VOOR DE DAMES Qntspanning Ontwikkeling VISSEN achteraan. De ideeën, die ook voor een andere werf van belang zouden kunnen zijn, worden door de firmaredacteur aan de andere werven toegezonden. Het is al enkele malen voorgeko men, dat een idee door een andere werf ook in toepassing werd gebracht en de inzender dus ook van die werf een beloning ontving. KUNT U KOKEN? Natuurlijk kunt u koken, anders zou ik medelijden hebben met uw arme man en kin deren! Ik kan het trouwens ook. Maar, je wilt wel weer eens iets anders en mijn kookboek stamt nog uit de tijd van „men nemezóveel eieren, zóveel boter, zóveel room, enz.Omdat ik zon vermoeden had, dat er wel meer vrouwen zijn die „wel eens wat anders willen klaar maken dan het gewone menu, stapte ik laatst, toen ik eens in Rotterdam was, binnen bij een winkel waar op stond „Commissie huishoudelijke voorlichting" en ging met de directrice praten. Die vertelde me o.a. dat alleen in Rotterdam al drie kooklerar essen waren die op verschillende punten van de stad demonstraties geven in het klaarmaken van ge zellige dingen, die niet veel tijd en geld kosten en die bovendien helemaal aangepast zijn aan wat we op het ogenblik op de bonnen kunnen krijgen. Zon demon stratie is voor ieder toegankelijk tegen betaling van één kwartje. Ook worden er kookcursussen gegeven voor vrouwen die de kookkunst al machtig zijn). 4 Lessen van 2)4 uur kosten hoogstens f 2.50 (het kan zonodig zelfs voor 1.Alleen moet je zelf meehelpen de boel op te eten! Ook de/nqailessen en lessen in wasbehandeling worden er gegev'n. ,,()j die lessen druk bezocht werden?" vroeg \k dfKmrectricfd^Bet begint te komen" zei ze, „het is ïjjbgJhiet in Vt/ïe krïfm bekend." lsMi<!/t(m.%jjbe»! '%k \zo'nJ demonstratie gaan bijwonen. •M, waM, ik ben net als de meeste van u, ik Aóii jé, wat moet ik daar, ik wéét het wel. zaten er mei ongeveer 50 vrouwen. Oud en jong, ■~(niet tjt&ptêm i^e MO!) niet en zonder voile en allemaal met eed .kopjgiéeH een lepeltje en een gezicht van „wat krijgeni we vandaag voor gezelligs". De stemming was erg geanimeerd, de lerares kookte en vertelde en liet alles wat er gemaakt werd door iedereen keuren. Ge lukkig had een van m'n buurdames 2 kopjes en 2 lepel tjes, zodat ik ook kon proeven. Ik schreef even ijverig als de anderen de recepten over, want onder ons gezegd, ze waren allemaal nieuw voor me en erg lekker. En ik vond het jammer dat niet in veel grotere kring deze lessen bekend zijn. Vandaar ook, dat dit verhaal temid den van allerlei „mannen-artikelen" in het Zeskant komt. Ik ontdekte n.l. dat deze commissie o.a. afdelingen heeft in Amsterdam, Haarlem, Schiedam en Sliedrecht, zodat het voor vele lezeressen mogelijk zal zijn om ook eens te gaan kijken. Alleen voor de Kinderdijkers niet en dusheb ik daar een ander plannetje voor, maar dat komt in het „firmanieuws" te staan (zie vorig num mer). Als de dames van J. K. Smit daar ook voor voelen, moeten ze dat maar even laten weten. R. D. 't Is zonde, dat m'n snipperdagen d'r al opzitten, want anders zou ik, ondanks het minder gunstige weer, er nog een dag aan wagen om te gaan Vele lezers zullen misschien denken: „Een onbelangrijke bezigheid". Evenwel, m'n firma-redacteur schijnt er an ders over te denken. Hij is één van de weinigen, die de hengelsport van voldoende belang achten om er een artikeltje aan te wijden en daarom wil ik gaarne aan zijn verzoek voldoen en trachten om, zij het in zeer be perkte mate, iets over „vissen" te zeggen. Voor alle zekerheid heb ik dit stukje nog op „echtheid" laten controleren door een beroepsvisser, dus lezers, U kunt gerust zijn, er is geen woord latijn bij. De omgeving van Kinderdijk is een waar eldorado voor visliefhebbers. Er is gelegenheid te over om z'n geluk te beproeven en wel in de rivieren Lek en Noord, dus op stromend water en voorts in de binnenwateren, welke er hier in overvloed zijn. Echter willen we ons hier beperken iets te zeggen over vissen op stromend water, wat voor mij de grootste be koring heeft. Hiervoor, moet men de beschikking hebben over een bamboe lat van min. 5 meter met een iets gro tere hoeveelheid snoer, een niet te kleine, sprekend kleu rige dobber, voorts de nodige loodjes, haakjes en indien mogelijk een schep- en leefnetje. Vanwege de huidige tijdsomstandigheden zal het in vele gevallen niet mogelijk zijn, zich momenteel een derge lijke uitrusting aan te schaffen, maar het gaat ook met minder. Verder een peilloodje en vooral niet te vergeten je „vis- acte", want anders zou het wel eens een „duur vissie" kunnen worden. Een flinke hoeveelheid voer is aan te bevelen. Hiervoor gebruikt men in vele gevallen stukken brood, tussen stenen bevestigd, teneinde het wegstromen te voorkomen. Als aas voor de haak gebruikt men veelal maden, maar ook brood of stukjes aardappel. Als je er aldus uitgerust op uit trekt, de bullen in orde gemaakt, een voertje gezet hebt enz., nou lezers, laat dan de katjes maar miauwen. Dan schiet er geen tijd over om een shaggie te draaien. Deze zomer is er weer eens ouderwets gevist in de Lek. Vóór dag en dauw waren de liefhebbers al present op de zo bekende plaatsen ,,'t Schoor", de sluizen enz. Er is in geen jaren zoveel vis gevangen. Men beweert, dat de grote hoeveelheid vis in de rivieren alhier, toe te schrijven is aan het abnormaal lage peil tot hetwelk, het water in de Bovenrivieren, vanwege de grote droogte, gedaald is. Anderen beweren (boze tongen?) dat de vissen nog niet op zo'n grote activiteit van onze kant gerekend hebben, omdat de bakolie nog altijd schaars is! Maar 't is ëen feit, dat er reusachtig gevangen is. Wat een brasems zijn er verschalkt, om alleen bij deze soort te blijven! Vangsten van 40 tot 50 brasems, waaronder exemplaren van 3, 4, 5 pond en zwaarder waren geen zeldzaamheid. Altijd weer spannend als je zo'n knaap aan je haak hebt. Je laat hem maar even uittuilen en als-ie wat kal mer geworden is, tracht je hem langzaam en voorzichtig naar de oppervlakte te krijgen, want als-ie eenmaal de buitenlucht geroken heeft, nou dan maakt-ie niet veel poespas meer en heb je hem over 't algemeen nog al vlot in je schepnet. Maar laat nooit je lijn even ver slappen, want daar loert-ie op. Hij slaat een keer over de kop en is er vandoor, indien mogelijk met in beslag name van een stuk van je tuig.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1948 | | pagina 2