V 11 D E REDACTIE I. H. C.V^ Augustus 1948 2e Jaargang No 8 HOLLAND/O De hopperzuiger voor Argentinië is met goed gevolg te water gelaten; in ons vorige nummer schreven wij een algemeen artikel over Argentinië en het aldaar te verrichten werk; in dit nummer nemen wij een beschrijving van het schip op, waar uit duidelijk blijkt hoe groot dit schip wel is. Er kan bijna geen Zeskant meer verschijnen, of er staat iets in over het bagger- en transportmaterieel voor het Rhone-Kanaal tussen Donzère en Mondragon; in dit nummer plaatsen wij met veel moeite weer een bijdrage, nl. een perspectief teke ning van de installatie, die ons door een onzer I.H.C.ers werd toegezonden. Het origineel is nog iets aardiger, doordat het met een paar tinten is opgekleurd; die konden wij niet repro duceren. In onze nummers van December, Januari en Maart staat een serie artikeltjes onder de titel Beloning naar Prestatie. Ver schillende I.H.C.ers hebben daarop mondeling of schriftelijk gereageerd, wij hebben alle opmerkingen beantwoord en plaat sen hier nog weer een slotbeschouwing, waarin alle gemaakte opmerkingen nog eens de revue passeren. Dit is een zeer be langrijk onderwerp en wij vragen alle betrokkenen dit en de vorige artikelen kalm en grondig te lezen. Van bui-ten de I.H.C. ontvingen wij een artikeltje ter plaatsing over hoe de wereld ons, Nederlanders, ziet. Daar wij van de export moeten leven en de goede naapa van ons land in het buitenland daarbij van groot belang is, zullen wij dit in een volgend nummer opnemen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1948 | | pagina 1