sleepzuiger m.o.p. 224-c (CO 32) in aanbouw bij de Werf Gusto voor het Argentijnse Ministerie de Obras Püblicas (M.O.P.), Buenos Aires DIESEL-ELECTRISCHE Ter voortzetting van het artikel over het baggeren in de havens van de La Plata in Argentinië, volgt hier een om schrijving van het vaartuig zelf, met een algemene plan tekening zoals de zuiger er uit zal zien wanneer deze ge reed is. Type. In grote trekken komt dit type sleepzuiger overeen met de Franse sleepzuigers, welke in het Zeskant, nr. 5 van de eerste jaargang zijn aangegeven, echter met dit ver schil, dat hier één centraal in het schip opgehangen zuig- buis wordt toegepast, in plaats van de daar aangegeven twee zijzuigbuizen in de zijden van het schip. Deze op stelling van de zuigbuis is speciaal door het M.O.P. voor geschreven en gebaseerd op de ervaringen opgedaan met de vele daar werkende soortgelijke vaartuigen. Voorbereidende werkzaamheden. Terloops moge hier worden gememoreerd, dat omvang rijke voorbereidende werkzaamheden nodig waren om aan de eisen van de openbare inschrijving van het M.O.P. te kunnen voldoen. Onderstaand volgt een klein gedeelte uit het bestek, waar uit blijkt voor welk doel de zuiger is bestemd en welke de voornaamste eisen waren: „De zuiger is bestemd voor het baggeren in de toe gangswegen van de havens in de Argentijnse delta. De zuiger zal van het sleepzuigertype zijn, met de zuigbuis opgehangen in een beun ter halve scheeps lengte in het hart van he;t schip. De sleepkop zo dicht mogelijk bij de verticale lijn, die door het draaipunt van het schip gaat. Het vaartuig zal van een absoluut zeewaardig type zijn; de voortstuwing zal door middel van twee schroeven geschieden. De maximum lengte zal 100 m bedragen, de diepgang van het geheel ge laden vaartuig niet meer dan 5.40 m, de hopper (d.i. het laadruim) zal 2000 m3 moeten kunnen bevatten en de vaarsnelheid van het geladen vaartuig zal minstens 20 km/uur bedragen."' TECHNISCHE OMSCHRIJVING. De romp. De constructie van de romp is voor een groot gedeelte electrisch gelast en wordt volgens de voorschriften en on der toezicht van Bureau Veritas uitgevoerd. Bovendien heeft het M.O.P. een speciale ingenieur gezonden, aan wie alle tekeningen ter goedkeuring moeten worden voor gelegd en die tijdens de bouw van het vaartuig toezicht houdt. De indeling der schotten is zodanig gekozen, dat indien in geheel geladen toestand één der compartimenten, welk ook, mocht vollopen met water, het schip desondanks blijft drijven. De woonverblijven. Voor het werken met deze sleepzuiger is een bemanning van in totaal 57 man aan boord, waarvoor een complete woongelegenheid wordt ingericht. Zo zijn in het voorschip, benedendeks, 9 hutten en 2 eetzalen ingericht voor resp. 2 roergangers, 2 loders, 2 liermannen, een nachtwaker, 3 koks en 2 koksmaatjes, 2 donkeymannen, 5 oliemannen en 4 groepen elk van 4 zeelieden, en op het achterschip in totaal 12 hutten en een eetzaal met pantry voor resp. de eerste stuurman, de eerste machinist, de tweede ma chinist, de eerste en tweede electricien, 2 loodsen, 2 offi cieren, 1 radio-telegrafist en zijn assistent, 2 derde machi nisten, 2 leerling-machinisten, 2 leerling-electriciens en 2 bootslieden. Tenslotte bevinden zich op de brug nog een hut voor de kapitein, 2 hutten voor de ingenieurs, een eetzaal met pantry, een hut voor radio-telegrafie, een kantoor voor de kapitein en een kantoor voor de ingenieurs. Alle woonverblijven zullen zeer gerieflijk worden inge richt en voorzien van electrische verlichting, electrische verwarming en electrische ventilatie; de wasgelegen heden met warm- en koudwatertoevoer. Krachtinstallatie. Voor het varen en voor het zuigen van de bodem is een uitgebreide Diesel-electrische krachtinstallatie aanwezig, welke bestaat uit 4 in het achterschip, achter het laad ruim geplaatste hoofd-Dieselmotoren, welke de hoofd dynamo's aandrijven, die de electrische stroom leveren naar de beide schroefmotoren en de beide baggerpomp- motoren. Verder uit 4 hulp-Dieselmotoren, welke de hulp dynamo's aandrijven, die de electrische stroom voor alle hulpwerktuigen opwekken. Tenslotte zijn er nog 2 kleine Diesel-dynamo's aanwezig/ welke de verlichting, de radio-telegrafie en enkele hulp werktuigen voeden. In totaal is aldus een vermogen van ca. 5000 pk aanwezig. Als men bedenkt, dat er voor deze krachtinstallatie zeer vele hulpwerktuigen, zoals b.v. electrisch gedreven pom pen, enz., worden vereist, zal het duidelijk zijn, welke belangrijke electrische installatie hiervoor nodig is. Baggèrinstallatie. Deze bestaat uit een in het midden, van het schip in een smalle beun opgehangen zuigbuis, welke een diameter heeft van 1.25 m en voldoende lengte om tot op een diepte van 15 m onder water te kunnen zuigen. Er worden met de sleepzuiger twee zuigbuizen medege- leverd, n.l. één van het z.g. stijve type, welke voor slib- zuigen bij kalme zee dienst kan doen, terwijl de andere een flexibele zuigbuis is (als aangegeven op de tekening), opgehangen in een afzonderlijke ladder, waardoor het mogelijk zal zijn ook bij ruwe zee met golven van ca. 3 m hoog te baggeren. Vanaf het punt waar het boveneinde der zuigbuis draai baar met het schip is verbonden, loopt een vaste zuig- leiding, welke zich splitst in twee zuigleidingen, die elk met een grote electrisch aangedreven baggerpomp ver bonden zijn. De beide perspijpen van deze pompen wor den verticaal omhoog door het dek gevoerd en aldaar boven het dek horizontaal verder geleid lot boven het laadruim, waar zij van openingen zijn voorzien, waar door de opgezogen specie in het laadruim terecht komt. De bodem van dit laadruim bestaat uit twee rijen deuren, z.g. bodemkleppen, waardoor het laadruim boven de stort plaats in zee weer geledigd kan worden. Deze bodemkleppen worden door hydraulisch bewogen verticaal geplaatste cylinders geopend of gesloten. Bovendien zijn er onder in het laadruim nog twee zuig leidingen aangebracht, welke eveneens met de bagger- pompen verbonden zijn, waardoor deze het laadruim kun nen leegzuigen en de specie door een persleiding op de vaste wal kunnen wegvoeren. Centrale bediening. De gehele bediening, zoals het varen, het grondzuigen, het laadruim ledigen, wordt geregeld en vindt plaats vanuit één centrale post, het bedieningshuis of de stuurhut, aan de achterzijde van het laadruim hoog boven het schip aangebracht en voorzien van grote ramen, teneinde een goed overzicht over het gehele vaartuig en speciaal over het laadruim te hebben. In dit huis zijn alle bedieningsapparaten ondergebracht, t.w. Voor het varen: stuurkolom voor de ëlectrisch-hydrau- lische stuurmachine, de electrische telegrafen en alle nautische apparaten, diepgangsaanwijzers en inhouds- aanwijzer der zoetwatertanks. Voor het baggeren: dieptestandaanwijzer van de zuig buis, de vacuummeter der baggerpompen, de potentio meters voor het regelen der schroefmotoren en bagger- pompmotoren, benevens een grote serie handels voor de hydraulische bediening der bodemkleppen, enz. Ook zijn hier ondergebracht de telefoons en spreekbuizen voor verbinding met de schroefmotorkamer, baggerpom- penkamer, electrische centrale en radiohut. P. C. A.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1948 | | pagina 2