Met leedwezen geven wij kennis van hun overlijden. Hun nagedachtenis zal door ons in ere gehouden worden. 5-7-1975 K. Proost 60 jaar transporteur ca. 27 dienstjaren Geheel onverwacht is op 5 juli jl. over leden de heer K. Proost in de leeftijd van 60 jaar. Hij had circa 27 dienstja ren bij onze onderneming. Vanaf zijn indiensttreding in 1947 is hij als auto- geen-lasser werkzaam geweest in de Koperslagerij. Door zijn goed vakman schap en hulpvaardigheid was de heer Proost een zeer gezien collega en me dewerker. De opgedragen werkzaam heden verrichtte hij altijd tot volle te vredenheid van zijn superieuren. De heer Proost laat als persoon in zijn werk een grote leegte achter. 6-7-1975 J. C. Marcus 55 jaar begroter ca. 21 dienstjaren ding Machinefabriek. Daarna is hij over geplaatst naar de afdeling Begroting Algemene Werktuigbouw. Steeds viel hij op door zijn bekwaam heid. Vooral de laatste jaren, mede door de nauwe samenwerking met de RDM, had hij contacten met een grote kring van mensen in ons bedrijf. Het bericht van zijn overlijden heeft degenen die hem persoonlijk gekend hebben diep getroffen. Wij hebben de heer Marcus leren waarderen als een goed en behulp zaam medewerker met een prettig ka rakter, die zijn werkzaamheden altijd plichtsgetrouw heeft volbracht. 7-7-1975 H. C. Elich 77 jaar (oud-werknemer) ass. kleedlokalen ca. 16 dienstjaren 14-7-1975 A. van Herwijnen 54 jaar werkvoorbereider/planner ca. 21 dienstjaren Na een ziekbed van bijna 11 maanden is op 6 juli jl. toch nog onverwacht overleden de heer J. C. Marcus. Hij be reikte de leeftijd van 55 jaar en had circa 21 dienstjaren. Tijdens zijn dienstverband heeft hij op verschillende afdelingen gewerkt. Na aanvankelijk als frezer bij ons in dienst te zijn getreden, ging de heer Marcus later naar de afdeling Werkvoorberei- Geheel onverwacht overleed op maan dag 14 juli 1975 de heer A. van Her wijnen in de leeftijd van 54 jaar. De heer Van Herwijnen is in 1954 als calculator in dienst gekomen van onze onderneming. In .de ruim 21 jaar hebben wij hem le ren kennen als een bekwaam en toe gewijd medewerker, die zijn verant woordelijke taak met grote ambitie heeft verricht. Door zijn prettige manier van optreden stimuleerde hij zijn collega's en wist hij de sympathie te winnen van een ieder die met hem samenwerkte. Wij verliezen in de heer Van Herwijnen een zeer ijverig en moeilijk te vervan gen kracht. 14-7-1975 T. van Linden 71 jaar (oud-werknemer) techn. beambte ca. 28 dienstjaren 15-7-1975 J. L. Snethorst 71 jaar (oud-werknemer) techn. beambte ca. 29 dienstjaren 6-8-1975 A. C. H. Knegt 50 jaar project-baas buitenbankwerkerij ca. 34 dienstjaren Na een langdurig ziekbed is toch nog geheel onverwacht op 6 augustus j.l. op de leeftijd van 50 jaar de heer A. C. H. Knegt overleden. Gedurende ruim 34 jaar diende hij onze onderneming. Hij is in dienst getreden als leerling-bankwerker en heeft zich opgewerkt tot projectbaas. Onder zijn leiding werden een groot aantal repa ratie-opdrachten uitgevoerd. Wij kenden hem als een goed mede werker, plichtsgetrouw, collegiaal en correct in zijn optreden. Hoewel zijn gezondheidstoestand ons zorgen gaf, kwam het bericht van zijn overlijden als een schok op ons over. Wij zullen hem node missen. Wij wen sen zijn familie de kracht toe om dit verlies te kunnen dragen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1975 | | pagina 23