"WF van belang voor welvaart en welzijn" 6 waard". Iemand was inder tijd zonder vak gekomen en is nu een uitstekend ketel maker. „Alles hier geleerd Dat is een goede zaak. Men zegt wel, dat u er soms zelfs te hard tegenaan gaat Hobby Een projectbaas maakt van zijn werk een hobby. „Ja u heeft veel interesse voor uw werk, geweldig". Een spor tieve medewerker kreeg te horen „Was u later gebo ren, dan was u waarschijnlijk een goede profvoetballer ge worden. Maar in uw werk be kwaamde u zich ook zeer goed. Vooral veel marine- werk, van dat hele precieze". Een ander doet zoals de heer Van der Vorm dat noemt „zalmneuzen- werk". „U bent een allround vakman geworden. Een hele fijne medewerker, die alles van autogeen lassen weet". En een rondslijper". „U bent een pikeur waar het om zuigerstangen gaat„Een volgende werd in het zon netje gezet in verband met zijn goede drie dimensionale inzicht. „Bij die schetsen voor grote ombouwen heb je dat ook wel nodig". Een be drijfsleider was indertijd als tekenaar begonnen. „Daarna heeft u veel gedaan voor de mijnenvegers. En vervolgens veie andere schepen. U heeft zitting in vele commissies, waaronder Redactie-Com missie WF-Nieuws, examen commissies en de commissie voor vuil-werk. Een goede medewerker". Accuraat Een assistent-projectbaas „Uw gevoel voor accuratesse en verantwoordelijkheid zijn van groot belang geweest in de tijd, dat u nog stellingen maakte, want daaraan moes ten de mensen, de bikkers hun leven toevertrouwen. Voorts bent u even gek op Feyenoord, klaverjassen en uw poedel, is het niet Een jongste bediende was uiteindelijk handzetter ge worden op de eigen druk kerij. „Dat winkeltje doet het goed. Pas zijn er weer nieuwe spullen aangeschaft". Een sous-chef werd geroemd om zijn artistieke gaven. „Bij constructiewerk heb je de nodige inventiviteit nodig. Daarover beschikt u". De gedecoreerden Burgemeester A. J. Lems: „Een onderneming als Wil- ton-Fijenoord, is van het grootste belang voor de wei vaart en het welzijn in Schie dam. Maar zij is ook van groot nut voor de nationale economie. En zelfs van inter nationale betekenis". Burgemeester Drs. A. J. Lems („ik val met mijn speech zo tussen die van de heer Van der Vorm in, maar improviseren ligt WF nu een maal") onderstreepte in zijn toespraak tot de jubilarissen duidelijk het belang van onze onderneming. Hij deed dat tijdens het uitreiken van de Koninklijke Onderscheidin gen aan de jubilarissen met een 40-jarig dienstverband. Prestaties Na het belang van de onder scheidingen te hebben on derstreept, vertelde de bur gemeester over zijn bezoek aan de werf. „Ik ben door uw directie ontvangen. Men heeft mij niet alleen over het wel en wee van het bedrijf verteld, maar het mij ook la ten zien. En dat is aantrek kelijk; het zien van de pres taties, die hier worden ver richt. Je ziet op een object ontzettend veel mensen doorelkaar krioelen en je vraagt je af; hoe komt alles klaar en op t ij d En toch lukt dat". Individueel Ook stond hij stil bij deze dag zelf. "Sommigen zeggen misschien tevoren; flauwe kul, daar doe ik niet aan mee. Maar hier zit u dan met die rood-witte bloemen, de WF-kleuren. En het is niet gek. In een klein bedrijf is het niet zo moeilijk individu ele aandacht te schenken aan de medewerkers. Dat is in een groot bedrijf wel het geval, maar WF is er het be wijs van dat het toch wel mogelijk is. En u zit hier met uw 40 of 25 dienstjaren als het bewijs, dat het de men sen zijn, die een bedrijf con tinu door de tijd heen kun nen laten draaien, leder met zijn eigen specialistische in breng. En het aan de gang houden van die productiviteit is van zeer veel belang. Aan onze Nederlandse maat schappij zitten echt wel posi tieve kanten. En het is goed daar eens stil bij te blijven staan. Ik hoop van harte, dat u in goede gezondheid nog lang zult kunnen doorgaan". Burgemeester Lems tijdens het uitreiken van de Koninklijke onder scheidingen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 8