenwerking en teamgeest komt het aan". Aldus het lid der directie, de heer Ir. B. Wilton, tijdens zijn toespraak tot de 102 gedi plomeerden, die gezamenlijk 167 diploma's kregen uitge reikt. Dat gebeurde traditie getrouw in de kantine Hoofd kantoor op vrijdagavond 25 oktober jl. Eerst heette de heer W. G. E. Valk de vele aanwezigen hartelijk welkom. De heer Wilton („je weet nooit als je jong bent, wat er met jezelf en je vriendjes gaat gebeuren") hechtte veel waarde aan het samenzijn, „Die band gaat ook nooit kapot. Dat heb ik gemerkt tijdens de reünistendag ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Bed rijfs- school. Maar op dit moment weten jullie niet, waar je terecht zult komen. Jullie hebben iets geleerd, zullen iets productiefs gaan doen in de praktijk. En dat kan tegenvallen. Vergeet niet dat er zich in ieder leven teleur stellingen voordoen. Het gaat erom deze te leren overwin nen. Daarnaast kan van ouderen in het bedrijf veel worden opgestoken, hoewel zij natuurlijk ook niet alles weten. Maar onthoudt wer ken doe je met elkaar". School Hij liet zich vervolgens dui delijk uit over het belang van de Bedrijfsschool in de WF- samenleving. „Een schrifte lijke cursus kan veel beteke nen, maar het samenzijn op school geeft je iets mee, dat in feite niet op je diploma wordt vermeld". Ir B. Wilton bij diploma-uitreiking Kritiek Over de kritiek op ons bedrijf ging hij terloops even in. „Je hoort nogal eens kritiek van buitenaf. Dat is niet erg. In tern kunnen we het hier best vinden. De R.V.S.-bedrijven zijn geweldige bedrijven En met een sprankeitje hu mor „Toch ben ik blij bij WF te zijnEn achteraf zegt u dat allen. Want u maakt het bedrijf. We nemen allen iets van elkaar over". En over de veranderingen in de samenleving merkte de heer Wilton op "Die wijzigingen voltrekken zich zo snel, dat velen tegen woordig al niet meer hun vak, dat zij hebben geleerd, kunnen uitoefenen. Maar er zijn steeds weer andere dingen nodig, die vervaar digd moeten worden. Dit brengt met zich bij- en om scholing van de mensen, die hun oude vak hebben moe ten opgeven. Dat is toch een verbetering ten opzichte van vroeger. Als je dan geen werk meer had, stond je er naast. Dan was er geen plaats meer. Dat geldt nu ook als je met pensioen gaat. Nu hoor je er nog bij er zijn tenminste voorzie ningen voor de oude dag. Dat neemt niet weg, dat de overgang naar het pensioen geestelijk soms problemen met zich brengt. Dat is echter ook zo, wan neer je van school overgaat naar de kille maatschappij van alle dag". De samenleving ging hem zeer ter harte. „Met ons allen moeten wij die leefbaar pro beren te maken. Hetzij van uit de achtergrond van het „Oude Boek" hetzij vanuit andere achtergronden. In wezen komt dat in de grond altijd op hetzelfde neer. Zo gezien is het leven echt de moeite waard in ieder sta dium. Het klinkt wel idealis tisch, dat weet ik. En idealen zijn nooit helemaal te ver wezenlijken. En dat is een goede zaak. Er blijft dan juist een spanningsveld over, waaruit je leeft". De heer Wilton poseert met de prijswinnaars De heer Valk aan het woord Toespraak door de heer Wilton

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 16