9 9 9 9 lJ J uliatia, bij de qratie gods, Personalia Dankbetuigingen Vereniging Kjoningin der]slederlaadea, Prinses van Oranje -]M assauenz enz eny 18 ssS5 fcla In verband met het bereiken van de Pensioengerechtigde leeftijd is op onderstaande data eervol ontslag verleend aan C. Punt kraanrijder 1-8-1975 H. P. de Winter bankwerker/transporteur 1-8-1975 Hiermede betuig ik, mede namens mijn kinderen, mijn oprechte dank aan de direc tie van Wilton-Fijenoord, de collega's van de Personeels dienst en alle collega's van de diverse afdelingen, waar mee mijn man heeft samen gewerkt, voor de vele blijken van medeleven betoond na het overlijden van mijn echt genoot. Ook de geweldige belang stelling tijdens de teraarde bestelling heeft ons diep ge troffen en heeft ons het ge voel gegeven, dat zijn leven voor anderen iets heeft be tekend. Mevr. N. van Donge- Tijsse Klasen Mede namens de kinderen dank ik allen voor de belang stelling, die zij hebben be- H. J. Driessen lichtdrukker 5-7-1975 O. Smit ijzerwerker 29-8-1975 T. de Kok bankwerker 29-8-1975 C. op den Kelder el. monteur 29-8-1975 GEPENSIONEERD PER 2 AUGUSTUS 1975 H. J. van Gameren afdelingsbaas, electrisch-lassers Afdeling Nieuwbouw J. J. Noordhoek projectvoorbereider, begrotingen Afdeling Reparatie F. A. van Raamsdonk controleur, afdeling controle Algemene Werktuigbouw toond na het overlijden van mijn man. Mevr. M. Proost-Schrevelius Hierbij betuig ik mede na mens mijn kinderen mijn op rechte dank voor het mede leven betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man. Mevr. M. Marcus- van den Haspel Hierbij dank ik, mede na mens mijn kind, allen zeer voor het medeleven betoond na het plotseling overlijden van mijn man. Mevr. A. Her-Talens. Hiermede betuig ik, mede namens mijn kinderen, mijn dank voor de belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man. Mevr. A. Knegt- van Roosendaal Het medeleven betoond Mj het plotseling overlijden van mijn man heeft ons diep ont roerd. Moge zijn collega's door zijn nagedachtenis het verlies leren begrijpen, zoals ook ik en de kinderen het trachten te begrijpen. Mevr. A. van Herwijnen- de Zeeuw Hiermede dank ik mede na mens mijn echtgenote de directie, chefs en alle ande ren, die mijn afscheid van WF tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt. J. J. Noordhoek iVê a Dankbetuigingen werden ont vangen i.v.m. 40-jarig jubi leum van: E. Harreman M. Mulder A. J. Noman P. v. d. Bosch 25-jarig jubileum van G. Immerzeel 5 juni 1975 nr. 51 Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van erkenning van de daarin genoemde, voor minder dan dertig jaren aangegane, verenigingen door goedkeuring van hare daarbij overgelegde statuten; Gelet op de voorschriften der wet van 22 april 18J5 (Staatsblad no. 32) in het algemeen en op art. 6, tweede lid, dier wet in het bijzonder; Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van juni 1?75 Hoofdafdeling Privaatrecht, Onderafdeling Rechtspersonen, nr. ver. 77.93?; HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN: de overgelegde statuten der navolgende verenigingen goed te keuren en deze verenigingen mitsdien te erkennen, te weten: 1e. Vereniging Wilton vijenoord, gevestigd te Schiedam? 2e. en Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, - -ijk, juni (get.) JULIANA. De Minister van Justitie, (&el) A.a.K. van iigt. Voor uittreksel conform, Het Hoofd van Post- en Archiefzaken van het Ministerie van Justitie, voor deze, V.F.I-55 Publ .864/68G De op 1 april 1946 opgerichte personeelsvereniging W.F. heeft onlangs Koninklijke Goedkeuring op haar statuten verkregen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1975 | | pagina 20