MAROKKO WAAROM werd de Holland opgericht een land van voorspoed li/ De zes werven en fabrieken die nu voor de export van hun producten in de I.H.C. samenwerken, moesten ook reeds vele jaren voor de oorlog ongeveer twee derde deel van hetgeen geproduceerd werd in het buitenland ver- koopen. Alle Nederlandse aannemers en baggerondernemingen behoren tot de regelmatige klanten van de zes werven, maar wat deze gemiddeld per jaar aan nieuw materieel, reservedelen en reparaties aan hun materieel, nodig heb ben is bij lange na niet voldoende om de werven en fa brieken volledig met werk te bezetten. In het verleden hebben de leden van de I.H.C. elk af zonderlijk dus hun best moeten doen om een deel van de buitenlandse opdrachten te verkrijgen. Daarom was het nodig van alle aanvragen op dit gebied zoveel mogelijk in behandeling te nemen, hetgeen bete kende, dat dikwijls drie of zelfs no'g meer van de werven, dezelfde projecten uitgewerkt hebben, daarvan de teke ningen maakten en alle technische details bestudeerden. In het scheepsbouwvak is het geen gewoonte dat deze projecten betaald worden, zoals dit in huizenbouw de gewoonte is. Een architect krijgt zijn ontwerp betaald, ook al wordt dit niet uitgevoerd, maar een scheeps bouwer maakt vele ontwerpen voor niets, terwijl slechts op een zeer gering deel een bestelling volgt. Projecten van baggermaterieel en drijvende kranen en ander speciaal materieel, zijn het werk van specialisten en vereisen een grondige studie en kennis. Er zijn dan ook projecten die vele duizenden guldens gekost hebben, waarop nooit een bestelling gevolgd is. De behandeling van projecten en aanbiedingen van het buitenland geschiedt door agenten, die de belangen van de aanbiedende firma daar behartigen moeten. Deze agenten ontvangen voor hun moeite een beloning in de vorm van een provisie uitgedrukt in percenten der aan- biedingsprijs. Sommigen ontvingen een vast salaris óf een bijdrage in hun jaarlijkse kosten, omdat er destijds vele jaren voorbijgingen, dat er geen zaken door de werf der zes vertegenwoordigers werden afgesloten. Het is nu eenmaal zo, dat slechts één de gelukkige kan zijn, van de vele inschrijvers die een aanbieding maken. Nu kan men begrijpen dat indien vier of meer Neder landse werven in het buitenland elkaar de loef trachten af te steken, dit allerlei misbruiken in de hand kan werken. Bovendien kende men zijn eigen vertegenwoor digers niet altijd voldoende en regelmatig contact was kostbaar in geld en tijd. Het is ook gebeurd, dat directeuren van twee of meer Nederlandse werven, lange tijd op dezelfde plaats in het buitenland vertoefd hebben, om hun projecten te verde digen en te trachten de order te bemachtigen. Reizen is duur en de tijd is kostbaar. Bovendien was de besteller gewoonlijk wel zo gewiekst, dat hij gebruik maakte van de door hem geboden gelegenheid om de ver schillende inschrijvers tegen elkaar uit te spelen, om zo doende de prijs te drukken. Het kwam ook voor, dat men zijn prijs verlaagde om de order te krijgen, en het resultaat is ook wel zo geweest, dat hij die de opdracht kreeg tevoren kon weten, dat de uitvoering van het werk een verlies zou opleveren. Indien de strijd gaat tegen andere buitenlandse aan biedingen, is dit niet altijd te vermijden, maar het was dubbel zuur, als de strijd tussen Nederlandse inschrij vers ging en dat is vele malen het geval geweest. De directeuren van de werven kennen allen het geval waarbij de Nederlandse inschrijvers elk in een apart kamertje in het kantoor van de besteller zaten, een voor een werden binnengeroepen, en waarbij de besteller dan mededeelde dat een concurrent een veel lagere aanbie ding gemaakt had. Later is gebleken, dat de daarbij verstrekte cijfers en gegevens onjuist en dus gelogen waren. Een ieder zal begrijpen dat deze toestand niet moest blijven bestaan. In de oorlogsjaren was er tijd zich voor te bereiden op de hervatting van exportbedrijvigheid, die wij na afloop van den oorlog hadden te verwachten. De zes werven en fabrieken hebben hierover gedurende meer dan een jaar gezamenlijk vergaderd en dat was de geboorte van de I.H.C. Holland. Voortaan wordt slechts één project uitgewerkt en er kan heel wat meer aan dacht aan besteed worden. De I.H.C. heeft uitgezochte, ijverige en eerlijke vertegen woordigers in vele landen ter wereld. Deze hebben meer kansen van zaken te doen dan vroeger en men kan de beste uitkiezen. Indien er gereisd moet worden gaan niet de directeuren van meerdere werven dezelfde kant uit, maar één naar elke plaats waar de strijd tegen de buitenlandse con currenten gevoerd moet worden. En dan het niet te onder schatten voordeel, dat de gehele export-politiek bestu deerd en behandeld wordt in de wekelijkse vergaderingen van de I.H.C. Holland. Zes weten méér dan één. De I.H.C. Holland heeft een stevig huis gebouwd, dat tegen de stormen die zeker komen zullen, bestand zal zijn. Als er werk in het buitenland is, zullen wij er bij zijn, wij zullen zo nodig een strijd moeten voeren, des noods op vele plaatsen tegelijk en wie zal ontkennen dat wij niet de beste kansen hebben om een deel van de orders te bemachtigen Er is dan ook heel*wat nodig om de zes werven en fa brieken regelmatig aan het werk te houden. De I.H.C. is de beste werkeloosheidsverzekering van allen die bij de aangesloten werven en fabrieken werkzaam zijn. De samenwerking van allen die met het maken van de projecten, het uitvoeren en indienen van de aanbiedingen te maken hebben bij de zes is goed, maar kan nog beter zijn. Zij allen spelen in dit spel hun rol. Het succes zal van hun samenspel voor een groot deel afhangen. In de toekomst zal nog meer dan nu reeds blijken hoe nauw ons aller lot verbonden is aan het resultaat van ons gezamelijke streven in de I.H.C. Holland. Over het verdere werk van de I.II.C. Holland een vol gende keer. A. Verschure. Vervolg Moorse muur

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1948 | | pagina 2