Nog hetzelfde leven in een veranderende maatschappij Ir. B. Wilton bij jubilea; De heer Wilton spreekt de heer Veldboer toe „Als we in de tijd terug zou den gaan, dan zouden we merken, dat het er - pakweg 20 jaar geleden - heel anders uitzag. Neem bijvoorbeeld de krant: geen plaatjes, nauwe lijks sensatie. Een windhoos in Borkulo werd toen bijna beschreven als een tnnk stormpje. Nu komt alles veel indringender op de mensen af. Mede door de radio en televisie". Het lid der directie, de heer ir B. Wilton, ging tijdens het toespreken van de jubilaris sen in de kantine Hoofdkan toor op vrijdagmorgen 27 juni jl., in op de veranderin gen binnen onze maatschap pij. Dit beeld schetste hij te gen de achtergrond van de tijd, waarin de jubilarissen in dienst waren getreden. Dat waren er negen met een 40-jarig dienstverband en zes met een dienstverband van 25 jaar. Diepste wezen De heer Wilton vroeg zich af of het in die tijd slechter met het leven was gesteld dan tegenwoordig. „Of is het le ven in zijn diepste wezen al tijd hetzelfde?" Wel zag hij als verandering de steeds sneller wordende stroom van opeenvolgende gebeurtenis sen, zoals die door de nieuwsmedia op ons afko men. „Vroeger verliep het le ven nu eenmaal trager. De mensen kwamen toen hele maal van Feijenoord naar Schiedam lopen. Nu gebrui ken ze die tijd liever om naar de televisie te kijken. Dat is ook wel prettiger. Maar in die dagen wisten we ook nog niet, wat we nu wel weten". Hij ging nader in op de ge compliceerde samenleving van nu. „Als mens moet je trachten jezelf in te passen in de gemeenschap. Met onze eigen inspraak of in breng, hoe je het maar wilt noemen, helpt een ieder mee de maatschappij te vormen. Honderd procent eigen in zicht in die gemeenschap verwezenlijken, kan natuurlijk nooit. Er zijn altijd plussen en minnen of voor en tegens. Met onszelf scheppen wij als het ware een soort even wicht. In dat geheel kunnen actiegroepen nuttig werken door ons wakker te houden" En vrolijk er op laten vol gend grapte hij: „Er is trou wens een nieuwe actiegroep tegen de Belgen-moppen op gericht. Het gaat nu om de Russen. Want: de Belgen kunnen dan gerust zijn, dan zijn de Russen gebelgd Samenleving En daarna de serieuze draad van zijn toespraak weer op pakkend, zei de heer Wilton: „ledereen probeert op zijn eigen wijze mee te helpen aan het tot stand komen van een prettige samenleving. Het blijft bij pogen. Het zal nooit helemaal lukken je eigen zienswijze door te drukken. En dat is een goe de zaak. Dat is in het werk net eender. Bij dat pogen doe je uiteraard vaak teleur stellingen op. En toch blijf je doorgaan. Dat is het fijne van het leven". Hierna ging hij over tot het in de schijnwerpers plaatsen van de dames. „Waarom zijn de dames hier bij deze vie ring aanwezig? Dat vroeg ik mezelf vroeger wel eens af. Later ging ik beseffen hoe veel werk, hoeveel invloed er van de dames afkomt. Zij doen het werk als het ware achter het front om hun man nen weer voor te bereiden op het doen van een goede taak aan het front, met name op het bedrijf. Dat is van veel belang. Die achtergrond dient men niet te vergeten. De dis cussies thuis over het werk, over problemen opgedaan tij dens de arbeid, zijn van on schatbare waarde". Persoonlijk Vervolgens riep de heer Wil ton de jubilarissen één voor één voor het voetlicht voor het houden van zijn persoon lijke toespraken. Tegen een afdelingsbaas zei hij: „Ik zou over u wel een boek kunnen schrijven. U begon als jong ste bediende en liep bij ons de avondvaktekenschool door. Later ging u schetsen. Een van de recentere kar weien, waarbij u was betrok ken, was de Spar. Zou u bij een eventueel nieuwe Spar weer een rondje willen „spar ren"?" Een koperslager/fitter kreeg te horen: „U bent begonnen op de Bedrijfsschool. Later werkte u veel aan de onder zeeboten en ook de ge schutstorens. En dan nog het tuinieren, daar bent u een liefhebber van". Een werkvoorbereider/acqui siteur noemde hij een steun pilaar van op de achter grond. „Vooral uw toewij ding is spreekwoordelijk". Een afdelingsbaas Nieuw bouw was volgens de heer Een gezellig samenzijn

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1975 | | pagina 10