m m m a m HOE DENKT U OVER BET ZESKANT? H L H H H 1 s FIRN NIEUWS In het Novembernummer van 1947 hebben wij gepoogd de mening van alle werknemers te peilen t.o.v. „Het Zeskant". De vragen werden zo eenvoudig mogelijk ge steld. De meest voor de hand liggende conclusie van dit on derzoek is de volgende: „11% van de werknemers hebben hun mening te kennen gegeven. 89% namen niet de moeite de vragen te be antwoorden. De meerderheid heeft dus geen interesse voor het blad, geeft er althans ter bevoegder plaatse geen blijk van. Derhalve zouden wij tot de opheffing van het perso neelsblad moeten adviseren". Ter bestudering van de ingekomen antwoorde'n geven wij eerst een overzicht van de gerubriceerde vragen. De hokjes, die het meest werden ingevuld, zijn hieronder ook zwart gemaakt. De vragen werden als volgt gesteld en beantwoord: Beschrijvingen over onze -it jS a producten in de schrijftrant J-ï zoals „Ons aandeel in de g.s .-SiS g.M havenaanleg van Abidjan", -êS ^"o „De diesel-electr. sleepzui- |ja g g "g g gers Co 35 en 36" A g Het ligt echter in de geaardheid van onze landgenoten niet al te spoedig in actie te komen. Daarom kan de gegeven mening van deze 11% be schouwd worden als een redelijke basis van de alge mene opinie en behoeven we niet zo pessimistisch te zijn als de oppervlakkige conclusie, welke wij hierboven ga ven, zou doen vermoeden. De gegeven antwoorden zijn niet alleen interessant, maar openen het inzicht in het verlangen van diverse groepen werknemers. Is het niet leerzaam voor ons te weten, dat vrijwel zon der uitzondering de administratieve beambten om popu- lair-technische artikelen vragen? Zij zeggen daarmede: „Zorg ervoor, dat het dode cijfer materiaal, dat wij verwerken, voor ons gaat leven; dat wij een beeld krijgen van het ontstaan van deze getal len. Dan wordt onze arbeid meer interessant". Hieruit spreekt de liefde tot het werk. Zó wil en kan Het Zeskant medewerken tot het aankweken van de liefde tot het beroep. 35 64 i Reisbeschrijvingen zoals: „Mijn reis naar Siberië" 37 58 5 Hoe Pietje de werf ziet 43 26 31 Van de leerschool 51 38 11 Doe 't veilig V rij eti j dsbesteding Nieuws van de Personeelsvereniging Gusto Slikkerveer Gusto Staalbouw Ideeënbus Personalia, mutaties Sociale wetgeving (toelichting enz.) Nieuwe fabricagemethoden (b.v. op lastechnisch gebied) 38 55 7 38 38 24 47 31 22 54 38 8 47 50 3 54 43 3 70 20 10 a <D a O a a O -M a) a K O 91 9 88 12

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1948 | | pagina 6