Sparen IN MEMORIAM Een hard woord in deze moeilijke tijd! Menigeen zal zeggen: „Sparen? Nu?" „Dat is niet mogelijk!" En toch.het moet mogelijk zijn. Momenteel draaien we de zaken om. Wanneer er ketelpakken, schoenen, gereedschap, enz. op de werf aankomen, dan willen we allen daar graag voor in aanmerking komen. Maar de prijs is niet mis in deze tijd en het is moeilijk plotseling een grote uitgave te doen. Velen zien er dan ook geen kans toe en maken van de gelegenheid gebruik door inhouding op hun loon het gewenste te bemachtigen. En toch, zou het niet prettiger zijn geweest als U eerst gespaard had, zodat U het geld had lig gen. „Ach, als het wordt afgehouden dan merk je het niet," zegt men, „en dan is het eenmaal zo." Welnu, dan moesten we toch eigenlijk ruggegraat genoeg hebben om het zelf van te voren apart te leggen. En als onze ruggegraat daarvoor niet sterk genoeg is, dan helpen we onszelf een handje met een of ander trucje. Zo vertelde mij onlangs een arbeider: „Mijn vrouw en ik gooien altijd een dubbeltje in de gasmeter. Aan het eind van de maand hebben we dan een aardig bedragje gespaard. Het is een fijne spaarpot, waar je niet aan kunt komen." Zijn er misschien nog meerderen onder ons, die zo een of ander lumineus idee hebben? Vertelt U het dan eens. We kunnen er elkaar misschien mee helpen. En U zult eens zien met hoeveel meer plezier U het ketelpak aantrekt, dat U ineens kunt betalen, dan dat waarvoor U nog 6 weken of langer in de toekomst krom moet liggen. V. H. CORRECTIE Door een vergissing van de drukker is het „In memoriam" van de Heer Boskamp de vorige maal afgedrukt op de privé-pagina van „De Klop". Wij herplaatsen thans dit artikel. Op 12 Augustus j.l. bereikte ons het ontstellende bericht, dat de Heer Boskamp, daags tevoren, plotseling was overleden. Terwijl hij op vacantie was in de bossen van Brabant om van de natuur te genieten, waarvan hij zo veel hield, is hij in zijn vacantietehuis plotseling onwel geworden en gestorven. Hoewel de Heer Boskamp de laatste maanden regelmatig onder doktersbehandeling was, kon niemand bevroeden, dat zijn ziekte zulke ernstige gevolgen zou hebben. De Heer Boskamp zou 1 November 25 jaar bij de Werf in dienst zijn geweest. Hij heeft zijn jubileum niet mo gen vieren. De Heer Boskamp, die op de afd. Kraanbouw als machine-constructeur werkzaam was, was voor zijn col lega's altijd een voorbeeld van werklust en plichtsbe trachting. Hij was de vaderlijke vriend van al de jon geren en een prachtig collega voor de ouderen. Steeds een opwekkend woord en een afschuw voor alles, wat maar enigszins leek op onrechtvaardigheid, was Bos- kamp's leven. Heel veel vrienden had hij en zijn heengaan betekent een verlies voor allen, zowel voor de Werf, als voor zijn medewerkers. Hij ruste in vrede. Begin October ontvingen wij de ontstellende tijding, dat onze bankwerker A. M. B. STAPELS, die voor de vervulling van zijn militaire dienstplicht in Indië was, aldaar is gesneuveld bij Singapama. Ongeveer 5 dagen was hij ingedeeld bij de Stoottroepen in Garoet. Terwijl hij met enkele andere soldaten onde;- weg was naar het kampement, werd hij, staande in een auto, vanuit de bossen doelloos neergeschoten. Wij hebben hem hier gekend als een levenslustige jonge man, die zich voorgesteld had wat in het leven te be reiken. Hij was een goed kameraad en zal als zodanig bij ons in herinnering blijven. Hij ruste daar in vrede.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1947 | | pagina 11