Aankondiging TECHNISCHE VOORDRACHTAVOND DOE OOK MEE Schildersclub „BEATI" J U BILARISSEN 22 Reserveer Maandagavond 19 April voor een leerzame avond Op 19 April a.s. zal de heer Snel, Smeerolie-adviseur bij de Shell voor ons een lezing houden over: Brandstof en smeer technische problemen. Deze lezing zal door enige interessante films worden ge ïllustreerd. Daarna stelt de heer Snel U in de gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze lezing wordt gehouden in het Verenigingslokaal, Nieuwe Haven 155, aanvang 8 uur n.m. Toegangsbewijzen kunnen op Donderdag 15 April te 16.45 uur aan het loket van de Soc. Afdeling worden afgehaald. In Februari hebben wij aan iedere werknemer een lijst van technische onderwerpen uitgereikt. Van deze onderwerpen zouden collega's iets meer willen weten. Het verzoek om over één of meerdere onderwerpen iets te schrijven was niet aan dovemans oren gericht. Enige opstellen heben wij reeds ontvangen. Wij zullen deze onderwerpen goed bestuderen en geschikt maken voor plaatsing in het Zeskant. Ons inziens zijn echter meerderen in staat iets over be paalde onderwerpen te schrijven. Wie kan schrijven, schrijve! U geeft door het schrijven van zp'n stukje meer dan al leen de copy. Wij leren steeds beter de grondslag te vinden van waar uit de artikelen naar hoger niveau kunnen worden op gebouwd. Bovendien er is geen binding aan de door ons opgegeven onderwerpen. Wat U nuttig of vermeldenswaard vindt stuur dat aan ons in, wij zullen het zonodig aanvullen en verbeteren. U legt het fundament voor de behandeling. Reeds daarop stellen wij al prijs. Hieraan is door allen mede te werken, zowel door het personeel van de werf te Schiedam als te Slikkerveer en van de montage's. Zaterdagmiddag 7 Februari hêeft „Beati" haar jaarver gadering gehouden. De opkomst was prachtig, hetgeen niet van alle vergaderingen gezegd kan worden, maar op deze vergadering van Beati waren alle leden en het voltallig bestuur aanwezig. Nadat de voorzitter de vergadering geopend had, werd de agenda vlot afgehandeld en werd een ieder in de ge legenheid gesteld zijn op- of aanmerkingen kenbaar te maken. Het jaarverslag van de penningmeester gaf een alleszins geruststellend beeld en de secretaris had een uitvoerig verslag gemaakt van de gebeurtenissen van het afgelopen jaar, de club betreffend. Het Bestuur werd zonder stemming weer voor een jaar herkozen, waarop de voorzitter de leden dankte voor het gestelde vertrouwen. Hij gaf de verzekering, dat het komende jaar weer datgene gedaan zal worden, wat voor de club bevorderlijk is. Voorts werd besloten dit jaar wederom een tentoonstel ling te houden. Het was een zeer animerende vergadering en de stem ming werd nog verhoogd door de sigaren, sigaretten, koffie en koek, welke tussen de behandeling der ver- schilende punten door, werden rondgedeeld. Aan het eind der vergadering dankte de voorzitter de aanwezigen voor hun opkomst en de activiteit, die zij voor de club getoond hebben Verder richtte hij zich tot de Heer Spetter, die het afgelopen jaai onvermoeid was geweest in het geven van les aan onze clubleden. Ook werd een woord van dank gebracht aan Directie, chefs e.a., die een grote belangstelling voor „Beati" heb ben getoond en door wie het mede mogelijk is geworden, dat „Beati" zich momenteel in zo'n grote bloei mag ver heugen. De secretaris, K. V. A. Th. M. v. d. Hoek M. v. Vliet Op 19 Februari vierde A. Th. M. van Hoek zijn 25-jarig jubileum. Hij werkte achtereenvolgens als vuurwerker en voorslager en is thans persdrijver. Wij hopen zijn lange gestalte nog vele jaren in de smederij te zien en wensen hem veel succes bij zijn werk.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1948 | | pagina 6