Boekhouden P.D. - TECHNISCH ENGELS VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN - TECHNISCH DUITS VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN Valk. 17 V.M.T.O./V.U.T.O. M. van de Adel M. A. Wervers A. v. d. Berg Mej. W. Boers H. van't Zelfde Steno Vooropleiding Machinist K.O.F. W. T. Geleynse T. Buter M. J. Zijlmans Q. P. van der Sman Wellicht geeft onderstaande lijst met studiemogelijkheden bij Wilton-Fijenoord ook u de stoot om deel te nemen aan of in lichtingen te vragen omtrent een der navolgende cursussen: De afdeling Vorming en Opleiding zal voor een beperkt aan tal cursisten, evenals de voorgaande jaren, voor het komen de studieseizoen een aantal cursussen organiseren. Het be treft de cursussen Talen: Bemetel: Bij voldoende deelname zullen zowel een begin ners- als een gevorderdencursus worden gege ven. Wekelijks wordt één les gegeven in aanslui ting aan de werktijd van 17.00 uur tot 18.00 uur. - BEMETEL CURSUS MEETTECHNIEK Bestemd voor machinebankwerkers en machi nale bewerkers in de behandeling van en het me ten met standaard meetgereedschappen. Duur 20 weken. - BEMETEL SECTIEBOUW EN AFSCHRIJVEN Afgestemd op het afzonderlijk samenstellen en samenbouwen van delen van de scheepscon- structie. Vooropleiding: Bemetel diploma Scheepsmetaal- bewerken. Duur 1 jaar, één avond per week. - BEMETEL UITGEBREID UITSLAAN EN AF SCHRIJVEN Vervolgcursus van Sectiebouw en Afschrijven, afgestemd op de drie dimensionale scheepson- derdelen. Duur 1 jaar, één avond per week. - UITGEBREID BEMETEL DIPLOMA Een avondcursus voor die jeugdige werknemers, die dit jaar het Uitgebreid Wilton-Fijenoord diplo ma hebben behaald. Duur 1 jaar, één avond per week. - VOORTGEZETTE BEROEPSOPLEIDING BEMETEL Deze 2-jarige opleiding wordt deels aan een avondschool te Rotterdam gedurende 2 avonden per week gegeven en deels op het bedrijf ver werkt. Vooropleiding: Bemetel A- en B-diploma. Men kan kiezen uit de richtingen: Bankwerken en Montage, Apparatenbouw en Fijn plaatwerken en Machinaal Verspanen. Tekening- - TEKENINGLEZEN IN DE SCHEEPSBOUW lezen: VOOR BEGINNERS - TEKENINGLEZEN IN DE WERKTUIGBOUW VOOR BEGINNERS - TEKENINGLEZEN IN DE SCHEEPSBOUW VOOR GEVORDERDEN Cursussen voor werknemers uit de Scheepsbouw, Apparatenbouw, Plaatwerkerij en de Werktuig bouw. Duur 1 jaar, 1 uur les per week. Deze cursussen zijn te beschouwen als „opfris cursus", of als bijscholing zeer geschikt voor werknemers, die zijn omgeschoold in het Oplei dingscentrum. Machine- -ALGEMENE INRICHTING MACHINEKAMER - A kamer: -ALGEMENE INRICHTING MACHINEKAMER - B - ALGEMENE INRICHTING MACHINEKAMER - C Duur per cursus ca. 32 weken. Per week worden overdag 2 lessen gegeven in de vakken verbran dingsmotoren, hulpwerktuigen, stoomketels en stoomturbines. Bestemd voor machinebankwer kers in het bezit van een Bemetel diploma. De vakken stoomketels en stoomturbines kunnen ook worden gevolgd door ketelmakers. O.B.S.: - OUTWARD BOUND SCHOOL Op beperkte schaal bestaat er de mogelijkheid om deel te nemen aan de 3 weken durende cur sus Outward Bound. Dit betekent één week voor training in Ulvenhout en twee weken in de ruige natuur van de Ardennen, waar individueel of in groepsverband wordt bergbeklommen, kanogeva ren over snel stromend water en met kaart en kompas door onbetreden gebieden wordt getrok ken. Kader: - DOELMATIG VERGADEREN In 4 maal 2 uur worden de verschillende soorten vergaderingen en vergadertechniek besproken, afgewisseld met praktische oefeningen. Advies: - ADVIES BIJ SCHOLING De afdeling Vorming en Opleiding is gaarne be reid u ook van advies te dienen inzake diverse cursussen, die buiten de onderneming worden georganiseerd in de diverse vakrichtingen. Tevens kunnen wij bij voldoende deelname of op verzoek bepaalde cursussen op het terrein van de onderneming of daarbuiten organiseren. Inlichtingen: Hr. Valk (toestel 3332) Aan- Indien u belangstelling heeft voor vorengenoem- melding: de cursussen kunt u zich via uw Chef of Bedrijfs leiding hiervoor opgeven. Inlichtingen knut u krijgen bij de afdeling Vor ming en Opleiding, toestel 3332. AANMELDING OOK OP DE VOLGENDE DAGEN: MAANDAG 8 SEPTEMBER EN DINSDAG 9 SEP TEMBER A.S. OP DE BEDRIJFSSCHOOL OF IN HET CLUBGEBOUW OM 17.00 UUR Wij hopen u dan ook te ontmoeten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1975 | | pagina 19