WILTON FUENOORD NIEUWS Van de directie 3 maandelijks Nieuws Magazine 52ste jaargang no. 4 - december 1991 Over enkele weken ligt 1991 weer achter ons. Een jaar dat in Europa de nodige veranderingen teweeg heeft gebracht. De afscheiding van de Baltische staten, een couppoging in de Sovjet-Unie, de wens naar onafhankelijkheid van Russische deelrepublieken om nog maar niet te spreken van de gevolgen van de burgeroorlog in Joegoslavië. En dat, terwijl wij op de drempel staan van 1992, het jaar van de Europese éénwording. Hoewel de voorspellingen ten aanzien van de alom verwachte economische groei niet geheel zijn uitgekomen, is 1991 voor Wilton-Fijenoord toch een goed jaar geweest, zij het dat de financiële resultaten ten opzichte van 1990 enigs zins zijn achtergebleven. Het afgelopen jaar werden wij geconfronteerd met een gespannen markt, mede als gevolg van de perikelen in het Midden-Oosten en een fluctuerende dollarkoers. Eens te meer een bewijs dat ons bedrijf opereert op een markt die soms bijzonder grillig kan zijn. Bovendien is en blijft de internationale concurrentie groot en komen de prijzen bij een krapte in het werkaanbod al vrij snel onder druk te staan. Wij zijn er echter toch in geslaagd in 1991 de beschikbare capaciteit te verkopen. Wij zullen er met ons allen in 1992 opnieuw flink de schouders onder moeten zetten, om de positie die Wilton- Fijenoord heeft, te behouden. De nieuwbouw en herinrichting van de nieuwe Machinefabriek vorderen gestaag. De verwachting is dat de verhuizing in februari 1992 zal zijn voltooid. Met de in juni 1991 geboekte opdrachten is voor komend jaar een belangrijke basisbezetting verkregen. Het werkaanbod in de reparatiesector bestond in het afgelopen jaar voor namelijk uit kortlopend werk. Een projekt dat enige extra aandacht verdient, betreft de onderhoudsbeurt van acht Sea-Land containerschepen, waarvan er drie in Duitsland en vijf bij Wilton- Fijenoord onder handen zijn genomen. De werkzaamheden betroffen onder meer: staalwerk aan het roer, conserveren van de scheepshuid en het trekken van de schroefas, met het daarbij behorende werk aan de schroefasafdichtingen. De vijf schepen kwamen aansluitend aan elkaar aan de werf. De doktijd bedroeg precies één week per schip. Overschrijding van de doktijd was niet toegestaan. Dit werk vereiste dan ook een ieders inzet, aandacht en motivatie, gelet op dit strakke schema van in- en uitdokken. Bovendien werden de werkzaamheden in Duitsland als eerste uitgevoerd, zodat wij een kans hadden te bewijzen ons daadwerkelijk te kunnen meten met de Duitsers. Een kans die met beide handen is aangegrepen. In 1990 is weer een start gemaakt met het aantrekken van Bedrijfsschool- leerlingen. Ook in 1991 is een groot aantal leerlingen in dienst getreden waardoor niet alleen de gemiddelde leeftijd van het personeel gunstig werd beïnvloed, doch waarmee Wilton- Fijenoord ook in haar toekomst investeert. Immers, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Zowel in de metaalsector als in de haven heeft de totstandkoming van een nieuwe CAO voor enige onrust gezorgd. Na moeizame onderhandelingen en het voeren van akties is een nieuwe CAO afgesloten. Daarnaast is in den lande nogal wat beroering ontstaan over de regeringsplannen ten aanzien van de WAO en de Ziektewet. Dit is evenwel ook een zaak die werkgevers en werk nemers aangaat. Goed en constructief overleg zal dan ook de basis moeten vormen voor een oplossing, omdat een lager ziekteverzuim en een mindere instroom in de WAO in ieders belang is. Bovendien is Nederland in het algemeen en zeker ons bedrijf gebaat bij arbeidsrust. Tenslotte wensen wij u en de uwen aan het einde van het jaar een moment van ontspanning, heel goede Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar. De Directie T. T. Jonker D. Schuurman

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1991 | | pagina 1