13 ook bij de bedrijfsleiding naar voren zal brengen. De gelegenheid hiervoor doet j zich al direct voor, aangezien hij telefonisch bij de bedrijfs leiding ontboden wordt, van i wie hij officieel te horen krijgt wat er gaat gebeuren. Aan gezien ook zijn chef erbij aanwezig is, kunnen er direct spijkers met koppen gesla gen worden. Diederiks moet hen er van overtuigen (niet te emotioneel!) dat de manier waarop men de overplaatsing J wil uitvoeren, door de ge beurtenissen van de laatste dagen onuitvoerbaar is ge worden en, wil men verdere moeilijkheden voorkomen, er een andere oplossing gevon den moet worden aangezien i ook de bedrijfsleiding er veel aan gelegen is de kwestie zo spoedig mogelijk op te los sen, mag ik aannemen dat zij de zaak niet op de spits zul len drijven en genegen zijn een andere oplossing in de 0.R. naar voren te brengen. Deze oplossing zou volgens mij gevonden kunnen worden door: 1. Informatie in te winnen of er arbeiders zijn die uit eigen beweging naar een andere afdeling willen overgaan. 2. Voor arbeiders van 60 jaar en ouder een af vloeiingsregeling te creë ren, waarvan zij financieel geen nadeel ondervinden. 3. Indien er arbeiders zijn, die niet voor overplaat sing in aanmerking wil len komen, deze de gele genheid te geven om van betrekking te veranderen, desnoods met een finan ciële overbrugging als zij er financieel minder van worden. 4. De overplaatsing zodanig te regelen d'at de arbei ders, die hiervoor in aan merking komen, als groep bij elkaar blijven of al thans het onderling con tact blijft bestaan. Bijzon der goed zou het zijn als ook een lid van het kader (Groeneveld?) hen blijft instrueren. Als men deze punten als ba sis neemt en verder door een commissie, waarin alle par tijen zitting hebben, laat uit werken, kan er een regeling tot stand komen die voor allen aanvaardbaar is. Tevens bewijst deze oplossing, dat een samengaan van O.R. en kader nodig kan zijn om be paalde kwesties op te lossen. Vervolgens wil ik een ant woord geven op vraag 2. Wat betekent het werk van de O.R. voor de uitoefening van uw taak? Laat ik beginnen met te me moreren dat mijn persoonlijk contact momenteel met de O.R. minimaal is. De oorzaak hiervan is gelegen in het feit, dat de afdeling waarin ik een leidinggevende functie vervul en die, wat personeelssterkte en werkzaamheden betreft, één van de belangrijkste van het bedrijf is, sedert de laat ste O.R.-verkiezingen verte genwoordigd wordt door een lid dat in een andere afdeling werkzaam is, waardoor er weinig of geen contact is met het gevolg dat een grote groep arbeiders en hun ka der, vooral wat interne kwes ties betreft, min of meer ge- isoleerd zijn komen te staan. Alhoewel de kandidaatstel ling in overleg met de vak bondsleden uit deze afdeling tot stand is gekomen en dus volgens de regels is gehan deld, hoop ik toch dat er in de toekomst aandacht aan besteed wordt om een betere oplossing te vinden. Met bovenstaande regels wil ik aantonen dat er situaties kunnen ontstaan, waardoor het werk van de O.R., door onvoldoende communicatie, voor het kader een gesloten boek betekent met als ge volg dat zowel de O.R. als het kader in een moeilijke positie kan komen, wat het praktijkgeval bewezen heeft. Overgaande tot beantwoor ding van de vraag, welke in punt 2 gesteld wordt, wil ik beginnen met een weder vraag, nl. "welke functie heeft de O.R. en wat betekent deze voor het kader?" Welnu, de functie van de O.R. bestaat hieruit: door o.a. overleg, advies en samenwer king er toe bijdragen dat zo wel de belangen van de on derneming als van hen die er werkzaam zijn te behartigen. Er ontstaan soms toestanden die het nodig maken dat er ingrijpende maatregelen ge nomen moeten worden, waar door het kader voor grote problemen kan komen te staan. Een sprekend voor beeld hiervan was het besluit van de O.R. om de onderaan nemers uit de bedrijven te ontslaan. Alhoewel de noodzaak hier van zowel door de directie als de werknemers werd in gezien, betekende de uitvoe ring ervan dat de personeels sterkte van bepaalde afde lingen met 50% verminderde. Van het kader werd evenwel verwacht dat het arbeidspro ces en de productie op de normale wijze werden voort gezet, wat hen, vooral in de eerste weken na de uitvoe ring van het besluit, voor grote problemen stelde. Wat ook steeds meer de aan dacht van de chefs vraagt en in bepaalde gevallen ook moeilijkheden voor hen op levert, is de kwestie dat de O.R. steeds meer van de ge legenheid gebruik maakt om invloed uit te oefenen op be oordelingssysteem, ontslag en promotiemogelijkheden, bijzondere beloningen en op het loonbeleid voor de jonge ren. Zolang deze invloed al leen aangewend wordt bij het tot stand komen van boven genoemde regelingen kun nen wij hier waardering voor hebben. De uitvoering ervan is een kwestie voor het kader, be halve dan het loonbeleid voor de jongeren waarvoor nu vaste normen gelden. Het komt echter voor dat de O.R., wat de andere punten betreft, het oordeel en beleid van de chefs gaat doorkrui sen door bij hogere instan ties invloed uit te oefenen en zodoende gedaan krijgt, dat de chef een door hem geno men besluit moet wijzigen of ongedaan maken. Voor de chef betekent dit een aan tasting van zijn prestige en invloed. Dit wat betreft een aantal ne gatieve punten in de verhou ding Chef O.R. Gelukkig zijn er echter ook vele posi tieve punten. Deze tonen aan, dat de O.R. een plaats in de bedrijven heeft ingenomen, welke het mogelijk maakt voor allen grote verbete ringen en voordelen te reali seren. Mijn gedachten gaan hierbij uit naar o.a. de jaar lijkse winstdeling, perso- neelsvervoer, goede schaft en kleedlokalen, optimale vei ligheidsmaatregelen en, wat momenteel aan de orde is de oudere werknemers meer vrije tijd te bezorgen. Elke werknemer profiteert van deze maatregelen en ook het kader ondervindt zowel persoonlijk als bij de uitoefe ning van zijn taak veel voor deel en steun van de verbe teringen, welke de O.R. heeft weten te bereiken. Ik wil het hierbij laten wat betreft mijn persoonlijke mening over het werk van de O.R. ten opzich te van de taak welke ik te vervullen heb. Resumerend zou ik willen zeggen: laat de O.R. op de ingeslagen weg voortgaan met de wetenschap dat hij hierbij gesteund wordt door een grote groep werknemers en waarbij ook de kaderleden zeer zeker niet achter blijven. Waar de O.R. echter wel aan dacht aan moet besteden is, dat hij in haar streven naar een verdere verbetering van de arbeidsvoorwaarden, ook zijn andere taak, het goed functioneren van het bedrijf, niet uit het oog verliest. De O.R. moet voorkomen dat het éénrichtingsverkeer, waarmee zijn voorgangers

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1975 | | pagina 15