14 Puntl: veiligheid (echyy ÓVV oj\dc\e*\, geconfronteerd werden, door abnormale voorstellen en een te starre houding bij de on derhandelingen niet in tegen gestelde richting wordt om gelegd met als gevolg ver mindering van werkgelegen heid en verlies van de con currentiepositie t.o.v. andere landen. Verder wens ik de jury veel succes bij de beooordeling en wil besluiten met de wens: "Laat O.R. en kader het zo ordenen, dat zij het arbeids proces bevorderen!" De heer Muider overhandigt het couvert J. J. NOORDHOEK GEPENSIONEERD Tijdens een zeer sfeervolle bijeenkomst in The Old Dutch van de afdeling Reparatie heeft de heer J. J. Noordhoek op 31 juli jl. afscheid geno men van deze afdeling. Hij beëindigde zijn 24-jarig dienstverband wegens het bereiken van de pensioenge rechtigde leeftijd. De heer Noordhoek verrichtte zijn werkzaamheden aanvankelijk als assistent bedrijfsleider, maar later ging hij over naar de afdeling begrotingen. Velen kwamen de heer Noordhoek de hand ten af scheid drukken. Zijn collega de heer Mulder hield een ple zierig en geestig toespraakje en overhandigde hem na mens de afdeling Reparatie een couvert, dat ingeruild kon worden voor een fraaie fiets. De heer Mulder releveerde de tijd van de zeilschepen en de schaalvergroting in de scheepsbouw. „Een schip deed toen over een enkele reis 110 dagen, 220 dagen heen en terug, waarbij men de tijd van laden en lossen nog moest optellen". In dat verband sprak hij over be paalde souvenirs. Hij memoreerde tevens, dat de heer Noordhoek nog had gevaren bij de Holland Ame rika Lijn. „In de vetloods of machinekamer. Ook droeg u bij de Marine nog de branie kraag". Bij WF kreeg hij veel te ma ken met de Doxfordmotoren. „En 's avonds leefde u zich uit bij de „trim u fit"-club. Maar met deze fiets kunt u de slogan volgen: fiets u fit. Want een rode snelbrommer is niets voor u, die geven we alleen aan mensen, die wij kwijt willen". De heer Noordhoek was zeer ingenomen met de bijeen komst en het cadeau. In een vlot dankwoord ging hij in op het harde werken bij de afdeling Reparatie. „Hard werken blijkt echter beslist niet ongezond te zijn. Op de afdeling begrotingen heb ik dat met plezier gedaan. Ik heb prettig met m'n colle ga's, maar ook met alle an dere firma's samengewerkt. Mijn hartelijke dank". Wijs, vooral nieuwelingen, op gevaren bij het werk. U kunt veilig aannemen, dat nieuwelingen op uw bedrijf gemiddeld meer ongevallen krijgen dan de mensen, die al veel langer op datzelfde bedrijf werken. Uit onderzoe kingen is zelfs gebleken, dat het aantal ongevallen, ddt nieuwelingen overkomt voor al in de eerste maanden be duidend hoger ligt. Het ligt dan ook voor de hand, dat men naar een ver klaring hiervoor heeft ge zocht en wat nog belangrijker is, dat men getracht heeft hiertegen maatregelen te ne men. Natuurlijk spelen de gemid deld lagere leeftijd en het gemis aan ervaring en vak- bekwaamdheid nog al eens een rol, maar aangezien de beginneling in veel gevallen beslist geen beginneling is, moeten er nog meer rede nen zijn. Onbekendheid met plaatse lijke omstandigheden, ge voegd bij een onvoldoende kennis van de voorschriften en het nog niet op de hoogte zijn van vaak niet neerge schreven, stilzwijgend over eengekomen afspraken bij het werk, zijn zeker hierbij van invloed. Daarom wordt op ons be drijf reeds veel gedaan aan

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1975 | | pagina 16