KINDERBIJSLAG Zo houden! OOL GROTE OMWENTELING IN DE BAGGERBOUW 14 VAf) DE Op de laatste dag van het vorig jaar werd aan de be ambten o.m. door ons medegedeelddat vanaf het nieu we jaar nauwkeurig zou toegezien worden op het op de juiste tijd het werk aanvangen en beëindigen. Daar was reden voor. Hier willen wij thans mededelen, dat door de beambten daaraan tot onze voldoening vlot is medegewerkt Het is prettig dit te kunnen vermelden. Een belangrijke moeilijkheid moet nog nader worden bekeken: Van de zijde der aandeelhouders van de olie maatschappijen en van de fabrieken voor krachtwerk tuigen heeft men bezwaren ingebracht tegen het nemen van verdere proeven. Dezer dagen is een commissie ingesteld, bestaande uit de 25 jongelui van het tweede jaar der leerschool van de machinefabriek der „Werf Gusto", om de voordelen en bezwaren diepgaand te onderzoeken. Wij hopen U in het volgend nummer reeds de uitslag van het onder zoek dezer voortvarende commissie te melden. F. A. N. Tasia Naar wij vernemen is in de afdeling Baggerbouw van „Werf Gusto" grote bedrijvigheid op het ontwerpbureau waar te nemen. Men overweegt de uitvoering van een baggermolen volgens onderstaand principe. Op een driehoekig frame zijn rollen A, B en C gemon teerd, waarover een ketting met zeer zware emmers in de figuur voorgesteld door bolvormige gewichten vrij kan bewegen. De kettinglengte A B staat tot B C als 3 2, zodat over AB altijd drie zware emmers practise h zonder wrijving op de leibaan van het frame rusten tegen slechts twee emmers op B C. De paar ton, welke deze drie emmers op A B méér wegen dan het gewicht van de emmers op B C, zullen de oorzaak zijn, dat de ket ting uit zich zelf gaat bewegen volgens de pijl. liet op diepte stellen van de emmers wordt geregeld door het meer of minder omhoog brengen van punt B. Het grote voordeel van deze constructie zal de aandach tige lezer reeds zijn opgevallen, immers nu kan de ge hele aandrijving van de emmerladder vervallen. Men overweegt zelfs om de scheepsdynamo te koppelen aan rol B. De baggermolen heeft voor het varen geen aparte voortstuwingsinstallatie nodig, omdat de weerstand van de onder water bewegende emmers voldoende voor waartse kracht geeft. Werknemers, die na 10 October 1947 bij Werj Gusto in dienst zijn getredenontvangen hun kinderbijslagboekje voor het jaar 1948 van de vorige werkgever, Bedrijfs vereniging of Raad van Arbeid en dus niet van de Werf Gusto. Hebben degenen, die in deze omstandigheden verkeren, het Kinderbijslagboekje-1948 reeds ontvangen? Zo ja, lever het dan zo spoedig mogelijk in bij de Sociale Af deling. Gij vergemakkelijkt ons daarmee het werk. Heeft iedereen, die over het 4e kwartaal 1947 aanspraak had op kinderbijslag, deze in Januari 1948 ontvangen? Of zijn er nog onder U, die met hun kinderbijslaglijst 4e kwartaal 1947 in hun zak lopen? Is dit laatste het geval, kom er dan spoedig mee naar de Sociale Afdeling

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1948 | | pagina 6