ONS AANDEEL VAN ABIDJAN In „Het Zeskant" van April 1.1. is reeds vermeld, dat de te bouwen hopperzuiger vanuit de oceaan een dam, welke 300 m breed is en waarachter zich een nieuwe haven bevindt, moet wegzuigen. "Voor de lezers, die nog nooit van een hopper zuiger gehoord hebben, willen wij beknopt doel en werkwijze van zo'n vaartuig omschrijven. Kopper Het eerste deel van de naam, n.l. „hopper", duidt er op, dat het schip een „hopper" heeft, hetgeen de uit het Engels door ons overgenomen benaming voor „laadruim" is. Dit laadruim bestaat bij dit soort schepen uit één grote ruimte in het mid scheeps van het vaartuig. De zijwanden zijn schuin gesteld, waardoor een trapezium met de korte zijde beneden als doorsnede verkregen wordt. De onderzijde van het laadruim wordt door een aantal scharnierende kleppen, die de bodem vormen, afgesloten. De bovenzijde van het laad- het nodige water om de grond weg te spoelen. Daarna kan men weer de vrij gebaggerde ertslaag verwerken. Machinekamer Het is te begrijpen dat voor het baggeren, ver halen, wassen enz. een groot vermogen nodig is. Daarom is aan bakboord een ruime machinekamer gebouwd, waarin drie 5-cylinder Dieselmotoren, elk van 600 pk, met generatoren zijn opgesteld, welke stroom van 380 Volt leveren voor de meer dan 80 motoren van de verschillende inrichtingen. Vele honderden meters electrische kabel zijn daar voor nodig. Ook is er nog een werkplaats met draaibank, boorbank, electrisch lasapparaat enz. aan boord, om de voorkomende reparaties te kunnen uitvoe ren. Om het oponthoud daarbij zo kort mogelijk te doen zijn, is de molen van veel kranen en an dere hijsinrichtingen voorzien. Wij noemen slechts ruim is geheel open. De lading is baggerspecie. Het tweede deel van de naam, n.l. „zuiger", wijst er op, dat de lading (baggerspecie) door de eigen hiervoor aan boord geplaatste installatie in de hopper gebracht wordt. De installatie bestaat uit een z.g. zandpomp met zuig- en persleidingen. De pomp zuigt een meng sel van water en zand van de zeebodem weg en perst dit naar het laadruim. Het zand, dat het zwaarste is, bezinkt op de bodem. Na enige tijd is het laadruim met een mengsel van zand en water gevuld en wel onderin zand, boven water. Bij het verder er naar toe pompen van het meng sel loopt het water over de bovenranden van het laadruim heen en het zand bezinkt. Uiteindelijk is het laadruim vol zand, zodat zand en water gaan overvloeien. Nu zet men de pomp stil. Ver volgens verlaat het vaartuig de plaats, waar ge baggerd wordt en vaart naar de z.g. stort, dat is een plaats, waar zonder bezwaar voor de scheep vaart het zand gestort kan worden, dat op de uit te baggeren plaats weggepompt is. Aldaar worden de kleppen in de bodem geopend, waardoor het laadruim leegloopt. Hierna wordt, terwijl de kleppen weer gesloten worden, terug gevaren naar de baggerplaats, waarna de cyclus zich herhaalt. de 20-tons loopkraan boven het zeskant, de loop kraan met 2 13-tons takels boven de ladderlier en de draaikraan van 16 ton met 13 m vlucht om de ondertuimelaar te kunnen verwisselen. Deze gehele „fabriek" is gebouwd op een ponton van 66 m lang, 20 m breed en ruim 4 m hoog en is ter bescherming tegen tropenzon of tropenregen geheel met gegalvaniseerde gegolfde platen be kleed. De totale lengte over alles, met opgehaalde emmerladder, is 129 m. -X Het bedienend personeel bestaat slechts uit 12 a 15 man; het bedienen van de baggerinrichting en het daarbij behorende verhalen van de molen ge schiedt vanuit het hooggeplaatste bedieningshuis aan stuurboord vóór en wel het eerste electrisch, het laatste met druklucht. Niet onvermeld mag blijven, dat de ladderlier, de De installatie nodig voor de beschreven operatie bestaat uit: Een sterke zandpomp (baggerpomp), waaraan zich 2 aansluitingen bevinden, de ene zuig-, de andere perszijde genaamd. Vanaf de zuigzijde der pomp loopt een ronde' plaatstalen pijp (zuigbuis) naar de bodem en reikt tot even in de grondspecie. Vanaf de perszijde van de pomp loopt eveneens een plaatstalen buisleiding tot boven de hopper ruimte. Wanneer de zandpomp gaat draaien, zuigt de pomp water en zand van de bodem weg en perst dit naar de laad- of hopperruimte. In deze pers buis, welke zich boven de hopperruimte in 2 lei dingen splitst, hebben de laatste over de gehele lengte stortgaten, zodat ook over de gehele lengte van het laadruim de specie naar beneden valt. De verspreiding van de baggerspecie heeft ten doel dat: 1. het mengsel met minder kracht in het ruim valt. 2. het zandgedeelte ervan over de gehele opper vlakte van het ruim zal kunnen bezinken en daardoor het laadruim gelijkmatig wordt ge vuld. De bodem van het laadruim bestaat uit 12 klep pen, welke naar onderen kunnen opengaan. centrale lier en de baggerinrichting geheel auto matisch gesmeerd worden, dus ook de ladderlei- rollen en de ondertuimelaar onder water. Zoals bekend is, zijn de zes molens gebouwd door J. K. Smit, Werf Conrad en Stork Hijsch, Werf Gusto en Verschure. 3 Pontons zijn vervaardigd bij de Werf Gusto, 2 bij J. K. Smit en 1 bij Verschure, welke werven bovendien voor de mon tage zorgden. Deze molens zijn tevens een voor beeld van wat goede samenwerking vermag tot stand te brengen. Van deze samenwerking zal ook de film een beeld geven, welke tijdens de bouw gemaakt is en die deze winter voor het personeel van de zes werven vertoond zal worden. C. B. Bijlage. Figuur 6, 7 en 8 welwillend afgestaan door de Kon Ned. Ver. Onze Vloot". Ons aandeel in de havenaanleg. bij Abidjan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1947 | | pagina 4