9 erop werden uitgestuurd om te zien of zij een rond vier kantje in het magazijn kun nen krijgen. Een ieraar van de Bedrijfs- school prees hij om datgene wat hij altijd heeft gedaan om de schoolgemeenschap aan te passen aan de eisen van de tijd. „Bij een leraar schap is het kennen van het vak alleen niet het belang rijkst. Ook het kunnen over dragen van dat vak op ande ren". Onderscheidingen gereedschap heeft u het wel naar uw zin. Een moeilijk vak, ik snap er niet alles van, echt niet". Voor een bank werker, die kortelings zijn vrouw had verloren toonde hij veel begrip. Een andere bankwerker vroeg hij of bij het uitgeven van gereed schap nog steeds volontairs Van links naar rechts de heren Aijkens, van de Bosch, Den Hollander, Mulder, Harreman, Noman en Immerzeel met echtgenotes Wilton het brandersvak op het lijf geschreven. ,^J heeft in dat beroep een hele ont wikkeling meegemaakt. Be kend bent u om uw opge ruimd karakter". Ook een brander hield wel van vrolijk heid. „U weet altijd de meest wonderlijke opmerkingen te plaatsen. Uw humor is van veel waarde". Stimulator Op de Bedrijfsschool heeft een leraar zich verdienstelijk gemaakt door onder andere op te treden als een stimu lator tot de aanzet van het voorbereidend leerjaar. „De jongens zijn zeer op u ge steld. U weet ze dan ook geestelijke zaken bij te bren gen, wdar ze iets voor hun leven aan hebben. Dat voe len ze goed aan". „Het is be langrijk de vinger aan de fi nanciële pols te houden". Dit kreeg een administrateur van F en A te horen. ,,U doet dat goed. Daarnaast bent u een zeer kunstzinnig mens en een groot natuurliefhebber: een goede combinatie". Een as sistent-projectbaas kwam naar voren. „Heeft u er spijt van, dat uw vader u inder tijd aanried bij WF te gaan werken? Nee? Mooi zo. Oh, werkte behalve uw vader ook uw grootvader al bij ons. Ja, dat zie ik nogal eens, dat men generaties lang bij ons bedrijf blijft: een goede zaak". De heer Wilton beurde met begripvolle opmerkingen ook een werkvoorbereider/calcu lator op, die om gezond heidsredenen wat kalmer aan moet doen. Hij prees een bankwerker om zijn volledige inzet en een projectbaas om zijn wijze van stellingen ma ken en het spreken van de vreemde talen met de bui tenlandse WF-medewerkers. Optisch Een bankwerker was inder tijd ook op de Bedrijfsschool begonnen. „Met die instru menten en dat optisch meet- Na de persoonlijke toespra ken ging de heer Wilton over tot het uitreiken namens de Koningin van de Koninklijke Onderscheidingen, waarbij hij de Burgemeester van Schiedam, drs A. J. Lems, verontschuldigde. Deze was met vakantie. In zijn toespraak zette hij de betekenis en het belang van het krijgen van de onder scheiding uiteen. „Het is niet alleen een blijk van waarde ring voor het gedane werk in het bedrijf, maar ook voor uw inbreng als mens in de maat schappij. En zouden derge lijke waardevolle uitingen van waardering afgeschaft wor den, dan pas zou men zich gaan beseffen, wat men ei genlijk mist!" Een handdruk van de heer Wilton voor de heer Nicolaas

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1975 | | pagina 11