km mem Eén van onze arbeiders geeft een uiteenzetting over de VOOR- EN NADELEN VAN EEN TURBINE ACHTER EEN STOOMMACHINE waarvan een toelichting door een ander lid van het personeel was gevraagd Daar de vraagsteller mij onbekend is en de meeste men sen uit ons bedrijf niet met stoomtheorie op de hoogte zijn, lijkt het m.i. het beste deze vraag zodanig te be antwoorden, dat ook hij, die weinig met stoomwerktui gen in aanraking komt, maar er toch wat van wil weten, er iets van kan begrijpen. Ook op onze werf zijn schepen gebouwd, waarbij achter de stoomzuigermachine een turbine geplaatst was. De meest gebruikte naam voor zo'n turbine is: Afgewerkte stoomturbine. Maar waarom plaatst men zo'n turbine achter een zui germachine? Wel, om de eenvoudige reden, dat de afge werkte stoom van een zuigermachine nog een groot ar beidsvermogen bezit, dat men door middel van zo'n tur bine nog kan benutten. Nu zou men de vraag kunnen stellenKan dat er door de zuigermachine zelf ook niet uitgehaald worden? Het antwoord hierop is: Neen. En waarom dit niet kan zal ik hier op zeer eenvoudige wijze proberen te verklaren. We weten allemaal wel, dat we, wanneer we boven op een zuigermachine kijken laten we veronderstellen dat het een Triple-Expansiemachine is, omdat deze in ons bedrijf het meest voorkomt zien dat de diameters van de cilinders onderling in grootte verschillen: er is een hoge-, middel- en lagedrukcilinder. Dit staat in verband met het feit, dat de verse stoom, welke uit de ketels komt, in elke cilinder waar hij door heen stroomt en waar hij zijn arbeid verricht, in druk vermindert en afkoelt. De stoom ondergaat dus een toestandsverandering. Nu is het eigenaardige van stoom, dat bij elke toestandsverandering het soortelijk volume ook verandert. Hoe meer die druk vermindert des te groter wordt dat soortelijk volume. Zou men nu de druk verminderen tot op een zo groot mogelijk vacuum in de condensor waarbij wel 93 a 95% bereikt kan worden, dan zou door dat grote soortelijke volume van de stoom de lagedrukcilinder met zijn poorten zo groot moeten worden, dat hij niet te bouwen is. Daarom kan een zui germachine maar gunstig werken met een vacuum van plm. 80%. Bij een turbine daarentegen kan men van een hoog vacuum het volle profijt trekken. Hoe hoger dat vacuum, hoe beter het is. Daarom plaatst men achter een zuigermachine wel eens een afgewerkte stoomtur- Stoommachine met BAUER-WACH turbine bine, waardoor het rendement van de installatie bij het zelfde brandstofverbruik groter wordt en dus een belang rijk voordeel oplevert (20 a 25%in sommige gevallen Verder zijn de temperatuurswisselingen, dus ook de condensatieverliezen minder, want de uitlaatdruk van de L.D.-cilinder is nu hoger. Door toevoegen van het gelijkmatige turbine-draaimoment aan dat van de zui gerstoommachine, alsmede door de vliegwielwerking van de tandwielen, wordt het resulterende draaimoment in de asleiding veel gelijkmatiger dan bij een enkele zui germachine (zie voor de hier genoemde tandwielen het geen hieronder over de nadelen van een afgewerkte stoomturbine is gezegd). Waarom we dan achter elke zuigermachine niet een turbine plaatsen? Wel, het heeft ook z'n nadelen. Persoonlijk heb ik het ombouwen van het s.s. „Meer kerk" meegemaakt; daar werd achter de bestaande ma chine een turbine geplaatst. Maar als je dan ziet welk een groot gedeelte er uit het ruim achter de machine kamer genomen moet worden sta je vreemd te kijken. Het gaat niet alleen om de turbine, waarvan de bouw altijd nog buitengewoon duur is, maar we hebben ook nog een koppeling en een tandwieloverbrenging nodig, omdat het aantal omwentelingen van de turbine veel groter is dan van de stoommachine. Hieraan moeten hoge eisen gesteld worden en deze zijn veel groter in omvang dan de turbine zelf. Men gebruikt daarvoor meestal vloeistofkoppelingen waarvan de werking hier niet nader verklaard zal worden. Voor het bedienen van deze koppeling zijn enkele oliepompen nodig Tussen machine en turbine met condensor is een hydraulische keerklep nodig, want de turbine kan alleen dienst doen bij vooruitdraaiende machine en is ook bij het manoeu vreren niet te gebruiken. Allemaal nadelen, waardoor het plaatsen van een afgewerkte stoomturbine achter een zuigermachine geen algemene toepassing vindt. Vermeld kan nog worden, dat het eerste schip, dat met een afgewerkte stoomturbine achter een zuigermachine werd uitgerust, zonder dat men voor deze turbine een speciale schroefas moest aanbrengen, zoals vroeger altijd het geval was, het s.s. „Elberfeld" was van de Noord- Duitse Lloyd, dat in 1926 in Duitsland gebouwd werd. Het betrof hier een Bauer-Wach installatie, die wel het meest bekende systeem op dit gebied is. Hopende op deze manier aan Uw vraag voldaan te heb ben teken ik, Uw mede-arbeider, J. v. B. Ideeënbus Als oplossing voor het gebrek aan het benodigde mes- senstaal voor de profiel- en nagelschaar zond J. P. Por- don, onderhoudsbankwerker nr. 1371, ons een oplossing waarbij gebruik gemaakt kan worden van het staal van afgekeurde messen. Bij uitvoering is dit gebleken een goed idee te zijn waarvan wij dankbaar gebruik maken. Premie 15.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1948 | | pagina 7