YERSCHURE CO's scheepswerf en machinefabriek-Amsterdam 58 Na enige uitbreiding werd in 1911 overgegaan tot het bouwen van een stoomvrachtboot voor de bin nenvaart. Dit was de eerste nieuwbouw van bete kenis. Er volgden er meer en in 1913 werd het passa giersstoomschip „Heerenveen" gebouwd voor de Zuiderzeedienst van de Stoomvaart Mij. Ook voor derden werd reparatiewerk uitgevoerd en als eerste nieuwbouworder voor anderen volg de de stoomveerboot „IJ-veer IV" voor de Ge meente Amsterdam. Op 30 April 1913 werd het bestaande bedrijf in gebracht in een nieuw opgerichte maatschappij, de tegenwoordige Verschure Co.'s Scheepswerf en Machinefabriek N.V., onder directie van de heer A. J. M. Verschure en de heren P. J. M. Verschure en J. H. D. Koppe als medeleden van de Raad van Beheer. In 1914 en 1915, toen er in de eerste wereldoor log gebrek aan schepen kwam, werd besloten tot de bouw van zeevrachtschepen over te gaan. Het eerste schip was een 600 tons motorkustschip voor de Rederij Jos. de Poorter te Rotterdam, dat voorzien was van een zuiggas motorinstallatie van de toen bestaande machinefabriek Drakenburg te Utrecht. Het schip moest dwars tewater gelaten worden, omdat op het terrein aan de Meeuwenlaan de no dige afloopruimte ontbrak. Orders voor grotere schepen werden aangenomen en om deze te kunnen bouwen werd de scheepswerf verplaatst naar het terrein aan Hoofdkanaal Oost aan diep vaarwater met vol doende afloopruimte, waar de tegenwoordige scheepswerf zich nog bevindt. In totaal werkten toen op beide terreinen plm. 200 man. Schepen van 2000 en 3000 ton werden gebouwd en de machi nes en ketels in eigen werk plaatsen vervaardigd. Na afloop van de eerste wereldoorlog werd in Duitsland een drijvend droog dok aangekocht met een licht- vermogen van 1500 ton. In de loop der jaren werden de werkplaatsen uit gebreid en nieuwe machines aangeschaft en het personeel groeide tot ongeveer 950 personen. In de plaats van de heren P. J. M. Verschure en J. H. D. Koppe werden de heren Ir. J. A. M. Ver schure en- D. Goedkoop benoemd. In 1920 begon Verschure Co.'s Scheepswerf en Machinefabriek N.V. zich te interesseren voor de bouw van baggermaterieel en drijvende haven inrichtingen zoals drijvende pneumatische graan elevatoren, drijvende kranen enz., waarin men zich meer en meer ging specialiseren. Vele baggermolens, zelfvarende zowel als station- naire, hopperzuigers, cutterzuigers, hoppers, kolen- transporteurs, drijvende kranen, waaronder een 350 tons diesel-electrische kraan, vele graaneleva toren voor Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen werden geleverd. Daar in het eigen land niet voldoende opdrachten te verkrijgen waren, werden export orders aange nomen voor vele landen. In de jaren tussen 1913 en heden werden „ups" en „downs" medegemaakt; in 1944 werd de werf voor 9/10 door de Duitsers verwoest en de ma chinefabriek zwaar gehavend, maar in 1947 is alle schade zo goed als hersteld. De „Dendang" werd gebouwd en op tijd afgele verd en Verschure Co.'s Scheepswerf en Ma chinefabriek N.V. is „still going strong"! Vóór 1908 beschikte de N.V. Verschure Co.'s Alg. Binnenlandse Stoomvaart Mij. te Amsterdam over een drijvende reparatie-werkplaats, onder gebracht in een oude raderboot van plm. 200 ton. Deze drijvende werkplaats was voorzien van enige draaibanken, schaafbanken en boormachines, wel ke door een petroleummotor werden gedreven. Aan dek bevond zich een smidse en een kantoortje met magazijn. Het aantal arbeiders bedroeg 20. In 1908 werd dit bedrijfje overgebracht naar een ■nieuw fabrieksgebouw van 50 x 15 meter, gelegen aan de Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord. Op dit terrein was ook een langssleephelling van plm. 40 meter lengte aangelegd. Het werk bestond in hoofdzaak uit reparatiewerk aan de eigen schepen van de Stoomvaart Mij. In 1911 werd een dekschuit, eveneens voor eigen gebruik, gebouwd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1947 | | pagina 2