Wij en ons milieu - water Vakmensen passen de voorschriften toe 18 lig tegenover. Hij ziet nu wel in, dat hij recht heeft op een zo goed mogelijke verzorging van zijn veiligheid bij de ar beid. Hij weet ook wel dat hij verplicht is, tegenover zich zelf en anderen, die maatre gelen voor veiligheid te ne men, die hijzelf kan nemen. Alleen hij doet het lang niet altijd; het interesseert hem niet voldoende I En dat is wel de hoofdoor zaak dat het aantal ongeval len, vergeleken bij veertig jaar geleden, nog niet vol doende is afgenomen. Zeker, dankzij een groot aan tal bedrijfsvoorzieningen zijn de meeste ernstige ongeval len wel belangrijk vermin derd. Maar de minder ern stige ongevallen, die hoog stens een zes weken werk- verlet met zich meebrengen zijn nog niet in voldoende mate omlaag gegaan. En daar tegen kan men met hek ken, schermen, kappen en andere beschermingsmidde len onvoldoende bereiken. Hier kan men alleen wat be reiken door de inzet van de medewerkers zelf. Bij al hun werk dienen zij bedacht te zijn op eigen veiligheid en die van hun collega's. Bedenk wel VEILIGHEID OP HET BEDRIJF, IS VEILIGHEID VOOR HET GEZIN. A.P. Belangrijke punten uit de Urgentienota Milieu-hygiëne uitgegeven door het Ministe rie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. WATER Verontreiniging van oppervlakte water 1 De verontrei niging door zuurstofbinden de stoffen vergt de bouw van vele biologische zuiverings installaties, andere zuive ringsmethoden en proceswij zigingen bij de bron van herkomst van deze verontrei niging. 2 De veront reiniging door anorganische elektrolyten zal door het stel len van voorwaarden in de lozingsvergunningen worden beteugeld. 3 Nationaal meetprogramma Voor een snelle informatie zal meer gebruik worden gemaakt van automatische meetappara tuur. Nagegaan worden de mogelijkheden van een in interdepartementaal overleg op te zetten meetprogramma voor het verzamelen van ge gevens over de kwaliteit van het oppervlaktewater op een groot aantal vaste punten. De verschillende meetgege vens zullen worden inge voerd in een centrale data bank. 4 Het lozen van xenobiotische stoffen (zoals giftige en moeilijk af breekbare verbindingen e.d.) wordt tegengegaan door het verscherpen van het vergun ningenbeleid in het kader van de Bestrijdingsmiddelen wet en een algemeen lo zingsverbod krachtens de Wet verontreiniging opper vlaktewateren met beperkte ontheffingsmogelijkheden. 5 De veront reiniging door minerale olie wordt bestreden doordat olie lozingen verboden zijn. Met het oog op calamiteiten is er een samenwerkingsregeling met West-Duitsland in het leven geroepen. Naar betere technische middelen ter ver wijdering van olieresten wordt voortdurend onderzoek verricht. 6 Ter voorko ming van een te grote ther mische belasting zal worden bevorderd dat nieuw te bouwen centrales in gevoe lige gebieden worden uitge rust met milieu-hygiënisch verantwoorde koelsystemen. 7 Defosfate- ring Onderzocht worden de gevolgen van een gedeelte lijke ontharding van het lei dingwater en een wijziging van de Warenwet om het polyfosfaatgehalte van was middelen te kunnen verlagen. Defosfatering van effluent van zuiveringsinstallaties wordt wenselijk geacht in het bijzonder voor gebieden die waardevol zijn uit een oog punt van recreatie en natuur behoud. Internationaal over leg moet er toe bijdragen de fosfaataanvoer door grens overschrijdende rivieren te verminderen. 8 Desinfectie van effluent van zuiverings installaties Pathogene micro ben worden geëlimineerd door extra desinfectie van het effluent in situaties waar bij onvoldoende afstand in acht genomen kan worden tussen lozingspunten van effluent en plaatsen waar het oppervlaktewater wordt gebruikt voor recreatie, tuin bouw en veeteelt. 9 Om veront reiniging met anorganisch slib te voorkomen wordt er bij het verstrekken van lo zingsvergunningen vanuit ge gaan dat dit slib niet in het oppervlaktewater mag wor den gebracht, maar van het te lozen water moet worden gescheiden. 10 De veront reiniging van zee en kust wateren wordt bestreden door sanering van de bin nenwateren (verminderen aanvoer schadelijke bestand delen door rivieren) en door internationale regelingen in zake olieverontreiniging en het storten in zee van indus trieel en ander afval (o.a. Conventie van Oslo). Ter verdere beperking van de verontreiniging door lozing van rioolwater wordt op korte termijn bezien hoe aanvul lende maatregelen kunnen worden genomen. OPENBARE WATERVOORZIENING 11 Na overleg in de Rijksplanologische Commissie zal een nota met betrekking tot de toekom stige watervoorziening aan de Staten-Generaal worden aangeboden. 12 Er zal een reorganisatie van de open bare watervoorziening plaats vinden door herziening van distributiegebieden en fusie van kleine waterleidingbe drijven. Daartoe is een voor stel tot wijziging van de Waterleidingwet thans bij het parlement aanhangig. 13 Voorts zijn de volgende wetgevingsmaat regelen in het belang van de openbare watervoorziening in voorbereiding afzonder lijke wettelijke regelingen in zake de onttrekking van op pervlaktewater en grondwa ter; bescherming kwaliteit van het grondwater door een Wet op de bodemverontreini ging; wettelijke grondslag voor de basisplannen door toevoeging van een afzonder lijk hoofdstuk aan de Water leidingwet. 14 Wetenschap pelijk speurwerk wordt be vorderd op de volgende ge bieden kwalitatief onder zoek naar reuk- en smaak stoffen in oppervlaktewater en drinkwater; limnologisch onderzoek voor het verkrij gen van informatie over op timalisering van het micro beheer bij spaarbekkens; hydrologisch en chemisch onderzoek naar de proces sen die zich kunnen voor doen bij opslag van water in de ondergrond van het Velu- we-massief (Veluwe-infiltra- tie); virologisch onderzoek in verband met de eis van af wezigheid van pathogene kiemen in drinkwater; studie van verschillende ontzou- tingstechnieken; geohydro- logisch onderzoek met het oog op een zo nauwkeurig mogelijke vaststelling van de winningsmugelijkheden van grondwater.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 20