Huldiging A. ONDERDELINDE BAT ZES KANT VACANTIE-IMPRESSIE 70 Dit is het derde Zeskant in successie, waarin we het ge noegen hebben een 40-jarig jubileum te mogen vermel den. Thans was het de heer A. Onderdelinden van de afd. Scheepsbouw binnen, die op 26 Juni werd gehuldigd voor het feit, dat hij het bedrijf gedurende 40 jaren naar beste krachten diende. Door chefs en collega's werd hij toegesproken en mocht hij tevens enkele stoffelijke blijken van waardering in •ontvangst nemen. Wij wensen de heer Onderdelinden nog menig werkzaam jaar op het bedrijf toe en hopen, dat de jubileumdag een blijvende herinnering voor hem zal blijven. Het spijt ons door bijzondere omstandigheden niet in staat te zijn een foto van de jubilaris te kunnen afdruk ken. daar zijn heel veel mensen niet over te spreken. „Het is ons blad niet," zeggen ze. „Wij leverden copie en het kwam er niet in." „Wij schreven opbouwende critiek en het werd in de. doofpot gedaan!" Ik geloof dat deze mensen voor een groot deel gelijk heb ben. Er zijn op dat gebied beslist fouten gemaakt. Natuurlijk moet een bedrijfsorgaan geen kankerblaadje worden, dat begrijpt ieder, maar het moet toch een blad zijn waarin elk personeelslid zijn verstandige en eerlijke mening kan zeggen. Probeert U het nog eens. Er zal beslist verbetering in ko men. Wij moeten een bedrijfscourant krijgen, waarin ieder (de eeuwige kankeraars uitgezonderd) plezier heeft. V. Heijnen. PUNTLASMACHINE Daar de schrijver van het ingezonden stuk over de punt- lasmachine verzuimde zijn naam te vermelden, kan dit niet geplaatst worden. Op anonieme brieven kan vanzelf sprekend niet worden ingegaan. UIT KAMPEREN Op Zaterdag 10 Juli jl. vertrok het eerste contingent jeugdige kampeerders onder leiding van mej. Heijnen naar Oirsehot. Het vertrek vond onder grote belangstelling plaats. De tegenwoordigheid van de heer F. Smulders getuigde van het medeleven van de directie. De goede vacantiestemming was er al dadelijk. De jon gens in de auto zongen hun vreugde uit, aangevuurd door de accordeonspeler in hun midden. Nagewuifd door de talrijke belangstellenden ving de lange toèht naar Bra bant's schone dreven aan. Reeds een paar dagen later schreef een der jongens on derstaand briefje: Mijnheer Hellemons, De reis verliep voorspoedig en zonder ongelukken, be halve dan één incident met de heer Vierboom, die zo leuk was om nog even naar huis te gaan. We bemerk ten zijn afwezigheid pas op de Rotterdamse Dijk. Op ons herhaald geschreeuw, gefluit en geklop, stopte de auto en de chauffeur was zo goed terug te keren om de heer Vierboom op te halen. Toen deze weer goed en wel in de auto zat, vertelde hij ons, dat men hem met de jeep ons achterna wilde brengen. De reis duurde ongeveer 3 uur. Wij kwamen in Oir sehot aan en stopten op de markt, waar wij kaarten kochten. Toen ging het verder door bagger en over hobbels. De kuilen in de weg waren zo erg, dat de bagage naar beneden kwam. Eindelijk waren we dan op onze bestemming en wer den verwelkomd door boer en boerin Hermans. We gingen eerst onze slaapplaatsen bezichtigen en daarna de door de Gusto gebouwde eet- en vergaderzaal, waarin tevens de kamertjes waren voor mej. Heijnen en haar helpster en helpers, af fijn het was reuze .'J H. Muus Ik ging met vacantie dit jaar met loden schoenen, zonder de gebruikelijke hoera-sfeer. Er was eigenlijk helemaal geen sfeer. Het leek nergens op! Zelfs m'n vrouw, die anders toch de benijdenswaar dige hoedanigheid bezit om overal enthousiast over te zijn, keek sip. Alleen onze twee spruiten trokken zich van onze neerslachtige stemming niets aan, zij waren vol drukte en leven, onbezorgd voor de natte, miezerige toe komst, die voor ons lag. Voor hen was de reis, met of zonder nattigheid, op zichzelf al een avontuur. We vertrokken. De regen plensde, omving je, drukte je neer, doofde het laatste vleugje overblijfsel van 't laaiend vuur, waarmede we een paar maanden geleden vacantie- plannen smeedden Vanuit de volle trein, doordrenkt met geuren van natte kleding, bekeek ik door de half beslagen ruiten mistroos tig het regendoordrenkte landschap, verdronken, kil en grijs onder de zwiepende watermassa, grijs de jagende luchten, grijs de voorbijschietende huizen, één grijs- grauwe symphonie O, eerste vacantiedag Vroeger aangevoeld als 'n vofr lossing, als 'n vlucht uit de dagsleur, als 'n baken in jaar-gebeuren, dag, waarop je plannen werkelijkh werden, waarop je 't gevoel had weer jong te zijn, we te leven, waarop je de illusie had vrij te zijn. Je zhi juichte met milde zonneschijn en die dag vond je hél leven weer mooien nubrr.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1948 | | pagina 6