QR LICHTING LEZING SMEEROLIE VERVOLG CONSUMENTEN CREDIET m ba omJdhIJP -^'Z^^vrucbten merger) Door een lid Voor de tweede maal hield de Heer Ir. Snel, Smeerkun- dige van de Koninklijke Shell, een lezing over smeerolie en smeertechniek. Evenals de vorige maal heeft hij ons, op de hem zo goed passende wijze, een leerzame avond geboden. Ook langs deze weg brengen wij hem onze dank daar voor. Volgens de letter van de Wet op het Consumentencrediet zou van de algemene loonsverhoging van 4 Aug. 1947 de helft moeten worden ingehouden ter betaling van de verhoogde aflossing, die eveneens op 4 Augustus 1947 zou ingaan. Het Centraal Bureau voor het Consumentencrediet heeft evenwel bepaald, dat de verhoogde afbetaling eerst op 3 November 1947 zou ingaan, zulks mede op aandrang van de zijde der werkgevers. Dit uitstel betekent dus een belangrijk voordeel voor de credietnemers. De bedragen, die door de werkgever ter afbetaling van de credieten op het loon worden ingehouden, worden aan het Centraal Bureau voor het Consumentencrediet overgemaakt. Iedere week gaat er dus een stukje van de schuld af. Hoever staat U nu met de aflossing? Het crediet, dat in Januari 1947 verleend werd, hield verband met de gezinssterkte en het inkomen van de cre- dietnemer. De algemene regeling is, dat dit crediet in twee jaar terugbetaald wordt door 25 inhoudingen per half jaar; dus 100 in totaal. Hebben deze 100 inhoudin gen plaats gevonden, dan is men van zijn schuld af. Of het verstrekte crediet geheel of ten dele terugbetaald moet worden, is een andere zaak. Stel: A. ontvangt een crediet van f 500.en moet f 5.- per week terugbetalen. Dit betekent, dat hij na 100 we ken het gehele bedrag afgelost heeft. Indien nu B., die ook f 500.ontvangen heeft, f 3.50 per week moet afbetalen, zal hij in 100 weken slechts f 350.hebben afgelost. Maar niettemin houden de in houdingen op. De overige f 150.behoeft hij niet terug te betalen. Eind Januari 1948 hebben 50 inhoudingen plaats gevon den en een ieder, die in Januari 1947 een crediet heeft ontvangen, was toen op de helft van de terugbetaling. Wij vestigen er de aandacht op, dat in Augustus 1947 een tweede consumentencrediet werd verleend. Voor de deelnemers aan dit crediet loopt de afbetaling over 75 weken. Overigens geldt voor hen hetzelfde als voor de deelnemers aan het eerste consumentencrediet. Hoeveel van ieder afzonderlijk wordt ingehouden, wordt vastgesteld aan de hand van het inkomen, de gezins sterkte en andere factoren. Dat het bedrag van de af lossing niet onveranderlijk is, hebben wij hierboven reeds gezien. Tot slot nog enkele opmerkingen. Indien zich in het gezin van de credietnemer bijzondere omstandigheden voordoen, zoals b.v. ziekte van de cre dietnemer, dan kan de terugbetaling tijdelijk worden opgeschort. Er worden dan zogenaamde uitstelzegels aangevraagd. In de weken, waarover die zegels door de Districtsraad worden verstrekt, vindt dan geen inhou ding plaats. Hiervoor kunt ge U, bij voorkeur op Zater dagmorgen, wenden tot de Sociale Afdeling. Ondergaat het gezin van de credietnemer uitbreiding, geeft dit dan op aan de Districtsraad, onder overlegging van de distributiestamkaarten van alle gezinsleden en van het trouwboekje. Het is van invloed op het afbe talingsbedrag. De Districtsraad houdt bij de vaststelling van de afbe taling rekening met het bedrag, dat nodig is voor het aanschaffen van de levensmiddelen op de extra-rantsoe- nen, die U via de Werf Gusto ontvangt. Maar indien er gezinsleden zijn, die bovendien nog extra-rantsoenbon nen ontvangen (b.v. wegens ziekte of toeslagen voor aan staande en jonge moeders), dan zult U goed doen, die bonkaarten aan de Districtsraad te tonen. Ook dit kan Uw terugbetaling verminderen. Wij vertrouwen hiermede verschillende vragen, die zich zouden kunnen voordoen, beantwoord te hebben. Zijn er evenwel nog moeilijkheden, dan kunt U daarmee terecht bij de Sociale Afdeling. Door een lid van ons personeel is een verhandeling ge vraagd over een zeer uitgebreid onderwerp, n.l. „de Radio". Omdat de vraagsteller zijn vraag niet verder afbakende, kwam het ons voor dat wij ons thans moesten bepalen tot het onderwerp: AETHERGOLVEN Röntgenstralen, licht, warmte en draadloze telegrafie (radio) zijn alle trillingen van de aether die in golf lengte verschillen, en al naar de golflengte korter of langer is hebben ze verschillende natuurkundige uitwer king doch planten zich alle met dezelfde snelheid, n.l. 300.000 km/sec. voort. Röntgenstralen hebben een uiterst korte golflengte en vormen met het ultra-violet licht het onzichtbare licht, dan volgt het licht van violet tot rood. De donkerst rode lichtstralen gaan over in warmtestralen. Daarna komt de radar (3 en 10 cm golven) en de ultra korte golf tot plm. 10 m. Al deze beschreven golven bewegen zich rechtlijnig voort. Daarna komt de korte golf tot 200 m, de midden golven tot 800 m en de lange golf tot 2000 m of nog langer. Deze golven bewegen zich rond de aarde, met de korte golf kunnen we Indië en Amerika bereiken. Radiogolven zijn golven die veroorzaakt worden door electromagnetische stroomstoten. Dit kunnen we het best vergelijken met de golven die ontstaan wanneer we een steentje in het water gooien. Omgekeerd wekken deze golven in een geleider (onze antenne) een zeer klein stroompje op die we in ons ontvangtoestel versterken en gelijkrichten, zodat de muziek over blijft. De golflengte is nu de afstand waarover het stralings veld zich in een periode voort beweegt en wordt aan- srr-'V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1948 | | pagina 7