Bij het aanvragen van het eerste crediet in October 1946 is door de werkgevers aan de Districtsraden een opgave verstrekt van het loon van de aanvragers over het tijdvak van 3 Juni tot 31 Augustus 1946. De berekening van de afbetalingsbedragen heeft toen plaats gevonden aan de hand van de hierbovenbedoelde loonopgaven. Inmiddels zijn er echter veranderingen in de lonen ge komen. Niet alleen in het loon van iedere individuele arbeider, maar ook in de loon-normen, die voor het ge hele bedrijf gelden. De algemene loonsverhoging van 4 Augustus 1947 is voor het Centraal Bureau voor het Consumentencrediet aanleiding geweest een nieuw on derzoek naar het inkomen van de credietnemers in te stellen. De werkgevers kregen de opdracht een nieuwe loonopgave over de laatste drie maanden in te zenden. Daarin moest natuurlijk de op 4 Augustus 1947 inge gane loonsverhoging tot uitdrukking komen. Nu staat tegenover die algemene loonsverhoging de verplichting tot betalen van premie voor het pensioenfonds. Dat wil dus zeggen, dat de arbeider niet de gehele loonsver hoging in handen krijgt, maar slechts een deel daarvan. Met die omstandigheid houden de Districtsraden voor het Consumentencrediet dan ook rekening. Veelal zijn tussen 31 Augustus 1946 en 30 September 1947 ook de individuele lonen verhoogd. Een ieder kan voor zichzelf nagaan of dit bij hem het geval is geweest en, zo ja, hoeveel die verhoging heeft bedragen. Ook komt het voor, dat de inkomsten van de arbeider verhoogd zijn door vermeerdering van de Kinderbijslag. Immers in Augustus 1946 werd nog slechts kinderbijslag verleend vanaf het derde kind beneden de 18 jaar. En die bijslag bedroeg 40 cent per kind en per dag. Thans ontvangt men kinderbijslag voor ieder kind onder de 16 jaar en bedraagt de bijslag 40 of 50 cent per kind en per dag. Deze inkomstenvermeerdering wordt door de Districts raden slechts voor een deel in aanmerking genomen. Men houdt voor de loonberekening vast aan de oude kinderbijslagregeling van vóór October 1946. Indien b.v. een credietnemer op 31 Augustus 1946 2 kinderen onder 18 jaar had en dqrhalve volgens de oude regeling geen kinderbijslag ontving, en hij heeft thans 3 kinderen on der de 16 jaar en aanspraak op kinderbijslag van 3 X 40 cent 1.20 per dag of 7.20 per week, dan telt de Districtsraad slechts de bijslag voor één kind (ƒ2.40 per week) bij het loon op. Tenslotte zijn ook in verschillende gevallen de inkom sten vermeerderd, doordat kinderen uit het gezin zijn gaan werken. Het door de kinderen verdiende loon wordt dan in zijn geheel bij de gezinsinkomsten geteld. Van het bruto verdiende loon worden afgetrokken: de belasting, de ziektewet- en ziekenfondspremie en de pen sioenpremie. De kinderbijslag wordt berekend, zoals hierboven reeds aangegeven. H. POLAK 3e jubilaris 1948 Nr. 3 van dit jaar is de Heer H. Polak, die, toen hij zijn werk bij ons begon na één dag zei: „Hier houd ik het nooit uit". Polak heeft het 40 jaar uitgehouden en er is geen kraan op de werf, die niet kortere of langere tijd door hem is bediend geworden. Sedert enige tijd werkt hij nu op de begane grond, waar hij al even goed voldoet als op zijn hoge standplaats. Wij wensen hem met z'n vrouw en kinderen nog vele gelukkige jaren toe onder Gods rijkste zegen. Het Consumentencrediet Tal van crediet-nemers hebben in de afgelopen maanden ervaren, dat de afbetaling van hun crediet door de Dis trictsraad voor het Consumentencrediet is verhoogd; in sommige gevallen zelfs aanmerkelijk is verhoogd. Bij velen rijst de vraag: Wat is hiervan de oorzaak? Wij zullen trachten op deze vraag een antwoord te ge ven, waarbij wij ons uit de aard der zaak moeten bepa len tot de algemene lijn en geen bijzondere gevallen kunnen behandelen. Een enkel voorbeeld moge de berekening duidelijk maken. Bruto-loon in 13 weken 566.10 Loonbelasting 4.61 Ziektewet- en ziekenfondspremie 11.46 Blijft Blijft Dit is per week Pensioenpremie Kinderbijslag voor 3 kinderen is per week 7.20 Hiervan wordt in rekening gebracht de bijslag voor 1 kind 2.40 Zodat het netto-loon per week bedraagt 43.71 (wordt veivolgd) J. SOETERS H. C. DE VRIES Eind April 1948 gaan de Heren J. Soeters, chef van de terrein-politie en H. C. de Vries, baas gieterij, onze.werf verlaten. De heer Soeters is dan juist 44 jaar bij ons werkzaam. Baas de Vries haalde zijn zilveren jubileum nog net niet, maar heeft er toch ook een hele tijd opzitten. Wij danken beide Heren voor hun trouwe plichtsbetrach ting en hopen, dat zij nog vele jaren van hun welver diende rust mogen genieten. Vanaf 1 April 1948 bekleedt de Heer D. J. Scheuter de functie van Baas in de Gieterij, terwijl de Heer J. Olde Monnikhof de functie van hoofd van de terreinpolitie zal vervullen. Copyright 1947, I.H.C. Den Haag, Holland. Overneming van artikelen slechts na schriftelijke toestemming geoorloofd. Druk en ontwerp Holdert Co. N.V., Amsterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1948 | | pagina 8