Profisat WF Uitreiking Koninklijke Onderscheiding tM WF-Nieuws pagina 3 Eerste aanzet automatiseringsplan fase twee Zoals bekend is op 1 januari 1990 automatiseringsplan één afgesloten. Fase één hield voornamelijk in: het over brengen van bestaande systemen op onze eigen computerapparatuur. Dit draait nu dus in eigen beheer en in het algemeen tot ieders tevredenheid, maar de ontwikkelingen staan niet stil en inmiddels wordt er reeds gedacht en gewerkt aan de tweede fase. De stuurgroep automatisering, bestaande uit directie, leden van de bedrijfsleiding en van de afdelingen Financiën en Economische Zaken en Personeel Organisatie en een tweetal vertegenwoordigers van een extern bureau, heeft een 'verlanglijstje' gemaakt van die zaken die met behulp van de computer verbeterd kunnen worden. Vervolgens is er gekeken wat dit totale 'verlanglijstje' moet gaan kosten en aangezien niet alles tegelijk verworven kan worden is er een keuze gemaakt uit deze projecten. Tweede fase Profisat Wilton- Fijenoord BV Besloten is een vijftal projecten in 1991 te starten onder de naam Tweede fase Profisat Wilton-Fijenoord BV. Eén project wordt uitgevoerd door de computerafdeling en voor de vier andere projecten zijn vier werkgroepen in het leven geroepen. In iedere werkgroep zitten de belangrijkste gebruikers van de nieuw te ontwikkelen systemen, een vertegenwoordiger van onze eigen computerafdeling en iedere werkgroep wordt bijgestaan door een deskundige op dit gebied, afkomstig van een extern bureau, namelijk Klynveld Management Consultants. Dit bureau heeft ons overigens ook al geadviseerd bij de invoering van fase één en is dus op bekend terrein aan het werk. Overigens heette het bureau toen KPGM. Welke vijf projecten zijn nu van start gegaan? - Tekstverwerking correspondentie afdeling Wilton-Fijenoord maakt voor haar tekst verwerking op de afdeling Correspon dentie gebruik van specifieke tekst- verwerkingsapparatuur. Deze appara tuur is echter verouderd en daarom aan vervanging toe. Omdat er reeds op andere afdelingen gebruik wordt gemaakt van 'Word Perfect', zal ook de correspondentie-afdeling gebruik gaan maken van een PC-netwerk met WP 5.1. - Invoering van een produktie- besturingssysteem in de nieuw op te zetten Machinefabriek De Machinefabriek kent drie produktie- stromen namelijk de reparatie werkzaamheden (die meestal spoed vragen); werk voor derden en de produktie van reserve-onderdelen. Om deze drie produktiestromen goed op elkaar af te stemmen en te zorgen dat het één en ander efficiënt verloopt is ondersteuning nodig in de vorm van een derde geautomatiseerde produktie- besturingsmodule. - Invoering van een geautomatiseerd systeem voor planning en capaciteits- beheer Met behulp van een goede planning en aansturing van de organisatie kan een verhoging van de produktiviteit worden bereikt en leegloop nog meer worden voorkomen. Vooral het Bedrijfsbureau en de project managers zullen veel met dit systeem moeten gaan werken. - Invoering van een geautomatiseerd systeem voor begrotingen en calculaties De afdeling Begrotingen gebruikt als basis voor een te maken begroting de informatie die men heeft verkregen van eerdere, soortgelijke projecten. Deze historische informatie moet nog beter en sneller toegankelijk worden. Door invoering van genoemd geautomatiseerd systeem kunnen wij nog sneller en beter een offerte maken voor potentiële opdrachtgevers. - Onderzoek naar een systeem voor geautomatiseerde aanwezigheids controle, tijdregistratie en uren verantwoording Tot op heden maken wij gebruik van een verouderd systeem van prikklokken en tijdkaarten om de gewerkte uren per project te kunnen verwerken. Hiervoor zijn veel meer moderne en daardoor snellere systemen mogelijk. Onderzocht gaat worden welk systeem voor WF het meest geschikt is en wat daarvan dan de consequenties zijn als wij in 1992 een dergelijk systeem gaan invoeren. De genoemde vijf projecten worden gelijktijdig aangepakt en zullen groten deels aan het eind van dit jaar gereed moeten zijn. Onderling zullen deze projecten ook met elkaar verband moeten houden vandaar dat de werk groepen aan de stuurgroep rapporteren, die vervolgens op haar beurt de coördinatie zal verzorgen en de voort gang zal bewaken. Op 29 april werd aan de heer A. de Kruijff een koninklijke onderscheiding uitgereikt als waardering voor veertig jaar bewezen diensten aan de werf. De heer A. de Kruijff is bij Wilton- Fijenoord werkzaam als monteur-bank werker, maar hij is zijn loopbaan gestart als scheepsbeschieter. De uitreiking vond plaats in het Stedelijk Museum in Schiedam en werd verricht door de Burgemeester, de heer R. Scheeres. Om het geheugen van de vele aan wezige Schiedammers, waaronder de Bedrijfsleider Reparatie, wat op te frissen werd het ontstaan en de geschiedenis van Schiedam door de Burgemeester in zijn inleiding uitgebreid toegelicht. Bij de uitreiking gaf de heer Scheeres blijk van zijn grote kennis van Wilton- Fijenoord, hetgeen niet verwonderlijk is gezien zijn bijzondere relatie met WF.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1991 | | pagina 3