gemengdkoor "WF" Nieuws van de partners 19 Hoewel vele mensen nog in de vakantie stemming zijn gaan de besturen van vereni gingen zich beraden wat voor een planning zij voor het a.s. winterseizoen kunnen ma ken. Ook het bestuur van het Ge mengd koor „Wilton-Fijen- oord" zal zich een voorstel ling moeten gaan geven, wel ke mogelijkheden voor het koor zijn weggelegd. Enige uitbreiding van het le dental zou het koor ten goe de komen. Voor hen die hier voor belangstelling hebben kan worden medegedeeld, dat het koor tot de middel grote behoort en onder lei ding staat van de heer Krijn Koetsveld. Een jonge ener gieke dirigent, die zijn oplei ding aan het conservatorium geniet en bezig is het koor kwalitatief op een behoorlijke hoogte te brengen. Het repetoir is schakerend van inhoud, dat zowel „Be- nedictus" van A. Bruckner als "Oh, what a beautiful morning" uit "Oklahoma" wordt gezongen. De repetities worden iedere donderdag gehouden in het gebouw Christelijk Sociale Belangen, Lange Haven 73 te Schiedam en beginnen te 20.00 uur. Indien u met het koor ken nis wilt komen maken doe dit nu, wij heten u van harte welkom. Het Bestuur. AFDELING HENGELSPORT Op de jaarvergadering, ge houden op 26 april 1975, is er een verandering gekomen in het bestuur. De heer W. Meeling, die als secretaris deel uitmaakte van dit be stuur, was aftredend en stel de zich niet meer herkies baar. De heer P. Kop is nu gekozen als de nieuwe se cretaris, zodat het bestuur als volgt is samengesteld Voorzitter hr. J. Broos Secretaris hr. P. Kop Penningmeester hr. J. F. den Houting Alg. secundo hr. H. v. d. Velde 2e voorzitter hr. L. G. v. d. Velden 2e secretaris hr. J. de Kok 2e penningmeester hr. L. Noordzij Zaterdag 31 mei jl. heeft bij de N.D.S.M. in Amsterdam de sportuitwisseling plaatsge vonden, waar onze henge laars aan het baarzen zijn geweest, echter zonder veel succes. De vrouwen hebben zich die dag geamuseerd in Volendam en Monnikendam. Het samenzijn die avond was goed georganiseerd en zeer gezellig. Op 7 juni jl. werd ons eerste onderling concours gevist in de Delftse Schie. De tweede werd gevist in de trekvliet te Maasland en de derde in twee series, waarvan één in de Rotterdamse Schie en één in het Noorderkanaal. De vangsten waren nog ma tig, hoewel er de eerste twee concoursen al zo'n 431/2 kg vis is gevangen. Zaterdag 21 juni werd er in het Voornse kanaal een na tionaal concours gehouden. Hier werd zeer weinig ge vangen. Toch wist ons korps, bestaande uit de heren Fr. den Houting, J. Zonneveld, Ch. Zonneveld, A. de Wacht en J. de Wolf, beslag te leg gen op de vierde korpsprijs. Dit was gezien het zeer gro te aantal korpsen een goed resultaat. Dus de eerste be ker van het nieuwe seizoen is binnen. De tweede hopen we op 7 september a.s. bin nen te halen en dit gaan we proberen in de Delftse Schie van 's morgens 9.00 uur tot 11.00 uur. Namens het bestuur P. Kop - secretaris. OFFSHORE TENTOONSTELLING IN HOUSTON Van 5 t/m 8 mei 1975 werd in Houston (Texas) de ten toonstelling OTC '75 (Off shore Technology Conferen ce) gehouden. Voor de eerste maal nam RSV deel aan deze belangwekkende offshore expositie. Als onderdeel van een Ne derlandse deelname, onder supervisie van het Neder lands Centrum voor Handels bevordering, beschikte RSV over 60 m2 standruimte. Mid dels modellen en wandfoto's heeft RSV de Offshorewereld laten zien, dat er nauwelijks op het gebied van Offshore is, dat niet gebouwd kan wor den. Bijgaande foto geeft een indruk van de RSV-stand. Getoond werden modellen van de booreilanden "Le- vingston 111 en Westven ture", een winch, hydrobloc, gasafsluiter, kraanschip Odin en een dek-barge. De wandfoto's gaven verder een goed overzicht van de vele mogelijkheden op het gebied van offshore binnen de RSV. Naar vrije schatting werd de expositie bezocht door ruim 70.000 personen. De RSV-standdelegatie stond onder leiding van Ir J. van der Meer, lid van de Raad van Bestuur. Na afloop van de expositie toonden de RSV- functionarissen zich tevre den over de gevoerde ge sprekken, de nieuwe en reeds bestaand^ contacten, als mede de deelname als ge heel. De Tweede expositiedag werd des avonds in de Sum- mitclub een Holland ont vangst gehouden. De Ameri kaanse relaties van de deel nemende bedrijven waren via de Nederlandse Ambassade uitgenodigd. Het Nederland Centrum voor Handelsbevor dering had de Amerikaanse Astronaut Luitenant Kolonel Jack R. Lousma uitgenodigd. Via een continue-projector en een Sony Audio visual werd een speciaal voor Hous ton vervaardigde Offshore film vertoond.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1975 | | pagina 21