Berging van booreiland "C. E. Thornton" bij Oman Deel II 19 Na aankomst van de "Gowe- ra", ongeveer vijf dagen la ter, moest het schip nog da gen wachten voordat zij langszij kon komen, dit van wege het weer en de zware deining. Intussen werden po gingen ondernomen een lich tere generator vanaf de "Blue Fish" door handbediening van de bakboordkraan aan boord van het eiland te krij gen. Hiervoor moesten stuurca- bine en uitwendige delen van de electrische aandrijfmoto- ren van de kraan gedemon teerd worden, hetgeen met ratelsleutels moest gebeu ren. Storing Na 36 uur ingespannen ar beid stond de kleine genera tor veilig in de accommoda tie aan boord van het boor eiland, waar men echter ont dekte, dat door een storing in het bekrachtigingscircuit de generator eigenlijk onvol doende spanning kon opwek ken om de kranen die de "Gowera" moesten lossen, in werking te stellen. Dientengevolge werd beslo ten de "Gowera" langs stuur boordzijde van het eiland te brengen met de achtersteven naar zee toe, de grote gene rator d.m.v. verhoogd aange brachte kabels aan de SB kraan van het eiland te kop pelen en de generator aan boord te hijsen, terwijl deze draaide en de kraan in feite aandreef. Deze gevaarlijke operatie liep bijna op een ramp uit toen een van de electrische kabels tegen het staalwerk aan SB zijde van de "Go wera" stootte toen deze in zware deining omhoog kwam, waardoor kortsluiting ont stond en een kleine, doch hevige brand veroorzaakte in de nabijheid van elf 45-gallon benzinedrums die op dek stonden. Verdere versprei ding van het vuur kon wor den verhinderd en na korte tijd, waarbij de electrische verbindingskabels opnieuw gesplitst werden, werd de generator weer gestart en met goed gevolg aan boord gehesen. Toen de generator eenmaal bovenop de accommodatie van het booreiland stond werd gedurende de rest van de dag alle vitale lading uit de "Gowera" spoorslags ge lost. Tenge het vallen van de avond was alles aan boord van het eiland, kon de „Go wera" losgemaakt worden en naar haar basis terugkeren voor het weer slechter werd. Deksels Een deel van het oorspron kelijk bergingsplan hield in een poging tot het opvijzelen van het booreiland met be hulp van de aanwezige moto ren, zes voor elke poot. Vele van de deksels die deze mo toren beschermden, waren echter door de zware zee weggespoeld, waardoor het zoute water en de buiten lucht er vrij spel op hadden. Dit had weer tot gevolg dat de motoren door corrosie vast zaten, waardoor ze niet in werking konden worden gesteld. Hoewel de bergploeg over gespecialiseerde mensen be schikte van de werf die het eiland gebouwd had en die reeds vele van zulke motoren overhaald en de juiste kabels en schakelapparatuur voor hun bediening aangesloten hadden, werd het steeds dui delijker dat de beoogde op vijzeling door de zware bran ding onmogelijk was. Weer vlot Door het op handen zijnde begin van de moesson, waar bij het weer slechts een en kele maal geheel tot bedaren kwam, besloot de bergings kapitein het ongeluksschip weer vlot te krijgen door cof- ferdammen te bouwen en haar leeg te pompen. De bergingsploeg slaagde en gaf het booreiland voldoende drijfkracht om haar verder naar het strand te brengen, van de zware brandingslijn vandaan, hetgeen het leven aan boord veel prettiger maakte. De sleepboot "Thames" die een groter vermogen had dan de "Blue Fish" werd voor dit doel gecharterd tesamen met de "Martha" van de Awalco Maatschappij te Bahrein als begeleidend "supply" schip. Beide boten spoedden zich zo snel mogelijk naar het booreiland. Na aankomst be gon het bergingsteam op nieuw met het leegpompen van het booreilang tot het zijn maximum aan drijfvermo- gen had gekregen. Toen werd het door de "Tha mes" een mijl uit de kust ge sleept en na een periode van extra voorbereidingen en een nacht wachten om de situa- flottielje zich op weg naar Muscate, waar het zes dagen toe te contreoleren, begaf het later arriveerde. Na aankomst werd de boven bouw ontdaan van de korst- achtige aangroeiïng van maanden die zich op het vaartuig had vastgezet tij dens de duur van de stran ding. Duikers onderzochten de zeeg en de bodembeplating en rapporteerden vijf gaten, waarvan vier betrekkelijk on beduidend waren, terwijl het grote gat zich in de SB boeg bevond, waarachter de wa terdichte schotten waren op gezet. Deze gaten werden allemaal gestopt en andere maatrege len genomen om verder bin nendringen van het water in de romp te voorkomen, waar door de bergingsploeg niet meer hoefde te pompen. Ver dere werkzaamheden betrof fen het conserveren van alle machines en electrische de len die voortdurend onder water gestaan hadden, ter wijl alle olieresten en slik die zich in de verschillende ruim ten onderdeks hadden verza meld, verwijderd werden. Vervanging Momenteel hebben de bou wers van het booreiland in de USA opdracht ontvangen tot vervanging van de "jacking"- motoren. Deze zijn inmiddels naar Muscate verscheept en in de tandwielkasten ge plaatst ter vervanging van de motoren die onder water ge staan hadden. Het is thans de bedoeling het booreiland deze maand uit het water op te vijzelen, waarbij inspecteurs aanboord aanwezig zullen zijn voor het maken van een volledige spe cificatie voor een geheel nieuwe uitrusting om het vaartuig zo spoedig moge lijk weer in dienst te bren gen. Aanbiedingen dienaangaan de worden ingewacht van be langstellende firma's en een beslissing wat betreft de eventuele bestemming van het eiland zal tot dan worden uitgesteld. Aankoop Intussen nodigen Messrs. W. K. Webster, namens de Sultan van Oman en "Trave lers Indemnity Company" be langstellenden uit hen te be naderen voor aankoop op de plaats zelf van het vaartuig op "AS/ls Basis" of in gere pareerde toestand, resp. voor het charteren van het vaar tuig op "bareboat" basis of op basis van volledige uit rusting of voor het aangaan van een joint-venture over eenkomst met mogelijkerwijs de Sultan van Oman resp. "Travelers Indemnity Co." om het booreiland in de toe komst, zowel in de nabijheid van de kust van Oman als el ders, in te zetten. Men gelooft, dat dit in de zeevaart de eerste poging van een Amerikaanse zee assuradeur is de berging van een van zijn verzekerde "los ses" door eigen middelen te doen geschieden. Men gelooft ook dat dit de eerste maal is dat een boor eiland helemaal intact ge borgen is in een "total loss" situatie onder omstandighe den van deze aard. Slot

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 21