"Niet krampachtig zoeken ideeën komen vanzelf" Beste idee nog steeds goed voor reisje of t.v. Tip voor onze oud-werknemers 9 Als bekend wordt in verband met het tien-jarig be staan van de Ideeënbus "Nieuwe Stijl" een prijsvraag uitgeschreven, die aan de winnaar een prijs oplevert bestaande uit een t.v.-toestel of een reisje. Het gaat hier om het beste idee, dat wordt ingediend in het tijd vak 1 januari 1974 tot 31 maart 1975. De prijs wordt tijdens een feestelijke bijeenkomst uitgereikt in onder andere het bijzijn van een aantal andere prijswinnaars met echtgenotes. Tevens wordt gepoogd de Ideeënbus hierdoor een nieuwe impuls te geven. In het kader van de serie interviews over betrokken problematiek hadden wij nu een gesprek met de heer J. van Meggelen, die als leidraad nam: het niet kramp achtig zoeken naar ideeën, maar eerder het vanzelf er tegen aan lopen in het werk, wanneer men goed zijn ogen de kost geeft. J. van Meggelen Tien jaar Ideeënbus "Nieuwe Stijl" Het aantal inzendingen neemt toe? Dat is zo. Het valt echter nooit met zekerheid vast te stellen of dat door onze ac tie komt. Wel heeft ds prak tijk geleerd, dat na een op leving in het Ideeënbuswerk altijd een teruggang volgt. Dat is een oud probleem. Je moet deze instelling altijd blijven stimuleren. Dat doet men bij onze RSV-partner Thomassen eens per jaar met een bijeenkomst. Dat schijnt goed te werken. Hoe krijg je een idee? Ach, in een bedrijf van de grootte van WF en van die geaardheid moeten beslist talloze dingen zijn, die kun nen worden verbeterd. Dat is altijd zo, waar mensen geza menlijk een gemeenschap vormen, vooral een werkge meenschap. Dan ga je soms op den duur verdubbelingen in het werk krijgen. Of er groeien soms situaties, die zich door de tijd heen niet helemaal aanpassen. Dat vraagt om eigenlijk een per manente of dagelijkse bijstu ring. Dat gebeurt ook. Haast vanzelf. De mensen die die aanpassingen aanbrengen, zien dat eveneens als een vanzelfsprekendheid en er varen deze niet als een idee. Dat komt door de eenvoud ervan. Van de kwaliteit valt uiter aard niets te zeggen? Nee. Wel is het vaak zo, dat ogenschijnlijk de eeuvoudig- ste ideeën tevens de beste zijn. Maar al denkt men zelf een oplossing gevonden te hebben, die niet in aanmer king komt voor een prijs, zendt deze dan toch in: het zou wel eens kunnen blijken, dat het een hele goede w/ vondst is. Je moet echter de mensen niet dwingen tot ideeën. Dat kan ook niet. Al leen activeren, dat is moge lijk. Daarvoor is het perso neelsblad een goed "instru ment". Dat zal het ook in de toekomst moeten blijven. Heeft u nog iets op de lever? Niet bepaald. Ik bekijk die Onder velen van onze oud werknemers zitten liefheb bers van klassieke muziek. Voor hen is het, gezien de tegenwoordig vrij hoge prij zen, bijna een onmogelijk heid geworden naar één of ander concert te gaan. De Stichting Raad voor het Maatschappelijk Welzijn heeft hier iets op gevonden. Zij geven in samenwerking met de leerlingen van het Rotterdams Conservatorium middagconcerten in de Klei ne Doelenzaal te Rotterdam, waarvoor een redelijk lage prijs wordt gevraagd (dit jaar dingen niet zo idealistisch. Een mens moet nuchter blij ven. Je moet onder de aan dacht blijven brengen, dat de Ideeënbus bestaat. Dat is in het verleden misschien wel eens te weinig gedaan. En verder: je loopt in je werk, de hele dag. Je zou je tel kens moeten afvragen: waar om doe ik dit zus en dat an dere zo? En: zou ik dit mis schien handiger en beter kunnen doen? En tot siot? Eigenlijk een ander chapiter. Er zijn wel manieren om aan een idee te komen. Er is zelfs een methodiek voor om te komen tot werkmethode-ver betering. Daarbij worden be paalde werkzaamheden punt voor punt opgeschreven en geanalyseerd. Elke handeling afzonderlijk. Dat gaat via be paalde technieken, waarbij ook wordt bekeken of be paalde onderdelen niet dub bel worden uitgevoerd of zin loos gedaan. Maar als ge zegd dat is een hoofdstuk apart. Je moet echter ge woon proberen je werk nuch ter te benaderen en dan loop je vaak vanzelf tegen een waardevol idee aan. 2,50 per persoon incl. gar derobe en consumptie). Ook bestaat de mogelijkheid een abonnement te nemen voor een hele of een halve serie concerten (prijs dit jaar voor de halve serie 7,00 en voor de hele serie ƒ12,50). Voor nadere inlichtingen en opgave van deelname kunt u de Stichting Raad voor het Maatschapelijk Welzijn, Pie- ter de Hoochweg 120 te Rot terdam schrijven, of bellen onder nummer 763311. Wij hopen onze oud-werkne mers hiermede een waarde volle tip te hebben gegeven. Personeelsdienst

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 11