Toegiften Uiteraard hing er een on draaglijke spanning op de schouders van de muzikan ten. De 500 zitplaatsen waren alle bezet. Zelfs stonden er nog vele mensen. Dit publiek nu werd als één man enthou siast toen onze Harmonie het concert gegeven had. Tot vijf maal toe moest de diri gent terugkomen. Twee toe giften beantwoordden nau welijks de wens om nog meer. Volgens O.R.F.-functio- narissen was dit nooit eer der voorgekomen. En beken- De officiële sluitingsceremo nie van de blaasmuziekweek was een gigantische bijeen komst van 16 orkesten uit alle delen van de wereld. Zij marcheerden vanaf de "Hel- denplatz" naar het Raadhuis plein. Om de twee minuten vertrok er een korps om el kanders muziek niet te sto ren. Bij het marcheren liep het tamboerkorps o.l.v. de heer H. Meijer voorop, ge volgd door de Harmonie o.l.v. de heer W. Vos. Het geza menlijk slotconcert stond on der leiding van de Ameri kaanse dirigent Prof. Dr. W. i de burgemeester meteen be proefd en ging daarna onder het publiek van mond tot mond. De Schiedammers werden bedacht met een vaantje en een mooie koper gravure. Woensdag 9 juli was een bij zondere dag. De dag van de radio-opnamen. Deze vonden plaats bij de O.R.F. (Oosten rijkse Radio Omroep) in We nen, waar ook het slot "Schönbrunn" werd bezocht. In de studio begonnen eerst de repetities: om half vier. De dirigent voelde het orkest nog eens flink aan de tand tot vijf uur. Het ging er pittig aan toe. Een opmerking van één van de leden: „Ik had de dirigent m'n instrument wel naar het hoofd willen gooien, maar na afloop had ik hem wel willen zoenen". de musici uit Oostenrijk on der het publiek beweerden, dat concurrentie niet moge lijk was, nu zij de WF-Harmo- nie hadden gehoord. Men kon het zich niet indenken, dat het hier om een ama- teurorKest ging. De vice-pre sident van de organisatie, mevr. Helga Biegel, kwam haar complimenten maken: een bijzondere eer. Een dag waarop wij met trots terug zien. In de tuin van het "Schwe- haterhof" gaf de Harmonie de volgende dag een lunch concert. Dat was ook in We nen. Een onweersbui kwam het concert in gevaar bren gen. In de zaal vond echter het vervolg van het concert plaats. Slot Dunlop. Net na het spelen van de openingsfanfare van Ketelby en het Oostenrijkse Volkslied brak er een verschrikkelijke bui los met een hevig on weer. Het concert werd af gelast. ledereen rende her en der weg. Zo niet de WF- ers. Keurig in het gelid werd er afgemarcheerd. Een hou ding die bijzondere waarde ring en veel respect kreeg, gezien het ovationele ap plaus. Huiswaarts De vrijdag en zaterdag laad de men de instrumenten weer in en konden er korte excursies af. ledereen was dodelijk vermoeid van deze inspannende week. Maar ie dereen was ook zeer vol daan. Er werd nog een tocht gemaakt naar Maria-Tafel, waar een oud klooster werd bezocht. ,,En", zei men, „wij hebben ook de mooie „grau we" Donau nog gezien". Zondag's reden wij weer naar Frankfurt om maandag weer in Nederland terug te keren. In Didam vond het af scheidsdiner plaats, waar te vens de chef buitenlandse dienst van het reisbureau aanzat. De reis was fantas tisch georganiseerd: een vijf- tig-jarig jubileum waardig Het tamboercorps in aktie Toespraak van de heer Roozendaal

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1975 | | pagina 5