Gepensioneerden genoten zichtbaar tijdens jaarlijkse contact-middag 16 kopje koffie gedronken, waarna wij de tenten opgezet hebben waar wij in overnacht hebben. Om ongeveer 11.00 uur opende de heer W. Bijlo de 2-daagse bijeenkomst waar wij een uit eenzetting kregen van het doel en functioneren van de veilig heidscommissie, waarbij wij ook een lidmaatschapspasje van de veiligheidscommissie uitgereikt kregen van de heer Pothuyt, die er uiteraard ook bij was. Om ongeveer 12.30 uur zijn wij toen gaan lunchen. Om 13.45 uur werd de bijeenkomst weer voortgezet waar de heer Pot- uyt sprak over de veiligheid „vroeger en nu", waar o.a. in besproken werd de arbeidswet, ongevallenbestrijding, persoon lijke beschuttingsmiddelen e.d. Toen, om ongeveer 14.45 uur, zijn wij een wandeling gaan maken in de prachtige bosrijke omgeving van Hilvarenbeek; het weer hadden wij echter wel tegen n.l. het stortregende, zodat wij moesten schuilen. Na de wandeling kregen wij een kopje thee aangeboden door de heer Van Maanen, die ons die twee dagen uitstekend verzorgd heeft met het eten en drinken. Daarna kregen wij een quiz „wat weten wij over veiligheid in het alge meen". Aan deze quiz zaten ook nog waardevolle prijzen vast. Om ongeveer 18.30 uur kregen wij een diner aangeboden in het „Schuttershof" te Esbeek. Dit diner zal ons allen wel gesmaakt hebben denk ik. Na dit diner hadden wij een vrije avond in het kamp, waar allerlei spelle tjes gedaan werden, zoals bil jarten, klaverjassen e.d. De volgende dag na eerst ont beten te hebben zijn we een ochtendwandeling gaan maken. Om 10.00 uur is er een dis cussie geweest, waar bij de he ren Van de Geer en Altena enkele discussiepunten, waar we niet uitkwamen, opgelost hebben. Om ongeveer 11.30 uur was de eerste vergadering van de veiligheidscommissie. In deze vergadering is nog een belang rijke beslissing genomen. Deze beslissing ging over de veilig heidscompetitie in de school. Naar mijn inzien is deze be slissing een verbetering voor de telling van de veilige dagen. Om 12.00 uur hebben wij geluncht. Na uitgeluncht te zijn hebben wij nog een nabeschouwing ge houden over deze twee dagen. In deze nabeschouwing werd ook de uitslag gegeven van de veiligheidsquiz. Om ongeveer 15.30 uur zijn wij weer uit Hilvarenbeek vertrok ken. Om 16.30 uur waren wij weer in Schiedam. Nu naar mijn inzien een goed geslaagde bijeenkomst. Wim Blonk. Het was een geslaagde con tact-middag voor de gepen sioneerde WF-medewerkers, die zich afspeelde in De Doe len in Rotterdam op donder dag 31 oktober jl. Het fees telijke programma had zijn loop na het welkomstwoord van de heer A. v. d. Bosch van de Personeelsdienst, die de uitstedige heer ir B. Wil ton verontschuldigde voor diens afwezigheid. Het pro gramma klonk als een klok. Dankzij het knappe vakwerk van alle artisten en zeker ook door de wijze van presentatie door Herman Emmink. Deze betrok het uiterst dank bare publiek liefst 2000 in totaal zeer sterk in zijn optreden. Niet alleen zijn spitsvondigheden op de naam Wilton en Fijenoord waren daar het bewijs van. Meer echter nog de vele inter views, die hij met de mensen in de zaal hield, waarbij door foto boven: Al vroeg was men naar De Doelen gekomen. foto midden: Koffie en een rokertje in de pauze. foto onder: De volle zaal luistert naar Ciska Peters.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 18