Punt1: veiligheid 17 Herman Emmink interviewt de microfoon telkenmale heerlijke opmerkingen klon ken. Daaronder noteerden wij ,,ln Kinderdijk staan 17 molens, maar nog belangrij ker is het, dat daar de beste vaklui vandaan komen". Aldus een trotse echtgenote van een ,,oud-WF-er". Een ander„Ja, ik miste dat klinkerswerk eerst wel, later niet meer. Nu is het meer tuinieren, kaarten en wande len geblazen". Manlief Moeder-de-vrouw bleek in die gevallen niet zo bitter te leurgesteld over de uithuizig heid van manlief. En velen ,,'t Is weer leuk je oude kor nuiten hier te ontmoeten". Een hele mooie opmerking tegen Herman Emmink ,,0p de televisie lijkt u wel 100 jaar, maar hier maar twin tigGelach uiteraard. En nadat deze gastheer een paar fraaie liederen had ver tolkt moest een dame van het hart „Zong u op de televisie maar wat vaker Artiesten Er waren ook andere arties ten. Ten eerste het orkest van Jan Gorissen met aller lei soorten muziek, maar vooral Spaans en Zuid-Ame rikaans, knap vertolkt. Humoristisch, droog-komisch was Peter Oran in zijn I „magie act", want denk maar eens aan het laten verdwij nen en tevoorschijn toveren van de borrelflessenEn dan die kaarttruc Onderwijl zakken rollend van enige he ren uit het publiek Ciska Peters zorgde voor de vrolijke zangnoten. Want zij had de nodige muzikale noten op haar zang. Char mant gebracht en de zaal mee laten deinend. De Como Brothers zochten het in acro batiek. En niet zo weinig ook. Dat bracht de handen van het publiek wel de no dige malen op elkaar. En ge grinnik, wanneer de zware, sterke van de drie, de wal sen van het orkest luide bij viel met een volumineus stemgeluid. Tapdans En dan natuurlijk Mini en Maxi. Hun nummer stond aangeduid met comedian act. Het was een dolkomi sche, muzikale presentatie met alles erin. Tapdansen op vakbekwame manier, viool, trompet, piano, trommel en noem maar op spelend. En dat verkleed als twee brave, ernstig en zedelijk kijkende pastoors. Dat sloeg geweldig in. De gepensioneerde WF-ers met hun echtgenotes hebben ervan genoten, dat het een lust was. Dat was duidelijk te merken. Vooral het be trekken van het publiek in het programma door alle ar tiesten heeft daartoe zeker bijgedragen. ALTIJD TIJD VOOR VEILIGHEID Het is nog niet zo heel erg lang geleden dat de arbei dende mens het als flinkheid beschouwde, wanneer hij bij zijn werk niet de minste aan dacht aan zijn eigen veilig heid schonk. Hij durfde alles te doen Voorzichtigheid, dat Gezellige pauze was goed voor de slappe lingen Een goede werker had daar geen tijd voor Wanneer je op één wankel plankje kunt staan, waarom zou je er dan twee neer leggen 't Kost meer tijd Waarom een bescherming voor een as of een ander be wegend machinedeel Hij zou wel oppassen En de baas keek glimlachend toe Hij dacht hetzelfde. Dat was de tijd van de be wuste tegenstand. Die tijd is nu voorbij. Maar dat wil niet zeggen dat de werker van thans geneigd is, veel meer voor zijn veiligheid te doen dan zijn vader en zijn groot vader. Alleen, zijn motieven veranderen. Vroeger nam hij er een standpunt tegenin, thans staat hij, in ieder ge val een deel, er onverschil-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 19