Vreemde vlinder bij Wilton-Fijenoord Personalia 16 Op onze werf werd in sep tember jl. een vlinder gevon den, die eigenlijk niet in ons land thuis behoort en die men daarom ook niet dikwijls zal waarnemen. Het is een z.g. "doodskopvlinder" Ache- rontia Atropos Lin., vrij alge meen voorkomend in de lan den om de Middellandse Zee. Deze krachtige vlinder met een vlucht van ruim 10 cm dringt in warme zomers in een wisselend aantal tot in Nederland en Duitsland door. Daarnaast blijkt deze soort zich hier toch wel voort te planten, daar men in gunsti ge lange zomers de bontge kleurde rupsen, die tot 15 cm lang kunnen worden, o.a. in aardappelvelden kan aantref fen. De volgroeide rups zal zich daarna gaan ingraven om in de aarde te kunnen verpoppen en overwinteren. In dit overgangsstadium van rups/pop is het dier echter zeer gevoelig voor ongunsti ge weersomstandigheden zo als deze in ons land maar al te vaak voorkomen. Het me rendeel zal dan te gronde gaan, zodat in de komende zomer nieuwe import vanuit het zuiden zal moeten plaats vinden. De doodskopvlinder behoort tot de z.g. nachtvlinders, d.w.z. dat ze overdag rusten, haast onzichtbaar door de donkerbruine bovenvleugels, die ongeveer dezelfde scha kering bezitten als de achter grond, die de vlinder kiest. Heel duidelijk ziet men dan, evenals op de hierbij ge plaatste foto (door onze af deling Fotografie genomen) de lichtgele tekening, die op een doodskop lijkt tegen het donkerbruine middenlijf af steken. Deze doodskopachti ge tekening heeft natuurlijk geen enkele betekenis als af schrikmiddel tegen eventuele belagers. Hiertoe hebben sommige nachtvlinders een andere mogelijkheid, nl. door snel de donkere bovenvleu gels even te spreiden flitsen de fel gekleurde ondervleu gels op, dat een schrikeffect op de aanvaller te weeg kan brengen. Zo zijn de onder vleugels van onze vlinder geel met 2 zwarte dwarsban- den. Als voedsel dient hoofdzake lijk het sap dat uit boomwon- den tevoorschijn komt, zoals het suiker bevattende sap van berken. Een merkwaardige eigen schap van de doodskopvlin der is, dat ze in het nauw gebracht een piepend geluid voortbrengt, hetgeen slechts bij enkele vlindersoorten voorkomt. Alle vlinders hebben tegen woordig een moeizaam be staan. Dit wordt veroorzaakt door het intensieve gebruik van insecten-dodende midde len in de land- en tuinbouw, waardoor ook veel eieren en rupsen van onschadelijke vlinders vernietigd worden. Laat daarom ook deze merk waardige vlinder, die geen enkele schade aanricht, met rust. Bedwing uw verzamel- lust en stel u tevreden met het bewonderen van het le vende dier in de vrije natuur! v.N. 5Sp sa In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is op onderstaande datum eervol ontslag ver leend aan: J. van Elsacker Projectbaas, IJzerwerkers Afdeling Reparatie 16-12-1974 G. G. Donker Projectbaas, Buitenmontage Werktuigbouw, Afdeling Nieuwbouw 21-12-1974 WILLY WILTON-FONDS Ontvangen van hr. Slieker wegens verkoop-oud-materi- maand nov. '74 865,10.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 18