Baas boven baas 11 les op gezondheidsgebied voor ons vertrek regelde. Denk ook eens aan de expe ditie. Al die papperassen, het inklaren en noem maar op. Het zijn toch altijd weer de mensen die het doen moe- i ten. Met dat in je achter- I hoofd werk je fijn. In Indo- i nesië werd die instelling ge- i waardeerd. Je bereikte er i ook mee, dat de productie i met sprongen omhoog ging. 1 Op het laatste maakten ze i ook flenzen en nippels zelf i met hun draaibank, die baas I Meulstee had laten overha len. Maar ook het begeleiden buiten de werf was een mooie taak. Met een be- drijfsassistent en een baas de schepen op de Javazee- bezoeken als een soort werk voorbereiding. Eens op een schip voor het vervoer van palmolie met spiralen in de deeptank om de olie vloei- De Chef en de Onder nemingsraad De gewoontegetrouw organi seerde het Nivé ook dit jaar weer een prijsvraag in het kader van "Management Fa cetten" (vroeger Baas boven Baas). Ook ging er nu eerst weer de interne WF-prijs- vraag aan vooraf. Later tij dens de landelijke Nivé wed strijd gooide weer een aantal WF-bazen hoge ogen. De probleemstelling luidde dit maal: De chef en de onder nemingsraad. Het opstel van de heer L. G. van der Velden baar te houden. Het karwei zou in drie dagen klaar moe ten. Ze zagen er geen gat in. Ze fiksten het toch in maar twee dagen. Een mach tig succes voor hen En er was voldoende gereed schap Dat kochten we. Een zaag machine, handgereedschap enzovoort. Allemaal bij de Chinezen in Ghoddok. Je moest wel altijd flink afdin gen. Meestal tot de helft van de vraagprijs. Als team had den wij allemaal het gevoel dat we er wat bereikt heb ben. Dat de adviezen als waardevol werden overgeno men. En de natuur Schitterend. Met mijn vrouw en zoontje bracht ik de weekends door in de kust plaatsen. We maakten tocht jes naar de toeristenplaat sen. En de mensen onder weg, of waar dan ook; altijd aardig, nooit een spoortje van vijandigheid. Je zat er wel eens mee, dat ze zo te gen je opzagen als blanke. druken wij hieronder af. De uitslag was: Landelijk N.I.V.E.: 4e prijs L. G. van der Velden 5e prijs D. van Ekelenburg eervolle vermelding L. J. v. d. Water Intern WF: 1e prijs L. G. van der Velden 2e prijs D. van Ekelenburg 3e prijs L. J. v. d. Water Eervolle vermeldingen: A. Wolfs J. S. van Velzen J. M. van Zwieten L. M. A. Kemperman Dat was wel wennen. Java is heel mooi, maar Bali zo mo gelijk nog mooier. Daar ben ik ook met m'n gezin ge weest Maar de natuur in In donesië is minder afwisse lend, dan bijvoorbeeld in Oostenrijk. Het levenspeil is er niet hoog. Sociaal gezien moet er heel wat gebeuren. Mijn vrouw heeft tot op de laatste dag geprobeerd om het huishoudelijk personeel, dat wij hadden, weer bij an dere Nederlandse families onder te brengen. Dat is ge lukt. En dan ben je blij iets voor die mensen gedaan te hebben. Uw totaal indruk Ik had het nooit willen mis sen. Zo'n verblijf in een heel andere wereld verbreedt je inzichten, ledereen zou het eigenlijk moeten kunnen PROBLEEMSTELLING Chef en ondernemingsraad Wanneer chef Diederiks terug komt van een prettige vakan tie, vindt hij zijn afdeling (ca. 100 man) in rep en roer. Het blijkt, dat afgelopen vrijdag bekend is geworden dat er belangrijke produktiewijziging op komst is. Deze zal onder meer tot gevolg hebben, dat de bezetting op zijn afdeling zal worden ingekrompen. Er zullen weliswaar geen ont slagen vallen, maar wel een aantal personeelsleden wor den overgeplaatst. Diederiks roept eerst zijn assistent, Groeneveld, bij zich. Deze vertelt hem dat Jansen, een meemaken om te weten, dat we eigenlijk hier in een pa radijs leven als werknemer. Omdat ik toch in de buurt was en er nooit meer terug zal komen - menselijkerwijze gesproken - heb ik op de terugweg mijn vakantie ge bruikt om Singapore te be zoeken, waar we met het team al eens waren geweest om de scheepswerven te be zichtigen. En verder naar Thailand, Bangkok. Geweldig. Onbe schrijfelijk. Die tempels, mon niken, drijvende passar, hei lige olifanten. Allemaal te veel om op te sommen. In teressant. Al die mensen in Indonesië en ook daar. Hoe ze leven, eten, de verkopers, de slagers, de dokters, de tandartsen, het vee, de kar bouwen en schrijnend de ar moede van de personeelsleden en lid van de ondernemingsraad, het bericht afgelopen vrijdag in de afdeling heeft verspreid. Diederiks vraagt dan aan Jansen wat er nu precies aan de hand is. Daarop vertelt Jansen hem, dat er al gerui me tijd een gesprek in de o.r. aan de gang is over een pro duktiewijziging, maar dat nog niet precies bekend was over welke afdelingen het hierbij ging. Daarom had de bedrijfs leiding aan de o.r. gevraagd een en ander voorlopig nog als vertrouwelijk te willen be schouwen, dus er nog niet met anderen over te praten. Daar de zaak donderdagmid dag echter toch definitief was

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1975 | | pagina 13