„Y A L O V A" DE TEWATERLATING VAN DE 45 lijk oogpunt in de weg stonden, waardoor hare volledige emancipatie werd mogelijk gemaakt. De Turkse vrouw heeft daarvan gretig gebruik gemaakt en zich geduren de de laatste twintig jaar ontwikkeld op een wijze die aan het ongelofelijke grenst. Zij is thans in ieder opzicht met de man gelijkgesteld, bezit het actieve en passieve kiesrecht en is toegelaten in alle beroepen. Zij doet zich gelden niet alleen in het beroeps- en bedrijfsleven, maar ook in het universitaire leven, in kunsten en we tenschappen en niet te vergeten in de sport. Heden ten dage ziet men niet alleen duizenden vrouwen in de ad ministratieve en commerciële beroepen, maar vindt men de Turkse vrouw evenzeer als dokter, advocaat, rechter en onder alle categorieën van ambtenaren. Op het gebied van de volksgezondheid en het onderwijs en opvoeding van de jeugd is het land eveneens met reu zenschreden vooruitgegaan, evenals in iedere andere tak van bestuur en administratie, waarvan sommige, zoals die van de statistiek en het kadaster geheel nieuw in het leven zijn geroepen. Wat het financiële beleid betreft, zou menig Westers land aan Turkije een voorbeeld kun nen nemen. Het was Zaterdag 8 Mei 1948 een gedenkwaardige dag voor de I.H.C., daar aan de werf van Verschure te Am sterdam de tewaterlating plaats had van de eerste der zes passagiersschepen, die de I.H.C. in opdracht heeft voor de Turkse Staatsrederij. Het was de bedoeling die dag twee zusters aan haar ele ment toe te vertrouwen, doch spruit no. 2 was nog niet zover gereed en zal over enkele weken aan de beurt ko men om gedoopt te worden. Vrolijk wapperden de vlaggen en het was mooi zonnig weer. Aan de masten van het dooppodium was o.a. naast de Nederlandse-, ook de Turkse vlag gehesen. Dit laatste is voor Nederland geen alledaags gezicht, daar opdrach ten uit dat land in het verleden weinig voorkwamen. In het nummer van „Het Zeskant" van Maart 1947 is een beschrijving gegeven van deze passagiersschepen, een en ander verduidelijkt door een algemeen plan. Wij kunnen dus volstaan met de korte vermelding, dat de schepen bestemd zijn om passagiersdiensten te gaan onderhouden tussen de plaatsen aan de beide' oevers van de Bosphorus en de eilanden in de zee van Mar mora (De Prinseneilanden), een lengte hebben van 51,5 meter, een breedte van 8,24 meter, een diepte van 3,30 meter, een diepgang van 2,25 meter en 1150 passagiers kunnen vervoeren en tenslotte, dat de schepen voorzien zijn van dubbele schroeven, stoommachines en ketels. Te kwart voor twaalf hadden vele genodigden zich ver zameld op het doopbordes. Onder de aanwezigen merk ten wij o.a: op Mevr. Efdal Ilkin, de echtgenote van de nieuwe Turkse gezant, Zijne Excellentie Nedim Veysel Ilkin, welke zich bereid verklaard had de „Yalova" te dopen, de Consul Generaal van Turkije, de kajf§e.lier van het Turksche gezantschap, Directieleden van de I.U.C.- werven en de Havenmeester van Amsterdanj'. f i Vele heren waren vergezeld van hun-dames» Het schip heeft geen grote afmetingen en het „klink klaar" maken vroeg weinig lijd.\ V Even voor twaalven doopte Mevrouw Efdal Ilkin de „Yalova", welke zich gelijktijdig V®^e|jr§«zfetteV^yr onder applaus van de aanwezigen zeer voorspoedig ken nis maakte met het IJ. De tewaterlating was in alle opzichten fkehrig verlopen. Mogen haar vijf zusters, waarvan er nog een bij Ver schure en twee bij Werf Gusto en twee bij J. K. Smit gebouwd worden, de eersteling „Yalova" ëyen/voorspoe dig volgen. rekening werd in overeenstemming met die der Westerse landen gebracht, de rustdag van Vrijdag op Zondag. Uit sluitend openbaar onderwijs werd ingevoerd, familie namen werden verplichtend gesteld, titels afgeschaft, of ficiële feestdagen vastgesteld. Het Arabische schrift werd door het latijnse alphabet vervangen. Het oprichten van de zogenaamde Volkshuizen (Halk Evleri) over het ge hele land, een instelling, die ongeveer hetzelfde doel heeft als de Volksuniversiteiten in Westerse landen, heeft in hoge mate bijgedragen tot verhoging van het peil van het culturele en sociale leven in Turkije en de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van het volk. Reeds in 1926 heeft een volledige hervorming plaats ge had van de rechterlijke organisatie, waarbij de wet geving der West-Europese landen tot model heeft ge diend, voornamelijk die van Zwitserland (burgerlijk recht), Italië (strafrecht), Duitsland (handelsrecht) en enige andere landen. De nieuwe wetgeving heeft een geweldige ommekeer ge bracht in het Turkse leven, met name een einde ge maakt aan de polygamie en de Turkse vrouw bevrijd van alle beletselen, die haar van juridisch en maatschappe-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1948 | | pagina 5