Dankbetuigingen Voortgangsreportage van de drie sleepboten Naleving Arbeidsomstandighedenwet \UM Zwaar transport WF-Nieuws pagina 13 Op 20 juni 1986 overkwam een werknemer van WF een ongeval aan boord van het motorschip 'EEKLO'. In de motorkamer brandden twee andere werknemers, met de railing van een bordes als steun, een stuk U-bint af, waarbij een lengte van ruim 1 meter naar beneden viel. Het vallende stuk ijzer trof eerstgenoemde werknemer, die aan het werk was in de 18 meter lager gelegen krukput van de hoofdmotor, in de rug. Uit een door de Arbeidsinspectie ingesteld onderzoek bleek, dat de voor schriften van de Arbeidsomstandig hedenwet en het Veiligheidsbesluit voor fabrieken en werkplaatsen niet geheel werden nageleefd, onder aantekening dat doeltreffende maatregelen tegen dit soort werkmethoden moeilijk te treffen zijn. Bovendien constateerde de Arbeids inspectie dat door de betrokken werknemers gehandeld is in strijd met artikel 12 van de ARBO-wet, waarin is bepaald dat: 'Werknemers verplicht zijn, in verband met de arbeid, de nodige zorgvuldigheid en voorzichtigheid in acht te nemen ter vermijding van gevaren voor de veilig heid of de gezondheid van henzelf of van anderen. In overleg met de Arbeidsinspectie wordt bovenstaande met klem onder de aandacht van alle WF-werknemers gebracht, in het belang van hun veilig heid en gezondheid. Overigens verheugt het slachtoffer van bovengenoemd ongeval zich gelukkig weer in een uitstekende gezondheid en heeft zijn werkzaamheden inmiddels hervat. Van de volgende jubilarissen en hun familie werden dankbetuigingen ontvangen. 25 jaar L. F. Cardoso; C. J. Cooyman; J. M. v. d. Klink; A. Schouten en J. M. Verkade; J. v. d. Bogert. 40 jaar J. Krommenhoek; G. K. Schrumpf; L. Tak; F. M. Zeilstra, A. Middelburg en C. A. Neels. Afscheid SUM J. B. Bel; A. Plaisier en W. Spruijt. Uiteraard heeft u eerst de foto's die bij deze tekst horen bekeken. U kunt constateren dat sinds onze bericht geving in juni jl. de sleepboten nu vorm gekregen hebben. Zeker nu de achter stevens zijn geplaatst zit de groei er duidelijk in. Op de bouwplaats in Lasloods West wordt ook de technische installatie ingebouwd. Dat houdt o.m. in dat de leidingsystemen worden gemon teerd, de voortstuwing t.w. twee Stork Werkspoor Diesel motoren van elk 1.200 p.k. ruim 850 kW) op de fundaties worden geplaatst en de instal latie van de hulpwerktuigen, o.a. de hoofdbrandbluspomp en de hulp motoren. Bovendien zullen de twee roerpropellors van het fabrikaat Schottel worden afgemonteerd. Een drukte van belang en dat dan ook nog drie maal! Bij de produktie van de drie sleepboten werd een mijlpaal bereikt toen een stalen dekhuis vanuit Lasloods West werd getransporteerd naar Lasloods Oost. Duidelijk herkenbaar is de brug en één van de afvoergassenkanalen. In de Lasloods Oost zullen de drie dekhuizen worden gekompleteerd. Dit betekent o.m. het aanbrengen van de isolatie, de ventilatiekokers, de elektrische bedrading, de betimmering en de technische apparatuur om de sleepboot te kunnen varen. Daarna wordt het objekt weer getransporteerd naar de afbouwkade om met behulp van een drijvende bok op het dan inmiddels te water gelaten casco te worden geplaatst. Deze operatie zal dus drie maal moeten plaatsvinden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1986 | | pagina 15