m m Een Superprijs voor een Super-idee m -4 m IÉSüèSëêM sa» a— I'm «r r WF-Nieuws pagina 15 Cees Marcus ontvangt f 2.520,- Een echt verheugde Cees Marcus. Als de Ideeënbus-commissie besluit een idee te belonen met een bedrag van ruim 2500 gulden, dan vraagt de uitreiking van die prijs om een speciale behandeling. In een daartoe apart belegde bijeen komst in de Kantine Kop Haven is de Ideeënbus-commissie, bestaande uit de heren B. J. Haga - Voorzitter, J. Hoogvorst - Reparatie, P. J. Jansen - Nieuwbouw, W. J. van der Berg - Technische Dienst en H. P. de Puy - Veiligheidskundige, die tevens de rol van secretaris vervult, bij elkaar gekomen. De bedrijfsleider van de Machinefabriek, de heer C. van Leeuwen, introduceert de drie winnaars uit zijn Machinefabriek, die zijn meegekomen samen met de bedrijfsleiding. Hij memoreert dat er regelmatig ideeën voor verbeteringen in de produktiemethoden door de beman ning van de Machinefabriek ter beoor deling worden aangeleverd. Iemand die met een idee komt, hoe onbelangrijk dat ook moge blijken, vertoont grote betrokkenheid met zijn werk en met de onderneming. De heer Van Leeuwen vervolgt, dat naast het idee op papier uitwerken en er een tekening van maken, de inzender zich ook kwetsbaar opstelt tegenover de eventuele kritikasters in de afdeling. U weet immers hoeveel mensen hetzelfde ook hadden kunnen bedenken Met een trots gevoel feliciteert de heer Van Leeuwen de drie gelukkigen die hun idee bekroond zien. De absolute topper is Cees Marcus, die voor zijn idee het bedrag van f 2520,- ontvangt onder applaus van de gasten. Hydraulisch gereedschap voor de montage van scheepsschroeven. Dit gereedschap is een ingenieuze samenstelling van stalen segmentringen en hydraulische vijzels. Het vergemakkelijkt de noodzakelijke handelingen bij schroef- en as zowel binnen in de Machine Fabriek als buiten in het dok op een zodanige wijze dat nu reeds gezegd kan worden, dat nog groter profijt behaald kan worden wanneer er nog 2 formaten (1x groter en 1x kleiner) bijgemaakt worden. Wanneer het kleinere formaat is aan gemaakt, zal blijken dat dit ook geschikt is om als gereedschap te dienen bij de demontage- en montagewerkzaam heden aan roerpennen, roerkoningen en dergelijke. Voor nog twee ideeën werden bij de zelfde gelegenheid de beloningen uitgereikt. Ook hier betrof het ideeën van medewerkers uit onze machinefabriek. De heer Van Strijen ontving de beloning voor het door hem ontwikkelde gereedschap (scupper) om klepzittingen te slijpen. Typisch één van die ideeën, waaruit blijkt dat in de praktijk door ons personeel steeds wordt gezocht naar handige oplossingen voor hun produktieproblemen. In dit geval wordt op handige wijze gebruik gemaakt van bestaande gereed schappen en hulpstukken zoals bijvoor beeld een pneumatische slijptol, om een vaste opstelling voor het slijpen van klepzittingen te construeren; bijna onmisbaar bij de reparatie van de zittingen van klephuizen van een type dat niet uit voorraad leverbaar is. Als laatste op die dag kwam naar voren de heer Jansen, om de hem toegekende beloning in ontvangst te nemen. Hij had als machinaal bewerker een idee uitgewerkt over de ontspanning van segmenten op de splitneus van de baar van een kotterbank. De ontspanning wordt zodanig uitgevoerd dat zij ook te gebruiken is op de baren van andere machines van hetzelfde type. Ook het veiligheids aspect kwam bij deze wijze van ontspannen aan de orde; namelijk een spanningsvrije opspanning van cirkelzaagbladen voorkomt breuk en als gevolg daarvan rondvliegende delen van zaagbladen. Tenslotte beëindigt de heer Haga deze plezierige bijeenkomst met de oproep, dat een ieder die een idee heeft of denkt te hebben, hiermee voor de dag, of liever ermee bij de Ideeënbus commissie moet komen. De prijswinnaars v.l.n.r. de heren G. H. Jansen, C. Marcus en F. van Strijen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1986 | | pagina 17