HET AANBOUWEN VAN GELASTE CONSTRUCTIES \Y -_j lijk uit, hoe van onder deze storttrechter straks de trans portband III schuin omhoog zal lopen. Het platform achter de storttrechter is bestemd voor de transporteur- hijslier, terwijl daarnaast nog juist de oren te zien zijn, waaraan de masttuien worden bevestigd. De mast van fig. 7 waaraan de overhangende trans porteur IV komt te hangen is niet minder dan 34 m lang. Zij wordt bevestigd in dfaaipunten op 10 m hoogte boven de waterlijn op het boveneinde van de genoemde verbindingsbrug en daarna rechtop gezet. „Hoe doet men dat?" zult U vragen; wel, heel simpel. We gebruiken tijdelijk de uithouder van fig. 4 als hulp- mast of „bokkepoot"! Deze wordt daartoe in hulpdraai punten bij de voet van de mast geplaatst. De stortplaats. Transporteur IV moet op en vanaf een verstelbare hoogte kunnen storten; daarom kan deze transporteur vanuit de horizontale stand tot 18° schuinte worden opgetrokken door middel van 2 takels boven in de mast2 einden van deze takelkabels worden op de dubbele trommel van de transporteurhijslier gewonden. Ongeveer 3 minuten nadat de grond is uitgegraven, ver laat zij de laatste transportband en stort op de wal neer. Een enorme installatie een eenvoudige bediening. jEr zijn 3 bedieningshuizen, n.L: le Aan S.B. zijde naast de ladderbok 2e Op het ankerponton bij de centrale lier 3e Boven op de verbindingsbrug bij de overstort van band III op IV. In dit laatste huis staat de man, die moet zorgen dat de grond zo gelijkmatig mogelijk over de te storten dijk wordt verdeeld. Hij bedient daartoe de schakelaars van de zwenklieren op het zij ponton en de transporteur-hijs lier. Bovendien kan hij transportband III en IV in- of uitschakelen. In het eerstgenoemde huis, waar de baggerbaas het ge hele werk leidt, wordt de baggermolen en ladderlier- motor bediend, benevens de beide voorzijlieren. Het in- en uitschakelen van de transportbanden I en II wordt hier eveneens bewerkstelligd. Wanneer nu de molen aan het einde van een snede is gekomen, moet het anker ponton een eindje naar voren worden gehaald „om er een nieuwe snede voor te zetten"; de boegdraden moeten dus wat ingehaald en de achterdraden wat gevierd wor den. Dit gebeurt met de centrale lier vanuit het onder 2e genoemde bedieningshuis op het ankerponton. Het is te begrijpen, dat de molenbaas deze afstanden (max. 100 m) zelfs niet beschreeuwen kan, terwijl omge keerd de andere bedienende manschappen hem snel moe ten kunnen inlichten wanneer een onregelmatigheid ge vreesd of geconstateerd wordt. Fig. 7 De radicale oplossing was dus een z.g. „Loudaphone"- installatie, d.w.z. in elk huis een microphoon en luid spreker, waardoor men in direct contact met elkander staat. Rekening houden met trein-transport. Vanaf het begin moest rekening worden gehouden met het vervoer per spoor. Vanzelfsprekend streven wij er naar de delen in onze werkplaatsen zo veel mogelijk samen te bouwen; het laadprofiel en de afmetingen van de spoorwagens stellen hieraan echter grenzen. Ter plaatse moet dus nog heel wat in elkaar gezet, ge last, geklonken en getimmerd worden. Hoewel de groot ste en zwaarste stukken, zoals hoofdbok, ladderbok en staalconstructie van de transporteurs zoveel mogelijk op de wal in elkaar worden gezet, kunnen zij echter pas de- finitief worden gemonteerd, wanneer de pontons te water zijn gelaten. Men heeft voor deze montage-werkzaamheden drijvende hijswerktuigen nodig, die eveneens gebruikt worden voor het verwisselen van de korte ladders tegen de lange emmerladders gedurende de uitvoering van het bagger- werk, alsmede voor het demonteren van de hoge delen van de installatie, wanneer de eerder genoemde spoor brug moet worden gepasseerd. Om in deze behoefte te kunnen voorzien heeft onze Franse opdrachtgeefster, tegelijk met de baggermolens, ook een drietal drijvende bokken besteld. Deze hebben een hijsvermogen van 35 ton, terwijl de hoofdhijslier wordt aangedreven door een Dieselmotor van 100 pk. Niettegenstaande zoveel mogelijk rekening gehouden is met allerlei moeilijkheden, die zich tijdens de bouw zouden kunnen voordoen, leidt het geen twijfel, dat er zich toch nog wel problemen zullen voordoen, waarvoor zij, die de leiding hebben bij de montage in Frankrijk, zelf een oplossing zullen moeten vinden. Wij kunnen hierin medehelpen door bij de verzending goed op te letten dat de onderdelen duidelijk gemerkt zijn en alle bij elkaar behorende delen zoveel mogelijk gelijktijdig worden verzonden. Besluit. Getracht is in een kort bestek een overzicht te geven van deze zeer interessante en grootse opdracht. Terwille van de duidelijkheid is niet omschreven de mogelijkheid, dat de molen nog anders aan het ankerponton moet worden gekoppeld om i.p.v. een snede van 80 meter breedte, 60 mete'r breed te kunnen baggeren, noch dat voorzien moest worden dat de grond naar verkiezing aan S.B. of aan B.B. wordt gestort. Evenmin is iets vermeld over de extra voorzorgsmaatregelen bij de uitzonderlijk hevige stormen, die in dit gebied kunnen voorkomen. Helaas zal het onmogelijk zijn volgend jaar, wanneer de 5 molens alle in bedrijf moeten zijn, gezamenlijk naar Donzere te gaan. Wij hopen, dat de goede berichten (en daarbij be horende foto's) in staat zullen zijn dit gemis te com penseren en tenslotte de I.H.C. vlag in het Rhóne-dal hoog in top gehesen kan worden. C. Baars. Voor onze lassers hierbij enige practist Wanneer aan boord van een schip een plaatvlak wordt aangebouwd, dan eist de bouw nu -eenmaal, dat dit precies op de juiste plaats komt, immers anders zo we een scheef of krom schip bouwen. In Venetië zijnv gondels die krom gebouwd 2|jn, dë Gondelier kan met een enkele peddel aan één -zijde pagaaiende zij\ gondel de gewenste baan laten volgen. Maar wij willen rechte schepen bouwen, en daartoe moeten we middëlën hebben om de aan te bouwen stukken op: de^ujlte plaats te trekken, desnoods met zeer grote krachten. In fig. 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1948 | | pagina 3