Minister-president Drs. J. M. den Uyl bezocht W.F. Op 13 november jl. bracht minister-president Drs. J. M. den Uyl in de namiddag een werkbezoek aan Wilton-Fij- enoord. De heer Den Uyl werd door de leden van de directie, de heren ir. O. J. van der Vorm en ir. B. Wilton in de directie kamer ontvangen. Hierbij wa ren eveneens aanwezig het lid van de raad van bestuur, de heer A. Rijke en de bur gemeester van Schiedam, de heer drs. A. Lems. Na deze ontvangst woonde de premier een vergadering bij van onze Ondernemings raad. De voorzitter en de secreta ris gaven ieder een korte in leiding over de moeilijkhe den die zich voordoen bij de personeelsvoorziening. Hier na volgde een gedachten- wisseling tussen de heer Den Uyl en de leden van de raad. Na afloop van deze vergade ring vond op de villa een ont moeting plaats tussen de minister-president en een aantal werkgevers en vak bondsbestuurders uit de me taalindustrie en de petro chemische industrie. Ongetwijfeld heeft dit gebeu ren ertoe bijgedragen om een aantal practische pro blemen waarmede het be drijfsleven te maken heeft, te verduidelijken. De heren Den Uyl, Rijke en burgemeester Lems De heren Wilton en Van der Vorm verwelkomen de heer Den Uvl De heer Röell geeft de O.R inzicht in het personeelsbestand aan de hand van grafieken Van l.n.r. mej. Spieker en de heren Blommers, Den Uyl, Wilton, Van der Vorm, Lems en Rijke

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 3