Vijftig-jarige Harmonie maakte succesvolle trip naar Oostenrijk 2 Radio-opnamen om van te dromen Volksliederen Onder leiding van de Oosten rijkse dirigent werd tot slot gespeeld "O Du Mein Oeste- reich", waarna beide volks liederen volgden. Dit festijn oogstte bijzonder veel bijval. Het publiek was talrijk en onder het gehoor bevonden zich ook de bur gemeester en loco-burge meester van Amstetten. De heer Roozendaal overhandig de een grammofoonplaat van de Harmonie WF en een zo geheten fles „Proosje van Schiedam". Deze werd door De Harmonie Wilton-Fije- noord maakte t.g.v. het 50-ja- rige bestaan een concertreis naar Oostenrijk, die is inge slagen als een bom. Een succes, dat mede werd bereikt door de energie van het Bestuur met aan het hoofd voorzitter J. Vos en Promotor H. Roozendaal. Want een dergelijke organi satie is persé geen peule schilletje. De reis werd im mers gemaakt met twee bus sen, waarmee liefst 108 per sonen naar dit prachtige land trokken. Op zondag 6 juli nam de tocht een aanvang. Gezorgd was voor gezellige over nachtingsaccommodaties in Frankfurt: pleisterplaats on derweg naar het land, waar wij zouden concerteren op uitnodiging van het INCE Even pauzeren in Wenen (Internationale Vereniging voor Cultuuruitwisseling). Grens De volgende dag kwam het gezelschap onder indruk van het fraaie Beierse landschap, dat steeds meer imponeerde naar mate de Oostenrijkse grens naderde. De bergen dwongen veel bewondering af. Onze standplaats was Amstetten in Niederöste- reich. Beslist geen touristen- centrum, doch een industrie stad, waar wij veel indrukken op lange wandelingen heb ben opgedaan. Wij ondervon den veel steun van onze pro motor en zijn vrouw. De dag erop heette een vrije dag te zijn. Dat konden we echter gevoeglijk vergeten: dirigent G. D. Fokkema leg- Concert onder leiding van dirigent Fokkema de, zoals dat heet, „de zweep erover". Hij plande een repetitie onder het mom te willen toetsen of het in strumentarium heelhuids Am stetten had bereikt, leder een had er begrip voor: een noeste repetitie volgde in het "Haus der Musik". Ook het tamboerkorps ging over tot de repetitie. Bij een tempera tuur van 32 graden Repetitie Aanwezig was de kapelmees ter van de "Musikverein Am stetten". Onder zijn leiding hebben wij ook gerepeteerd en wel omdat wij met betrok ken Kapel zouden gaan sa menspelen. Onze dirigent liet zich echter evenmin onbe tuigd. Om 12.00 uur hadden wij zelfs nog geen tijd gehad voor een kopje koffie. Maar verpozing was er 's middags. Een paar uur later stond tot onze verrassing de "Musik verein Amstetten" voor het hotel en speelde welkomst- muziek voor ons. Later trok onze Harmonie achter dit korps aan met voorop het Tamboerkorps WF. De mars ging naar het "Hauptschulpark", waar een talrijk publiek van ons con cert genoot. Een taptoe be ëindigde dit concert. Nu de den ook het Oostenrijkse korps en onze tamboers mee.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1975 | | pagina 4